Arts rejsestipendie

Et Arts Rejsestipendium er et tilskud til rejseudgifter ifm. udlandsophold. Der gives ikke tilskud til rejser i Danmark.

Regelsættet er godkendt af alle relevante ledelsesinstanser på hovedområde Arts og trådte i kraft pr. 1. juli 2013.

Ansøgningskriterier

Et Arts Rejsestipendium kan søges af alle studerende ved Arts, som skal:

 • På studieophold ved et udenlandsk gæsteuniversitet, hvor ERASMUS+/Nordplus stipendier ikke dækker eller på praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet under forudsætning af, at et sådant ophold indgår i din studieordning.
 • Ansøger har gennemført mindst et års studier (bestået eksaminer med sammenlagt 60 ECTS). Bemærk, at nogle studier har en intern regel om to års studier (120 ECTS). Spørg på dit institut, hvis du er i tvivl.
 • Udlandsophold ved et gæsteuniversitet skal være indpasset i din ordinære studieplan og skal dermed være meritgivende svarende til min. 30 ECTS. For studier, hvor praktikophold/feltarbejde/sprogophold indgår i din studieordning med min. 20 ECTS gælder, at der fra det relevante studienævn vedlægges en formel erklæring om, at opholdet er indpasset i den ordinære studieplan.
 • Opholdet skal have en varighed på min. 3 og max. 10 mdr., medmindre anden periode er specificeret i din studieordning. Derudover skal det være i én sammenhængende periode på samme destination.

Tidligere udlandsophold: Et Arts Rejsestipendium kan søges max. to gange gennem den samlede studietid: En gang på BA niveau og en gang på MA niveau.

Vær opmærksom på, at tidligere ophold finansieret af ERASMUS+ og Nordplus stipendier medregnes her. Skal du f.eks. under dit BA studium på et udlandsophold finansieret via ERASMUS+/Nordplus, kan du først søge om et Arts Rejsestipendium, når du har påbegyndt din kandidatuddannelse og planlægger endnu et udlandsophold. Skal du derimod under dit BA studium på et udlandsophold, der ikke er finansieret af ERASMUS+/Nordplus, kan du søge et Arts Rejsestipendium og efterfølgende søge om endnu et Arts Rejsestipendium, når du har påbegyndt din kandidatuddannelse og planlægger endnu et udlandsophold under forudsætning af, at heller ikke dette ophold finansieres af ERASMUS+/

Ansøgningsfrister

Der er to frister om året:

 • 1. marts (udlandsophold i efteråret i samme år)
 • 1. november (udlandsophold i foråret det efterfølgende år).

Ansøgningerne skal være modtaget i Studiecenter Arts inden kl. 14 på de pågældende datoer. Det er ikke muligt at aflevere en ansøgning elektronisk. Det skyldes, at vi skal være i besiddelse af ansøgningen med originale underskrifter.

Ansøgninger, der IKKE er rettidigt indleveret kan ikke imødekommes.

Der kan IKKE søges med tilbagevirkende kraft.

OBS! Det er dit ansvar som ansøger, at ansøgningen med bilag indleveres rettidigt for at blive taget i betragtning til støtte. Dette omfatter også rettidig eftersendelse af din forhåndsgodkendelse/erklæring.

Satser

Får du bevilget et Arts Rejsestipendium, er der to gældende satser:

 • I Europa:                  4000 kr.
 • Udenfor Europa:        6000 kr.             (inkl. Grønland, Færøerne og Island)

Da satserne er ufravigelige, er det ikke nødvendigt at vedlægge et budget.

Bilag til ansøgningen

Ansøgningen skal vedlægges bilag i form af:

 • Karakterudskrift
 • Forhåndsgodkendelse fra dit Studienævn om meritoverførsel/formel erklæring om, at opholdet er indpasset i din ordinære studieplan i tilfælde af praktik/feltarbejde/sprogophold

OBS! Begge bilag skal som udgangspunkt være bilagt ansøgningen på ansøgningstidspunktet.

Det anbefales derfor, at du i god tid kontakter dit studienævn, så du er sikker på at have din forhåndsgodkendelse/erklæring klar inden ansøgningsfristens udløb. Behandlingen i studienævnet kan tage 4-6 uger.

