Du er her: AU  Studerende  spoergsmaal-og-svar-i-forbindelse-med-eventuel-konflikt

Spørgsmål og svar i forbindelse med eventuel konflikt

De statslige overenskomstforhandlinger (OK18) brød i slutningen af februar sammen, og der blev derfor varslet strejke og lockout på det offentlige arbejdsmarked i Danmark. En eventuel strejke/lockout vil involvere Aarhus Universitet

Aarhus Universitets ansatte er på to måder omfattet af den varslede konflikt: 

  • Enten i form af medarbejdere, som af deres fagforbund er blevet udtaget til strejke fra den 6. maj* 2018. Cirka 150 ansatte er udtaget.
  • Eller i form af medarbejdere, som staten via Moderniseringsstyrelsen har varslet lockoutet fra den 12. maj* 2018. Langt de fleste ansatte på AU er omfattet af en lockout, der derfor vil involvere store dele af Aarhus Universitet.

Vi har derfor samlet væsentlige spørgsmål og svar på, hvordan du som studerende skal forholde dig til en eventuel arbejdsmarkedskonflikt på AU.

*Forligsinstitutionen har udsat konflikten for anden gang, således at strejkerne kan træde i kraft den 6. maj og lockouten kan træde i kraft den 12. maj 2018.

Forligsmanden kan dog inden for de to uger erklære forhandlingerne for afsluttet uden resultat, hvorefter strejke og lockout kan iværksættes på femtedagen efter erklæringen.

Vil strejken fra den 6. maj påvirke min undervisning og eksamen?

For langt de fleste studerende vil undervisning og eksamen ikke blive påvirket, men hvis det skulle blive tilfældet, vil de studerende modtage direkte kommunikation herom.

Vil min undervisning blive aflyst under den lockout, som er varslet fra den 12. maj?

Store dele af Aarhus Universitet vil blive ramt, i tilfælde af at lockouten bliver en realitet. Vi er i gang med at vurdere, hvorvidt det er muligt at gennemføre undervisningen og i givet fald i hvilket omfang. Når det er afklaret, vil der komme en udmelding til de studerende.

Vil aflyst undervisning blive gennemført på et senere tidspunkt?

Vi er i gang med at vurdere, hvorvidt det er muligt at gennemføre undervisningen og i givet fald i hvilket omfang. Nedenstående forholder sig kun til, hvis undervisningen bliver aflyst:

Når konfliktperioden er afsluttet, vil AU undersøge muligheden for at tilbyde erstatningsundervisning, men vi kan desværre ikke garantere, at det vil kunne lade sig gøre.

Eventuel erstatningsundervisning efter konflikten tilbydes inden for rammerne af tilgængelige lokaler, underviser- og planlæggerressourcer og vil eventuelt kunne placeres i dagens ydertimer. Undervisningen kan muligvis komme til at ske på andre måder end oprindeligt planlagt.

Hvis undervisningen aflyses, kan det ikke på forhånd afgøres, hvad der vil ske med fag, der bestås ved aktiv deltagelse, eller ved fag, hvor undervisningsdeltagelse er en betingelse for at kunne deltage i en prøve, da det kan afhænge af konfliktens længde, tidspunktet for konflikten osv. I visse tilfælde kan der – ud fra en individuel, konkret vurdering - være mulighed for dispensation, hvis lockout er årsag til aflysning af undervisning.

Vil eksamener og eksamensafleveringer blive aflyst/udskudt under lockout?

Der vil ikke blive igangsat eksamener i konfliktperioden. Eventuelle aflysninger vil ikke betyde tabte eksamensforsøg.

AU vil så vidt muligt arrangere erstatningseksamen efter afslutning af konflikten.

Er der risiko for, at aflyste eksamener bliver afholdt henover sommeren?

AU tilstræber, at eksamen og censur afsluttes i henhold til almindelige frister, men det kan ikke garanteres. Hvis der opstår forsinkelser, kan der efter konkret ansøgning blive dispenseret fra AU’s regler om studieaktivitet og/eller maksimal studietid, hvis konflikten er den udløsende faktor.

Vil du stadig kunne komme ind i AU’s bygninger under en lockout?

Der vil stadig være adgang til AU’s bygninger med anvendelse af adgangskort under en lockout, så du har mulighed for at anvende læsepladser, afholde læsegruppemøder osv.

Der vil ikke blive gjort rent i AU’s bygninger under konflikten, da rengøringspersonalet også er omfattet. AU forbeholder sig derfor retten til at lukke for adgang til bygningerne, hvis det på et tidspunkt ikke længere vurderes forsvarligt at holde dem åbne.

