Speciale på Arts

Speciale på øvrige uddannelser på Arts

Specialet er som udgangspunkt det afsluttende forløb på kandidatuddannelsen.

Du bliver automatisk tilmeldt specialet, så du kan afslutte din uddannelse på normeret tid (22 måneder (+ en eventuel rammeudvidelse)). Tilmeldingen til specialet er obligatorisk, og du kan ikke framelde dig. Dette gælder også, selvom du ikke har bestået alle forudgående elementer på din uddannelse.

Specialet afleveres ved den gældende afleveringsfrist:

-       1. juni for studerende på en to-årig kandidatuddannelse med sommerstart

-       2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Tilmelding for studerende, der er optaget før september 2016 vil ske med afleveringsfrist et halvt år før grænsen for den maksimale studietid.

Læs mere om maksimal studietid

Vær opmærksom på at overholde fristerne for at søge specialevejleder og aflevere ’Plan for specialevejledning’ og ’Foreløbig titel’.

Specialeforløbet trin for trin

1. Forbered dit specialeforløb i god tid (3. semester)

På tredje semester af din kandidatuddannelse skal du begynde at indkredse det område, som du er interesseret i at skrive speciale om. Det er en god ide at begynde at søge materialer, så du har materialerne hjemme, når du skal bruge dem i specialeforløbet. Der er hjælp at hente til informationssøgning både på bibliotekerne på AU og på Statsbiblioteket.

Det er desuden en god ide at begynde at overveje, hvem du kunne tænke dig at have som vejleder.   

Herudover udbyder Vejledning og Studieinformation kurser og workshops, der kan hjælpe dig med at planlægge din specialeproces.

2. Ansøgning om specialevejleder

Proceduren for tildeling af specialevejleder afhænger af, hvilken uddannelse du er på.

I oversigten over tidsfrister kan du se, hvornår du (under forudsætning af at du har søgt rettidigt) kan forvente svar på din ansøgning om vejleder.

NB: En specialevejleder skal være ansat på instituttet og kan være professor, lektor eller adjunkt. Hvis du ønsker en vejleder eller bivejleder, som er ekstern underviser, har en anden ansættelsestype eller er tilknyttet et andet institut, har du mulighed for at søge dispensation

3. Opstart af vejledningsforløb

Når du har fået tildelt en specialevejleder, kan du begynde på vejledningsforløbet. Det er en god ide at få talt emneområde og arbejdstitel igennem med specialevejlederen umiddelbart efter ansøgningen om specialevejleder, da disse skal være på plads, når vejledningsplanen skal godkendes. Desuden er det også godt at få talt om, hvordan vejledningsforløbet skal foregå, så det passer både dig og specialevejlederen. 

Find inspiration til, hvilke punkter I kan gennemgå i ’Inspiration til vejledningsplan’.

4. Plan for specialevejledning

Sammen med din specialevejleder udfylder du vejledningsplanen. Den udfyldte vejledningsplan underskrives derefter af dig og din specialevejleder.

Blanket: Plan for specialevejledning

Studerende på fag under IKK og IKS skal indscanne og uploade blanketten her

Studerende på DPU skal aflevere blanketten hos Studiecenter Arts i åbningstiden eller pr. mail. 

Gruppespecialer

Hvis du skriver speciale sammen med en eller flere studerende skal I hver især udfylde en vejledningsplan og skrive hinandens navn og studienummer i rubrikken ’Jeg skriver speciale sammen med’.

NB: Det er ikke muligt for antropologistuderende at skrive gruppespecialer.

5. Selve specialeforløbet

I denne periode skal du arbejde med dit speciale. Undervejs i denne proces bør du have god kontakt med din specialevejleder. Se desuden 'Inspiration til specialeforløbet', hvis du får brug for yderligere støtte og vejledning i processen.

Specielt for Journalistik (cand.public.): Hvis du vælger specialet med et journalistisk produkt (prøveform 3), og hvis du ønsker at udforme dette som andet end en trykt artikel, skal udformning og omfang af de(t) journalistisk(e) produkt(er) diskuteres med den journalistiske bivejleder og endeligt godkendes af faglederen.

6. Tilkendegivelse af aflevering af specialet

Af hensyn til planlægning af specialebedømmelser er det vigtigt, at du indsender skemaet ”Tilkendegivelse af aflevering af specialet”, inden du afleverer specialet. Hvis du ikke indsender skemaet senest 6 uger før, du afleverer, har vi ikke mulighed for at have en censor klar, så dit speciale kan blive bedømt rettidigt.

  • Aflevering til fristen
    Hvis du planlægger at aflevere til den fastsatte frist, kan du finde fristen for indsendelse af  ”Tilkendegivelse af aflevering af specialet” ”Tilkendegivelse af aflevering af specialet” her: Frister i forbindelse med specialet
  • Aflevering tidligere end fristen
    Hvis du planlægger at aflevere (væsentligt) tidligere end den fastsatte frist, skal du skrive den planlagte afleveringsdato ind i skemaet og indsende det 6 uger før, du planlægger at aflevere.
  • Ingen aflevering
    Hvis du allerede inden fristen for indsendelse af skemaet kan se, at du ikke vil få mulighed for at aflevere dit speciale til den fastsatte frist, skal du ikke indsende en foreløbig titel. Følg i stedet retningslinjerne i pkt. 9

Blanket for studerende på IKK og IKS: Tilkendegivelse af aflevering af specialet - IKK/IKS 
Blanket for studerende på DPU: Tilkendegivelse af aflevering af specialet - DPU

7. Aflevering af specialet

Fra og med den 1. januar 2017 skal alle studerende på Arts aflevere speciale på den digitale eksamensplatform, Digital Eksamen. 