I tilfælde af, at din forhåndsgodkendelse om meritoverførsel/erklæring ikke er blevet behandlet af dit Studienævn inden ansøgningsfristen, er det muligt at eftersende den. Vi vil i så fald lægge din ansøgning til side til behandling, når vi har modtaget forhåndsgodkendelsen/erklæringen fra dig.  Det vigtigste er, at du overholder ansøgningsfristerne.

Vær opmærksom på, at forhåndsgodkendelsen/erklæringen skal eftersendes inden din afrejse, så din ansøgning kan færdigbehandles inden da. I modsat fald bortfalder din ansøgning, da vi ikke kan behandle med tilbagevirkende kraft, jf. nedenfor.

OBS! Det er dit ansvar som ansøger, at ansøgningen med bilag indleveres rettidigt for at blive taget i betragtning til støtte. Dette omfatter også rettidig eftersendelse af din forhåndsgodkendelse/erklæring.

Sideløbende ansøgninger:

 • ERASMUS+/ Nordplus. Hvis du  søger en ERASMUS+ eller Nordplus studieplads og -stipendium kan stadig søge Arts Rejsestipendium, men skal i så fald angive dette i din ansøgning. Det skal dog understreges, at du kun vil kunne opnå støtte til en af dine ansøgninger og at din ERASMUS+/Nordplus ansøgning går forud for et Arts Rejsestipendium. Hvis der mod forventning ikke er midler i puljen til ERASMUS+/Nordplus stipendium, vil du komme i betragtning til et Arts Rejsestipendium i stedet.
 • Udlandsstipendium. Et udlandsstipendium dækker kun (delvist) og er ikke et tilskud til rejseudgifter som det er tilfældet med et Arts Rejsestipendium. Du kan derfor godt søge Arts Rejsestipendium samtidig med et udlandsstipendium. Du skal i så fald angive det i din ansøgning.

Svar på ansøgninger

Ansøgere modtager meddelelse om bevilling eller afslag indenfor to måneder efter ansøgningsfristen under forudsætning af, at ansøgningen er komplet med de påkrævede bilag, jf. ovenfor. I modsat fald må du forvente, at behandlingstiden forlænges.

Hvis du modtager et bevillingsbrev medfølger to bilag:

 • Et udbetalingsskema
 • Et confirmation of enrolment

Udbetalingsskema: Du skal datere og underskrive dokumentet og herefter returnere det til adressen nederst på siden INDEN din afrejse. Gør du ikke det, bortfalder stipendiet. Din underskrift bekræfter korrektheden af de oplysninger, der står på siden.

Stipendiet overføres til din NEM-konto omkring det tidspunkt, du skal begynde dit studieophold/praktikophold/feltarbejde/sprogophold i udlandet. Det er ikke muligt at fremrykke udbetalingen, hvis du vælger at rejse f. eks. 1-2 uger før den officielle studiestart/praktikstart.  

Hvis du først afleverer dit udbetalingsskema umiddelbart inden du rejser, vil udbetalingen blive forsinket med ca. 2-3 uger.

Confirmation of enrolment: Under dit udlandsophold skal dit gæsteuniversitet/praktiksted/feltarbejdssted/vært for sprogophold umiddelbart inden din hjemrejse bekræfte dit ophold samt opholdets varighed på dit ”confirmation of enrolment”. Dokumentet skal udfyldes, dateres, underskrives og stemples.

Originaldokumentet returneres til Studiecenter Arts, Tåsingegade 3, stuen, 8000 Århus C, att: ”Arts Rejsestipendium” SENEST TO UGER EFTER DIN HJEMKOMST.  

OBS! Hvis du ikke er i stand til at fremvise/returnere dette dokument til hovedområde Arts, vil du skulle tilbagebetale dit Arts Rejsestipendium.

Ændringer til din ansøgning

Adresseændring

Ændrer du adresse i perioden mellem ansøgningsfristen og behandlingen af din ansøgning, skal du underrette os om det.

Ændring af universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for ophold

Ændrer du universitet/praktiksted/feltarbejde/sprogophold eller periode for det ophold, du har angivet i din ansøgning, er du forpligtet til at oplyse sådanne ændringer, da det kan have indflydelse på dit stipendium og din ansøgning derfor skal vurderes på ny.

Vi gør opmærksom på, at en bevilling er tilknyttet de datoer, der er oplyst i ansøgningen og IKKE kan overføres fra et semester til et andet.

1401524 / i40