Adgang til biblioteker

Kan jeg aflevere min frie eller bundne skriftlige hjemmeopgave, BA-opgave eller mit speciale under en lockout?

Du kan godt aflevere specialer og allerede påbegyndte skriftlige hjemmeprøver i lockout-perioden. Men aflevering vil ikke udløse en garanti for censur inden for normale tidsfrister. Du vil enten kunne aflevere i AU’s digitale eksamenssystemer eller ved at fremsende afleveringerne på en dedikeret mail, som etableres i forbindelse med nødberedskabet.

Hvis du som følge af konflikten ikke kan få vejledning, eller det ikke er muligt at gennemføre relevante faglige aktiviteter (f.eks. ved manglende adgang til udstyr og laboratorier), vil du efter konkret vurdering kunne opnå dispensation fra afleveringsfristen. Det må forventes, at dispensationssager først kan behandles efter konfliktens ophør.

Vil en lockout have indflydelse på tilmeldingsfrister og ansøgningsfrister?

Der vil kunne ske ændringer af tilmeldings- og afmeldingsfrister som følge af konflikten. Eksempelvis i forbindelse med tilmelding til kurser.

Hvad med min ansøgning om optagelse?

Sagsbehandling af ansøgninger om optagelse (til både bacheloruddannelser, tilvalg og kandidatuddannelser) vil blive sat i bero i tilfælde af lockout. Såfremt der bliver tale om en længerevarende konflikt, kan det blive nødvendigt at aftale nye deadlines mellem AU, landets andre uddannelsesinstitutioner og de relevante ministerier.

Påvirker lockouten udbetaling af min SU?

Udbetaling af din SU vil som udgangspunkt fortsætte normalt under en eventuel lockout. Opstår der problemer med udbetalinger, kan Aarhus Universitet ikke garantere opfølgning i konfliktperioden. Du kan holde dig orienteret på www.su.dk.

 

 

Særligt til studerende med funktionsnedsættelser

I konfliktperioden vil du ikke kunne blive visiteret til SPS-ydelser, ligesom der ikke leveres visse SPS leverandørydelser (fx læse/skrive vejledning).

Vil en konflikt særligt påvirke udenlandske studerende fra tredjelande?

Ifølge Styrelsen for International Rekruttering og Integration risikerer studerende fra tredjelande ikke problemer med deres opholdsgrundlag som følge af en konflikt under forudsætning af, at de bliver studieaktive igen, når konflikten ophører.

I opfølgningen på en eventuel konflikt vil AU have særligt fokus på konsekvenserne for udvekslingsstuderende på AU, herunder deres mulighed for at være til stede til undervisnings- og eksamensbegivenheder, som afholdes senere end planlagt.

Vil jeg kunne få studievejledning under en lockout?

Visse studievejledere er ansat under en overenskomst, der ikke er omfattet af lockout, men vejledning kan ikke garanteres i konfliktperioden.

Brug af biblioteker under lockouten

Vil jeg have adgang til bibliotekerne på AU under en lockout?

Biblioteker og bibliotekssystemer lukker ned under en lockout. Du kan således ikke komme ind på biblioteket og dets tilhørende læsepladser, heller ikke med adgangskort.

Er der adgang til de online ressourcer på biblioteket?

Bibliotekssystem og -hjemmeside lukkes, så databaselister, oversigter og fjernadgang til de digitale tidsskrifter mm vil ikke være mulig. Direkte adgang til ressourcerne vil dog stadig være mulig på campus, fremfundet fx via Google Scholar.

Skal man betale gebyrer for de bøger, man ikke kan aflevere, når fristen udløber under konflikten?

Lånetider på bøger forlænges automatisk i konfliktperioden. Der påløber således ikke gebyrer herfor.

 

 

Vil mit klinikophold som medicinstuderende blive påvirket?

Hvis konflikten bliver en realitet, vil de pågældende studerende på kandidatuddannelsen i medicin i dagene op til konflikten modtage besked på deres AU-mail om, hvordan de skal forholde sig. Mailen vil også indeholde information om eventuel transportrefusion.

Laboratoriearbejde

Man må forvente, at laboratorierne ikke er åbne i konfliktperioden. Ud fra en individuel, konkret vurdering kan der være mulighed for dispensation, hvis konflikten er årsag til forsinkelse.

Hvordan påvirkes praktikophold og projektorienterede forløb?

Hvis virksomheden ikke er konfliktramt, kan du fortsætte dit praktikophold eller projektorienterede forløb. Du vil ikke kunne garanteres vejledning i konfliktperioden.

1443099 / i40