Bachelorafhandling

Formålet med bachelorafhandlingen er at give den studerende mulighed for at demonstrere sin evne til selvstændigt at formulere en erhvervsrelateret problemformulering inden for et bestemt emne, udvælge relevant litteratur, anvende metoder, indsamle og bearbejde data, forholde sig kritisk til sit data, foretage analyser og konkludere på spørgsmålet stillet i problemformuleringen.

På denne side kan du finde relevante informationer, links og datoer vedrørende 6. semesters bachelorafhandling for alle studerende på HA og BSc(B) og HA med tysk.

Før tilmeldingsfristen

Infomøde

Der afholdes informationsmøde vedrørende bachelorafhandlingen torsdag den 12. oktober 2017 kl. 15.15 i Fuglesangssalen.

Informationsmødet indledes med et oplæg af HA/BSc(B)-koordinator på Institut for Virksomhedsledelse Christian Waldstrøm. Efterfølgende er der messe, hvor du har mulighed for at spørge tidligere bachelorstuderende til råds om at skrive bachelorafhandling og få inspiration til emner.

Hvis du ikke har haft mulighed for at deltage i informationsmødet i 2016 kan du med fordel læse Christian Waldstrøms oplæg om bachelorprojektet fra informationsmødet.

Vil du skrive alene eller i en gruppe?

En bachelorafhandling er en stor skriftlig opgave, og du skal gøre op med sig selv, om du vil skrive opgaven alene eller i en gruppe (grupper op til 4 personer er tilladt). Det vigtigste ved valget, om man vil skrive alene eller i gruppe, er, at du vælger den form, som du har det bedst med.

At skrive bachelorafhandling i en gruppe har nogle fordele, da du har nogen at sparre, diskutere og vende teorier og idéer med. Det er for mange en stor fordel, da forskellige vinkler på opgaven oftest giver et bedre resultat. Men en bachelorafhandling er et stort arbejde, og oftest inkluderer det mange timer sammen i gruppen og til tider kompromiser. Derfor er det vigtigt, at gruppen fungerer fagligt godt sammen men også, at den fungerer socialt godt sammen. Et godt tip er derfor at forventningsafstemme med den eller de personer, du vil skrive med, da det er vigtigt, at alle i gruppen har samme mål med opgaven. Det er nemlig ikke muligt at skifte gruppe inde i processen. Du kan finde gode råd til arbejdet i studiegrupper på trivsel.au.dk.

Hvis du søger en skrivemakker til dit bachelorprojekt, kan du på BlackBoard tilmelde dig kurset: "BachelorBuddy", der er et kontaktformidlingsforum. Du finder forummet ved at logge på BlackBoard og gå ind under 'Kurser'. Her laver du en kursussøgning med kursusnavnet 'BachelorBuddy'. Tilmeld dig kurset ved at trykke på 'Hurtig tilmelding'. Det er derefter muligt at oprette en 'tråd', hvor du kan beskrive dine søgekriterier og oplyse kontaktinformation.

Valg af emne

Opgavens emne er ofte baseret på en eksisterende problemstilling, dvs. et emne inden for de akademiske områder på bachelorstudiet. Det kan være problemstilling i en specifik organisation (privat eller offentlig virksomhed, interessegruppe osv.) eller en branche. Du vælger og definerer selv emnet for din bacheloropgave, så længe det ligger inden for de akademiske rammer af din uddannelse. Når du vælger et emne, kan du blive inspireret af en problemstilling, en observation eller et fænomen, som du finder interessant eller af modeller og teorier fra kurser, som du har taget. Det kan være en hjælp at drøfte dine ideer til emner med en mulig vejleder på din opgave. 

Søg inspiration til et muligt emne:

 • Biblioteket har i deres e-arkiv alle offentligt tilgængelige bachelorafhandlinger fra og med 2009 på deres portal. Klik ind på bibliotekets e-arkiv.
 • Karrierecenteret har et tæt samarbejde med erhvervslivet og er derfor meget relevante i forhold til bachelorafhandlinger. 
 • Brug nyhederne, aviserne eller virksomhedernes egne hjemmesider til at opdage problemstillinger der kunne være relevante for en bachelorafhandling. Du kan få adgang til nyhedsmedier og virksomhedsoplysninger gennem bibliotekets databaser.
 • Du kan også lade dig inspirere af begge institutters lister over tilgængelige vejledere og emner. Du finder listerne under overskriften 'Tilmelding'.
 • Biblioteket udbyder flere kurser inden for litteratursøgning. Det anbefales studerende at gøre brug af denne service, da det kan gøre opgaveskrivningen betydeligt nemmere. Klik ind på bibliotekets hjemmeside og se, hvornår det næste kursus bliver udbudt.

