Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Studieportal - Arts Regler og vejledninger Maksimal studietid og studieaktivitet

Maksimal studietid og studieaktivitet

Maksimal studietid (bachelor- og kandidatuddannelser)

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for såvel bachelorer og kandidater på Arts er den normerede studietid for uddannelsen + ét semester.

Det ekstra semester sikrer, at du har 3 prøvemuligheder i alle fag. Du kan se hvordan din uddannelse er normeret i din studieordning.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

Udmeldelsen effektueres uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts. Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver, skal du kontakte Studiecenter Arts. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå at blive udmeldt, fordi du overskrider din maksimale studietid, vil vi anbefale dig at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen.

Du kan søge dispensation for den maksimale studietid, såfremt der foreligger dokumenterede, usædvanlige forhold

Maksimal studietid for studerende optaget før september 2016

Hvis du er indskrevet før 1. september 2016, vil det blive opgjort individuelt, hvornår din maksimale studietid er nået og din slutdato vil fremgå af din studieselvbetjening medio oktober 2016. 

Din slutdato bliver beregnet på baggrund af det antal ECTS, du mangler pr. 15. September 2016 (omregnet til hele semestre). Hertil lægges ½ år. Slutdatoen ligger ved eksamensterminens udløb, altså enten den 1/3 eller 1/9.

Vær dog opmærksom på, at såfremt denne beregning af din resterende studietid giver en længere maksimal studietid end regler fastsat pr. 1. september 2015, er 2015-reglerne fortsat gældende.

Eksempler, hvor regler for maksimale studietider fastsat september 2015, stadig gælder:

 • Du er optaget på din bacheloruddannelse i eller før 2013 og mangler at bestå mere end 90 ECTS pr. 15. september 2016.
 • Du er optaget på din kandidatuddannelse i eller før 2013 og mangler at bestå mere end 30 ECTS pr. 15. september 2016.
 • Du er optaget på din bacheloruddannelse på DPU i 2012 og mangler at bestå mere end 30 ECTS pr. 15. september 2016.

Du kan finde uddybende information om begge regelsæt nedenfor.

2016-principper for opgørelse af maksimal studietid

Nedenstående oversigter over beregning af slutdato tager udgangspunkt i, at skæringsdatoen sættes til 15. september 2016.

Bachelor: retningsgivende beregning af maksimal studietid

Resterende normeret studietid

Maksimal studietid

Sluttidspunkt

5-30 ECTS

2 semestre

1/9 2017

35-60 ECTS

3 semestre

1/3 2018

65-90 ECTS

4 semestre

1/9 2018

95-120 ECTS

5 semestre

1/3 2019

125-150 ECTS

6 semestre

1/9 2019

155-180 ECTS

7 semestre

1/3 2020

185-210 ECTS

8 semestre

1/9 2020

Kandidat: retningsgivende beregning af maksimal studietid

Resterende normeret studietid

Maksimal studietid

Sluttidspunkt

5-30 ECTS

2 semestre

1/9 2017

35-60 ECTS

3 semestre

1/3 2018

65-90 ECTS

4 semestre

1/9 2018

95-120 ECTS

5 semestre

1/3 2019

125-150 ECTS

6 semestre

1/9 2019

2015-principper for opgørelse af maksimal studietid

Bestemmelserne om maksimal studietid trådte i kraft pr. 1. september 2015 for studerende på IKK og IKS. Studerende på DPU har indtil 1. september 2015 været omfattet af bestemmelser om maksimal studietid på 5 år. For studerende optaget før 1. september 2015 gælder nedenstående overgangsregler

Årgang 2015

 • BACHELOR: Normeret studietid for uddannelsen + 1 år
 • KANDIDAT: Normeret studietid for uddannelsen + 1 år

Årgang 2014

 • BACHELOR: Er du optaget i 2014, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2019.
 • KANDIDAT: Er du optaget i 2014, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2018.

Årgang 2013 og før

 • BACHELOR: Er du optaget i 2013 eller før, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2018. Dog skal studerende på DPU optaget i september 2012 have afsluttet deres uddannelse senest 31. august 2017 Studerende på DPU, der er optaget i september 2011, skal have afsluttet deres uddannelse senest 31. august 2016.
 • KANDIDAT: Er du optaget i 2013 eller før, skal du have afsluttet din uddannelse senest 31. august 2017. Dog skal studerende, der er optaget på DPU i september 2011, have afsluttet deres uddannelse senest 31. august 2016.

Propædeutik og rammeudvidelse

For studerende med propædeutik eller rammeudvidelse udskydes fristen med propædeutikkens eller rammeudvidelsens normerede længde.

Maksimal studietid for erhvervssprogsstuderende optaget september 2016 og før

Se din maksimale studietid

Din maksimale studietid, dvs. datoen for hvornår du senest skal have fuldført din uddannelse, kan ses i feltet "Fremtidig udmeldelsesdatoi din studieselvbetjening.

Har du inden for denne tidsramme ikke gjort din uddannelse færdig, vil du blive udmeldt. Du bliver udmeldt uanset hvilke og hvor mange fag, du måtte mangle, og også selv om du ikke har omsat dine prøvemuligheder til reelle prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Sådan beregnes din maksimale studietid

Studerende, der er optaget på en erhvervssproglig uddannelse i september 2016

Den maksimale studietid for bachelorstuderende, der er optaget på en erhverssproglig uddannelse i september 2016, er den normerede studietid for uddannelsen + 1 år. 

Den maksimale studietid for kandidatstuderende, der er optaget på en erhverssproglig uddannelse i september 2016, er den normerede studietid for uddannelsen + 6 måneder.