Du skal være opmærksom på, at dit speciale skal være uploadet inden kl. 14.00 på afleveringsdagen. Sørg for at være i god tid.

Læs mere om Digital eksamen: Procedure for aflevering, vejledning og login.

Må biblioteket offentliggøre dit speciale?

Når du afleverer via digital eksamen, vil du få mulighed for at angive om AU Library må gøre dit speciale tilgængeligt, så andre kan læse det.

Særligt for produktspecialer

Hvis der indgår et fysisk produkt i dit speciale, skal selve det fysiske produkt afleveres i studiecentret.

De øvrige dele af specialet skal afleveres digitalt:

Digital eksamen: Procedure for aflevering, vejledning og login

Det fysiske produkt skal afleveres i Studiecenter Arts, Tåsingegade 3, bygning 1442, stuen i åbningstiden kl. 10-14.

NB: Hvis afleveringsdatoen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.

8. Bedømmelsen af dit speciale

For specialer med afleveringsfrist efter den 1. januar 2017 gælder det, at Universitetet skal meddele bedømmelsen senest 4 uger efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. 

Forhåndsgodkendelse af specialet

Som følge af den nedsatte bedømmelsestid understøtter AU ikke længere udstedelsen af forhåndsgodkendelser til A-kassen.

Feedback

Du kan få feedback på dit speciale, når det er bedømt. Aftal med din vejleder hvornår og hvordan I gør det. Feedback kan godt være skriftlig, men er ikke en del af bedømmelsen, sådan som det var tilfældet for specialeudtalelsen tidligere. Derfor kan man ikke klage over feedback, kun over karakteren. 

Ved specialer med mundtligt forsvar

For specialer med afleveringsfrist efter 1. januar 2017 vil det mundtlige forsvar finde sted inden for de fire ugers bedømmelsestid, der regnes fra den dato, specialet er afleveret. 

Karakteren bliver givet efter forsvaret.  

9. Hvis specialet ikke afleveres rettidigt eller hvis specialet ikke bedømmes bestået

Hvis du ikke afleverer

Hvis du ikke afleverer dit speciale til den fastsatte frist, vil du få registreret et ”F” (For sent afleveret), og du vil have brugt det første af dine tre prøveforsøg. Dit andet prøveforsøg til automatisk gå i gang, og din nye afleveringsfrist vil være tre måneder efter den oprindelige afleveringsfrist.

Senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist, skal du fremsende en ny vejledningsplan. Den skal indeholde en omformuleret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige.

Hvis du ikke afleverer dit specialet inden for den nye frist, vil du få registreret endnu et ”F” og bruge endnu et eksamensforsøg. Dit tredje og sidste eksamensforsøg vil automatisk gå i gang efter samme regler som gælder for andet prøveforsøg.

Hvis du ikke består

Hvis du ikke består dit speciale, vil du få besked om det fra din vejleder. Senest 14 dage efter at du er gjort bekendt med bedømmelsen, skal du sammen med vejleder have underskrevet en ny vejledningsplan med henblik på at aflægge det andet eller tredje forsøg. Den skal indeholde en omformuleret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige. De tre måneder starter på dagen, hvor du bliver gjort bekendt med, at specialet ikke er bestået.


Når vejledningsplanen er udfyldt og underskrevet, skal du sende den til specialeadministrationen på dit fag.

Studerende på fag under IKK og IKS skal indscanne og uploade blanketten her.

Studerende på DPU skal aflevere blanketten hos Studiecenter Arts i åbningstiden eller pr. mail.

Bemærk, at du kun skal indhente underskrift fra din specialevejleder. Vi sørger efterfølgende for underskriften fra afdelingslederen. 

10. Eksamensbevis

Når du har afsluttet din kandidatuddannelse, får du tilsendt dit eksamens­bevis.

Eksamensbeviset er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Du bedes derfor straks kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 måneder, regnet fra den dato din sidste bedømmelse er offentliggjort. Ligeledes hvis du mener, der er fejl i dit bevis.

Bemærk venligst, at juli måned ikke indgår i beregningen af de 2 måneder.

Du kan udskrive et eksamensudskrift fra mit.au.dk, som kan dokumentere dit uddannelsesforløb, indtil dit bevis er klar.

Særlige forhold

Hvis du ønsker at aflevere dit speciale tidligere end afleveringsfristen

Hvis du ikke har brug for den fulde periode, du får til specialet, kan du sagtens aflevere tidligere. Du skal stadig indlevere din foreløbige titel senest seks uger før, du vil aflevere specialet.

Dispensation fra afleveringsfristen

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at arbejde på dit speciale (fx sygdom og barsel) kan studienævnet vælge at dispensere fra afleveringsfristen. Læs om dispensationsansøgning.  

Ny vejleder

Hvis du er kommet i en særlig situation og ønsker at skifte vejleder skal du sende en dispensationsansøgning. Hvis din ansøgning imødekommes, vil din vejledningsplan blive tilrettet. Det oprindelige afleveringstidspunkt fastholdes.

Orlov under specialeforløbet

Under specialestudiet gælder de sædvanlige orlovsregler, dvs. du kan søge om orlov med den konsekvens at afleveringstidspunktet udsættes svarende til orlovens omfang. Under orloven kan du ikke få vejledning eller SU.
NB: du kan ikke aflevere dit speciale i samme semester, som du har afholdt orlov. Hvis du skal holde orlov, skal orloven altså være placeret i semestret inden din aflevering.

Barsel og graviditet

Hvis du bliver forælder under dit specialeforløb, har du mulighed for at holde barsel fra dit studium.

Du kan læse mere om dine muligheder på siden om dispensation og barsel.