Bachelortilvalg

Optagelse på bachelortilvalg kræver i første omgang, at dit centrale fag kan kombineres med et tilvalg. Det fremgår af studieordningen for dit centrale fag.

Du kan læse mere om bachelortilvalg her:

Som studerende på Arts har du desuden nogle særlige muligheder:

Individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet (ITTU)

Hvis du overvejer et udlandsophold som en del af dit tilvalg, skal du i stedet for et ordinært bachelortilvalg vælge et individuelt tilrettelagt tilvalg i udlandet, ITTU.

Du kan læse mere om reglerne og betingelserne for ITTU her:

Merittilvalg

Studerende, som har bestået mindst 30 ECTS på en tidligere indskrivning på en anden uddannelse, kan søge om at disse mindst 30 ECTS indgår i et merittilvalg, som kombineres med individuelt valgte fag.

Regler for merittilvalg

 • Omfanget af de individuelt valgte fag beregnes som 45 ECTS minus de beståede ECTS, hvilket i praksis vil resultere i et omfang på 15, 10 eller 5 ECTS individuelt valgte fag. Hvis du har bestået 45 ECTS eller mere på en tidligere indskrivning, kan du ikke søge om yderligere fag, og 45 af de beståede ECTS meriteres ind som merittilvalg.
 • Eventuelle individuelt valgte fag følger samme regler som de 15 ECTS i ITTU, dvs. de skal vælges inden for de eksisterende bachelortilvalg på AU uden adgangsbegrænsning og skal ligge uden for det centrale fag.
 • Du kan ikke søge om optagelse på et bachelortilvalg og merittilvalg samtidig. 

Sådan gør du

 • Fristen for ansøgning om merittilvalg er 15. februar.
 • Du søger via mit.au.dk via formularen Forhåndsgodkendelse. Hvis fagene fra tidligere indskrivning er bestået på et andet universitet end AU, skal du medsende eksamensudskrift på dansk og engelsk.

Bemærk, at hvis du laver et merittilvalg vil du formelt set få en bacheloruddannelse med merittilvalg og dermed ikke med et tilvalg, som i nogle tilfælde kan være adgangsgivende til specifikke kandidatuddannelser eller kandidattilvalg. Kontakt din studievejleder, hvis du er i tvivl om, hvad der er det rette for dig.

Afrundet uddannelsesdel

Hvis du allerede har taget en uddannelse, inden du påbegyndte din nuværende bacheloruddannelse, er det i nogle tilfælde muligt at få godkendt denne som en afrundet uddannelsesdel. Både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser kan efter en konkret vurdering anvendes som en afrundet uddannelsesdel på 45 ECTS, men det er en forudsætning, at hele uddannelsen er afsluttet, og at der er sammenhæng mellem dit centrale fag og den afrundede uddannelsesdel.

Regler for afrundet uddannelsesdel

En afrundet uddannelsesdel skal altid godkendes af Studiecenter Arts. For at få godkendt en tidligere bestået uddannelse som en afrundet uddannelsesdel på 45 ECTS er det et krav, at:

 • Hele uddannelsen er afsluttet.
 • Der kan argumenteres for sammenhæng mellem grundfaget og den afrundede uddannelsesdel.
 • Det akademiske niveau i den afsluttede uddannelse vurderes tilstrækkeligt højt til at kunne udgøre 45 ECTS

Sådan gør du

For at få godkendt en afrundet uddannelsesdel skal du indsende:

 • Studieordning for uddannelsen
 • Dit eksamensbevis fra den pågældende uddannelse
 • Motiveret ansøgning, der redegør for, hvordan den afrundede uddannelsesdel hænger sammen med dit grundfag og dine videre planer.

Du skal ikke benytte noget ansøgningsskema, men indsende ovenstående per mail eller brev til Studiecenter Arts

Fristen for ansøgning om afrundet uddannelsesdel er 15. februar

Eksempler

Dette er eksempler på uddannelser, der tidligere er blevet godkendt som afrundet uddannelsesdel:

 • Bibliotekar
 • Lærer
 • Pædagog
 • Journalist
 • Tandplejeruddannelsen

Overført tilvalg

I stedet for at læse et tilvalg på Aarhus Universitet kan du vælge et helt tilvalg ved et andet universitet i Danmark. Dette kaldes et overført tilvalg. Du skal altid søge om godkendelse af tilvalget.

Regler for overført tilvalg

 • Det overførte tilvalg skal vægte præcis 45 ECTS
 • Det overførte tilvalg skal være baseret på en studieordning, tilvalgspakke eller et studieprogram, der er godkendt af et studienævn eller en lignende instans
 • Det overførte tilvalg skal ligge uden for dit centrale fags faglige område
 • Du kan ikke søge om optagelse på et af AU’s egne tilvalg, når du har søgt om godkendelse af et overført tilvalg.

Sådan gør du

 • Du ansøger om godkendelse af det overførte tilvalg via formularen til forhåndsgodkendelse på mit.au.dk. Husk at vedlægge en studieordning for det overførte tilvalg. Formularen bruges også til andre typer af forhåndsgodkendelse, så der kan være felter, der ikke passer til din ansøgning. Du må gerne vedhæfte en forklaring til din ansøgning i en særskilt fil, hvis du synes, at ansøgningen ellers bliver uklar.
 • Du kan godt søge om forhåndsgodkendelse af flere overførte tilvalg, men du kan naturligvis kun følge ét af disse. Du skal huske at give besked til den person, der har udstedt din forhåndsgodkendelse om, hvilket af de evt. flere forhåndsgodkendte tilvalg, du er kommet ind på.
 • Du skal søge om at få meritoverført dine beståede resultater efter hvert semester. Du skal benytte skemaet til 'meritansøgning' på mit.au.dk og vedlægge dokumentation for dine resultater, fx en kopi af eksamensbevis.
 • Frist for ansøgning om forhåndsgodkendelse af overført tilvalg er 15. februar.
 • Du skal også være opmærksom på de frister for ansøgning om optagelse, som findes på det universitet, hvor du søger ind på dit overførte tilvalg.

FAQ

Hvad gør jeg, hvis mit overførte tilvalg ikke bliver oprettet?

 • Hvis dit overførte tilvalg ikke oprettes, kan du efterfølgende søge om optagelse på en af Arts’ tilvalg med ledige pladser.

Overføres mine karakterer fra det overførte tilvalg automatisk til AU?

 • Nej. Du skal selv indsende dine eksamensresultater fra det overførte tilvalg. Det gør du ved at benytte meritansøgningsskemaet på mit.au.dk. Du skal vedlægge officiel dokumentation for dine karakterer, fx en kopi af eksamensudskrift eller eksamensbevis.
1438729 / i40