Opgavetyper

Langt de fleste opgaver har et empirisk element f.eks. ved at anvende eksisterende data fra databaser, spørgeskemaer, interviews, simulationer eller eksperimenter. Dette kan være i form af et casestudie baseret på en særlig begivenhed eller proces i en specifik virksomhed/organisation.

I fald man ikke ønsker at inddrage empiri - eller ikke har mulighed for det - kan man skrive en teoretisk opgave, der bygger videre på en teoretisk model eller et generisk problem. En teoretisk opgave er ofte baseret på eksisterende litteraturstudier, som analyserer en bestemt teoretisk problemstilling. Denne type opgave er sjældnere anvendt end den empiriske opgave. Ingen opgavetype vægter mere end andre, og ingen emner er garanti for en høj karakter. Uanset hvilket emne du vælger, er din brug af relevant teori og litteratur grundlæggende for din opgave. Din karakter er udelukkende baseret på, hvorvidt emnet er tilstrækkeligt grundigt belyst, resultaterne tydeligt præsenteret, og på din evne til at demonstrere din viden om aktuelle teorier og analyser, til kompetent at anvende metoder og til at tænke selvstændigt og kritisk.

Tilmelding

Før tilmelding til bachelorafhandlingen, bør du selv kontakte en mulig vejleder, som giver tilsagn til at vejlede dig inden for det pågældende emne. Titlen vil typisk være et udkast til problemet og behøver ikke at være den endelige problemformulering.

Alle vejledere har specialer inden for bestemte fagområder. Du kan nedenfor finde en samlet liste over vejledere på de enkelte institutter samt hvilke fagområder, de hver især kan vejlede inden for.

Vejledere kan findes i nedenstående links:

Kontakt kun EN vejleder ad gangen, og afvent svar, før du kontakter andre.

Du skal tilmelde din opgave med foreløbig opgavetitel og vejledernavn senest den 1. december.

Tilmeldingen skal ske via denne tilmeldingsblanket (tilmeldingsblanketten åbnes først i forbindelse med bachelorprojektdagen).

Hvis du ikke kan finde en vejleder inden tilmeldingsfristen udløber, skal du tilmelde din opgave med foreløbig opgavetitel og en beskrivelse af projektet. Du vil så efter deadline for tilmeldingen få tildelt en vejleder af instituttet.

Er du HA-studerende og ønsker at skrive dit bachelorprojekt med en medstuderende fra BSc(B) skal du være opmærksom på, at Jeres afhandling skal skrives på engelsk. Derudover skal I begge gøre følgende:

1)  På tilmeldingsblanketten under ’Bemærkninger’ angive, at I er en tværfaglig gruppe

2)  Sende en mail til Gitte Nielsen (giln@au.dk) eller Anne Svendsen (anne@au.dk), hvori I angiver, at I ønsker at skrive et tværfagligt bachelorprojekt. I mailen bedes I angive Jeres navne og studienumre.

Skriveprocessen

Vejledningsprocessen

Du er ansvarlig for din bachelorafhandling og for at strukturere opgaven og planlægge din arbejdsproces bedst muligt. Derfor skal du være i stand til at argumentere for alle dine valg, dine antagelser og afgrænsninger (problemformulering, teorier, metoder, analyser).

Vejlederens primære opgave er at fungere som akademisk sparringspartner, at lege djævelens advokat og at udfordre dit arbejde hen af vejen - ikke at godkende dine individuelle valg hen ad vejen.

På det første vejledermøde, bør du og din vejleder også diskutere og blive enige om, hvordan vejledningen skal foregå fremover. I bør blandt andet aftale, hvor ofte I skal mødes, hvordan I forbereder jer til møderne (som typisk er baseret på skriftlige input fra dig), hvornår vejlederen ikke er til stede (ferie, konferencer osv.) og hvor vejledning ikke er mulig.

