Eksamensafmelding

Bachelor- og kandidatstuderende

Du kan afmelde dig undervisning og den tilhørende eksamen inden for fristen for til- og afmelding forud for hvert semester.

Fristerne for at afmelde sig undervisning og eksamen:

  • 1.-5. november: Til- og afmelding til forårssemestret   
  • 1.-5. maj: Til- og afmelding til efterårssemestret

Særligt for undervisning og eksamen på 1. semester (KA og TV)

For undervisning og eksamen på 1. semester af kandidat- og tilvalgsuddannelser gælder fristen 5.-10. august. 

Afmelding af omprøve

Frister og procedurer for til- og afmelding af 2. og 3. prøveforsøg fremgår af siden om omprøve.

Særligt for studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og tidligere

Som studerende på IVK og CLM vil du kunne framelde dig den ordinære prøve (dit første prøveforsøg) indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Det er derimod ikke muligt at framelde sig 2. og 3. prøveforsøg, når tilmeldingsperioden er afsluttet.

Har du problemer med din til- eller afmelding?

Hvis du har problemer med at tilmelde eller afmelde dig eksamen, skal du henvende dig til Studiecenter Arts inden tilmeldingsfristens udløb.

Hvis du som følge af usædvanlige forhold ønsker at blive afmeldt efter de fastlagte perioder, kan du søge dispensation. Du har mulighed for opnå dispensation, hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold.  


Master, tomplads og hel-på-del

Som masterstuderende og studerende på tompladsordningen og hel på del bliver du automatisk tilmeldt eksamen i samme semester, som du er tilmeldt undervisning. Men du har som studerende på masteruddannelser, tompladsordningen og hel på del mulighed for at melde dig fra eksamen (se hvordan og hvornår under rettidig framelding for masterstuderende…). Hvis du framelder dig eksamen, skal du selv tilmelde dig eksamen i en senere eksamenstermin. Tilmelding til eksamen i en senere eksamenstermin foregår i eksamenstjek- og tilmeldingsperioderne:

  • 15.-28. februar
  • 15.-30. september

Brug under alle omstændigheder disse perioder til at tjekke, om du er tilmeldt den rigtige eksamen.

Vejledning til eksamenstilmelding / eksamenstjek

Rettidig framelding for masterstuderende, studerende på tompladsordningen og hel på del

Hvad er rettidig framelding af eksamen?

 

  • Ved eksamen, hvor der både er et skriftlig produkt og en mundtlig eksamen kan du melde fra rettidigt helt frem til en uge (7 dage) før afleveringsfristen.
  • Ved skriftlige opgaver er ”eksamensdagen” enten den dag, hvor du skulle aflevere en fri opgave, eller den dag hvor spørgsmål til en bunden opgave udleveres.
  • Ved  en bunden mundtlige eksamen, der løber over flere dage, er fristen for at melde fra en uge før den første eksamensdag, uanset hvilken af dagene du selv skulle op.

Hvis du har problemer med at framelde din eksamen:

  • Hvis din uddannelse hører under Institut for Kommunikation og Kultur eller Institut for Kultur og Samfund, skal du kontakte Studiecenter Arts
349112 / i40