Studerende, der er indskrevet på en erhvervssproglig uddannelse før den 1. september 2016

For de studerende, som er indskrevet før den 1. september 2016, vil den maksimale studietid være den individuelle resterende normerede tid (pr. 15. september 2016) plus to semestre for bachelorstuderende og plus et semester for kandidatstuderende.

Din maksimale studietid vil blive udregnet efter nedenstående formel, hvor der rundes op til hele semestre:

Formel til beregning af maksimal studietid:

(X-Y)/30 + Z = max. studietid   

hvor,

X: Normering af din uddannelse i ECTS

Y: Dine optjente ECTS pr. 15. september 2016

Z: bachelor: + 2 semestre / kandidat: +1 semester

Hvis du f.eks. har optjent 50 ECTS på en 120 ECTS kandidatuddannelse, beregnes din resterende studietid således:

(120-50)/30 + 1= 3,34 som rundes op til 4 semestre.

Forhåndsmeritter er talt med i udregningen. Hvis din forhåndsmerit ikke skal indløses, skal du kontakte os med dokumentation på at forhåndsmeritten ikke er bestået/forklaring på, at de ikke er bestået, hvilket potentielt kan danne grundlag for en ny udregning.

Resultater er ikke talt med, hvis de er kommet ind efter d. 15. september 2016. Hvis du har modtaget et resultat efter d. 15. september, som du mener kan have effekt på din maksimale studietid, skal du kontakte Studiecenter Arts. 

Regler om studieaktivitet (bachelor- og kandidatuddannelser)

Studieaktivitetskravet indebærer, at du skal have optjent mindst 45 ECTS efter det første studieår, 90 ECTS efter det andet og 135 ECTS efter det tredje studieår, hvis din uddannelse er treårig.

Dvs. at der er tale om et akkumuleret aktivitetskrav.

Studieaktivitet defineres som beståede ECTS. Deltagelse i undervisning og brugte prøveforsøg tæller ikke med som studieaktivitet. Der stilles dog ikke krav om, at bestemte kurser skal indgå i det påkrævede antal ECTS. Dette gælder også, selvom de beståede ECTS hører til på et andet studieår end det, der kontrolleres for.

Hvis du ikke opfylder kravet om studieaktivitet, vil du blive udmeldt fra din uddannelse.

Merit og studieaktivitet

En eksamen bestået på et andet universitet, eventuelt i udlandet, tæller med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. En meritoverført eksamen er gældende fra den officielle eksamensdato for faget. Hvis der er tvivl om datoer, gælder den tidligste dato.

 

Regler om studieinaktivitet for studerende optaget på IVK og CLM i september 2016 og før

Som studerende optaget på en erhvervssproglig uddannelse i september 2016 eller tidligere vil du blive erklæret inaktiv på baggrund af:

 • manglende deltagelse i eksamen (dvs. ingen deltagelse i prøver) i 1 år
 • dumpede prøver (dvs. ingen beståede prøver) i 2 år

Som studerende er du dermed underlagt krav om, at du deltager i eksamenerne inden for en 1-årig periode. Dvs. at hvis du udebliver ved alle eksamener i en 1-årig periode, vil du blive udmeldt af dit studium.

Ligeledes er du som studerende underlagt et krav om, at være studieaktiv. At være studieaktiv betyder, at du skal have bestået en eksamen. Det er ikke nok at have deltaget i undervisningen eller have brugt et eksamensforsøg.

Består du ikke en eksamen i en sammenhængende periode på 24 måneder (fire semestre), er du ikke længere studieaktiv, og du udmeldes fra din uddannelse.

Det betyder, at du skal have bestået en eksamen for hver 24 måneder der går. Den ordinære eksamensperiode på fire inaktive semester er således din sidste mulighed for at opfylde kravet om studieaktivitet.

OBS: du skal også altid overholde reglen om maksimal studietid for din uddannelse. Se i din studieordning for yderligere information om maksimal studietid.

En eksamen bestået på et andet universitet, eventuelt i udlandet, tæller med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. Bemærk, at meritoverførte prøver i forbindelse med skift af studieordning dog ikke tæller med i din studieaktivitet.

ECTS og arbejdsbelastning

Uddannelserne på Arts er tilrettelagt som fuldtidsstudier på 1640 arbejdstimer årligt svarende til 60 ECTS. Jf. nedenstående skema. Arbejdsbelastningen er særligt intensiv omkring eksamen, men tilstræbes jævnt fordelt i løbet af semestret. Store dele af fuldtidsstudiet består i forberedelse til og efterbehandling af undervisning i studiegrupper og/eller individuelt. Hertil hører fordybelse i supplerende tekster, udarbejdelse af øvelsesopgaver, oplæg, peer feedback og afleveringer. Vær opmærksom på, at det forventes, at du bruger perioden efter dine eksaminer og frem til semesterstart til at forberede dig til det efterfølgende semester.

5 ECTS svarer til ca. 137 timer
10 ECTS svarer til ca. 273 timer
15 ECTS svarer til ca. 410 timer
20 ECTS svarer til ca. 547 timer
25 ECTS svarer til ca. 683 timer
30 ECTS svarer til ca. 820 timer

Maksimal studietid (masteruddannelser)

Som studerende på en masteruddannelse eller på Uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog på Arts har du maksimalt 6 år regnet fra indskrivningstidspunktet til at gennemføre din uddannelse.

(Der kan være særlige bestemmelser for enkelte uddannelser - tjek det i din studieordning)

Hvis du ikke har mulighed for at gennemføre inden for de 6 år har du mulighed for at søge dispensation. Du skal sende din dispensationsansøgning til studienævnet.

Studienævn på Arts

738450 / i40