Formalia

Når du afleverer en skriftlig opgave, er der en række regler og retningslinjer, der skal overholdes. De er beskrevet generelt her – du kan se, hvad der gælder for netop din uddannelse i din studieordning.

Studerende på IVK og CLM optaget i 2016 og tidligere

Hvordan defineres en normalside?

En normalside regnes som 2.200 tegn, eksklusiv blanktegn

Hvad tæller med i udregningen af opgavens samlede antal tegn?

Følgende tæller med i opgørelsen over opgavens længde:

 • Fodnoter
 • Figurer
 • Modeller

Hvor mange tegn tæller tabeller og figurer?

Ved optælling af tegn medregnes den tekst, der kan tælles af Word-count funktionen. Billeder, modeller, figurer og lign., der er indsat i opgaven som billede, tælles derfor ikke med. En model eller figur, udarbejdet af den studerende, medregnes, hvis den kan tælles i tegn. Som udgangspunkt skal en model eller figur, udarbejdet af den studerende, indsættes som almindelig og tællelig tekst. Hvis det kun er muligt at indsætte en model eller figur som billede, eller hvis det er den mest optimale løsning, f.eks. af hensyn til præsentationen, kan den studerende naturligvis gøre det. Den studerende må imidlertid ikke indsætte en model eller figur som billede, hvis der reelt blot er tale om almindelig tekst.

Er der indhold, der ikke tæller med i udregningen af opgavens samlede antal tegn? 

Følgende tæller ikke med i opgørelsen over opgavens længde:

 • Selvvalgt forside (De studerende vælger selv, hvilke informationer denne skal indeholde)
 • Indholdsfortegnelse
 • Bibliografi
 • Bilag
 • Resumé
 • Sidehoved og sidefod, samt sidetal

Hvad sker der, hvis omfangsangivelsen overskrides?

Overskridelse af det angivne maksimale antal normalsider i en opgave fører til afvisning af opgaven uden bedømmelse men med et brugt eksamensforsøg. Omfangsbestemmelser for eksamensopgaver fremgår af de enkelte prøvebeskrivelser, der kan findes i AU Kursuskatalog

Skal der individualiseres ved en skriftlig gruppeeksamen?

Ved gruppeeksamen skal der angives, hvem der har udarbejdet og har særligt ansvar for de enkelte dele af den afleverede opgave. Opgavens indledning, problemformulering, afgrænsning o. lign. samt konklusion anses for at være udarbejdet i fællesskab af gruppen og skal ikke individualiseres. Hvis ikke det angives, hvem der har særligt ansvar for de enkelte dele af opgaven, fører dette til afvisning af opgaven uden bedømmelse men med et brugt eksamensforsøg.

 • Ved skriftlige opgaver uden mundtligt forsvar og uden vejledning skal individualisering ske ved angivelse af studienumre i indholdsfortegnelsen. Dette er af hensyn til anonymitet.
 • Ved skriftlige opgaver med mundtligt forsvar og/eller med vejledning skal individualisering ske ved angivelse af navn i indholdsfortegnelsen.

Andre studerende på Arts

Hvor mange sider?

I din studieordning står der, hvor mange normalsider din opgave må/skal fylde. En normalside svarer til 2400 enheder inkl. mellemrum. (Brug dit tekstbehandlingsprogram til at tælle op hvor mange enheder du har skrevet. I Word ligger funktionen under fanebladet ”Gennemse”)

Det fastsatte sidetal omfatter kun selve den skriftlige fremstilling samt citater og noter (litteraturhenvisninger, billedtekster, uddybende forklaringer mv.).

Det her skal ikke tælles med:

 • Titelblad
 • Evt. forord
 • Indholdsfortegnelse
 • Litteraturliste
 • Illustrationer
 • Bilag

Et evt. resumé:

 • Tæller med på DPU
 • Tæller ikke med på Kultur og Samfund
 • Tæller ikke med på Kommunikation og Kultur

NB: Hvis din studieordning specificerer andet, skal du altid følge din studieordning.

Resumé (abstract)

Det står i din studieordning, om opgaven skal indeholde et resumé.

Hvis du skriver på dansk, skal resuméet skrives på engelsk eller et andet europæisk hovedsprog – med mindre der står noget andet i din studieordning.

Hvis du skriver på engelsk, skal resuméet skrives på engelsk eller et andet europæisk hovedsprog – med mindre der står andet i din studieordning.

Hvis du er studerende på DPU, skal resuméet regnes med i sidetallet. Hvis du er studerende på Institut for Kultur og Samfund eller Institut for Kommunikation og Kultur skal resuméet ikke regnes med i sidetallet, men det har en vis betydning for bedømmelsen (indgår modificerende).

Gruppeeksaminer – hvem har skrevet hvad?

Det er beskrevet i din studieordning, hvis en eksamen kan eller skal aflægges som gruppeeksamen.

Når man afleverer en skriftlig opgave som gruppe, skal der være mulighed for at give en individuel bedømmelse til hvert gruppemedlem. Det skal altså fremgå entydigt af opgaven, hvem der har skrevet hvilke afsnit. De nærmere bestemmelser for, hvilke dele af opgaven, der kan skrives i fællesskab, fremgår af din studieordning.

Det er meget vigtigt, at I får registreret gruppen rettidigt og korrekt ved digital aflevering. Se her, hvordan.

Specialer og masterprojekter

Læs om reglerne for specialeaflevering her.

Læs om masterprojekter på din uddannelses eksamensplansside: Eksamensplaner.

 

318122 / i40