Bemærk, at vejlederen ikke forventes at læse eller bedømme hele eller store dele af opgaven, før du afleverer, men at de forventes at læse udvalgte dele som en del af den løbende vejledningsproces. Vejlederen forventes ikke at give dig indikationer på, hvordan din opgave vil klare sig (hvilken karakter, den vil få) - primært fordi, at det er censor, der har det sidste ord i forbindelse med den endelige karakter. Dog bør vejlederne gøre dig opmærksom på, hvis dit ambitionsniveau eller det forventede opgaveresultat ikke ses som tilstrækkeligt til at opnå en bestået karakter.

Resumé

Opgaven skal indeholde et resumé på engelsk (uanset hvilket sprog resten af opgaven skrives på). Resuméet skal have et omfang af 3.000 - 4.000 tegn. Resuméet indgår i den overordnede opgavebedømmelse og skal være placeret forrest i opgaven - før indledningen.

Antal anslag

Afhandlingens maksimale omfang er defineret af antallet af anslag ekskl. mellemrum og afhænger af antallet af studerende: 

 • 1 studerende = 110.000 anslag ekskl. blanktegn.
 • 2 studerende = 154.000 anslag ekskl. blanktegn
 • 3 studerende = 187.000 anslag ekskl. blanktegn
 • 4 studerende = 220.000 anslag ekskl. blanktegn

Bemærk:

 • Alle dele af opgaven (forside, resumé, indholdsfortegnelse, fodnoter, henvisninger, litteraturliste, osv.) tæller med i det samlede antal anslag. Det er kun bilag, som ikke tæller med i det samlede antal anslag.
 • Figurer, tabeller, illustrationer, osv., der er indsat som billeder tæller som 800 anslag uanset deres størrelse. Dette gælder ikke eventuelle forsideillustrationer.
 • Der er intet minimumskrav til opgavens længde.
 • Der er ingen regel om »+/- 10 %« i forhold til opgavens længde, og din vejleder kan ikke give dig tilladelse til at overskride det maksimale antal anslag. Det er en del af den akademiske øvelse at du er i stand til at organisere og tilpasse emnerne inden for opgavens maksimale omfang. Derfor vil en overskridelse af omfanget have en negativ indflydelse på opgavebedømmelsen.
 • Hvis opgaven skrives af mere end én studerende, er det IKKE nødvendigt at indikere, hvilke dele der er skrevet af hvilke studerende.

Forside

Opgavens forside skal indeholde følgende informationer:

 • De(n) studerendes navn
 • Måned og år
 • 'Institut for Økonomi' eller 'Institut for Virksomhedsledelse' afhængigt af hvor din vejleder hører til.
 • Opgavetitel
 • Vejleders navn
 • Antal anslag ekskl. blanktegn i opgaven

Sprog og layout

Alle BSc(B)-studerende skal skrive opgaven på engelsk, men alle studerende, som skriver deres opgave på engelsk har mulighed for at afholde selve forsvaret på dansk, hvis vejlederen er dansktalende og accepterer dette.

Der er ingen formelle krav til layout i forbindelse med elementer som linjeafstand, margin, skrifttype, sidehoved eller sidefod - så længe din opgave er læsbar.

Tabeller og figurer

Tabeller og figurer bør nummereres fortløbende. De skal være let læsbare/forståelige og ledsages af en tilhørende forklarende note samt en henvisning, hvis de er taget fra en anden kilde. I princippet skal den forklarende note gøre det muligt at læse og forstå tabellen uafhængigt af teksten. Dog skal analyser og fortolkninger af tabeller og figurer være en del af selve opgaveteksten.

Bilag

Du kan vedlægge bilag, hvor du finder det nødvendigt at medtage ekstra materiale såsom (men ikke kun):

• Ekstra information om den empiriske baggrund

• Interview guides, transskriptioner af interviews, spørgeskemaer, ekstra datakørsler osv.

• Rapporter, der anvendes som sekundære datakilder.

Opgaven bedømmes udelukkende på selve opgavens indhold og derfor skal selve opgaven i sig selv være et komplet og meningsfyldt dokument uafhængigt af bilagene.

Hvis du anvender interviews i din dataindsamling, er der ikke noget formelt krav om, at du transskriberer dine interviews. Dog vil transskriberede interviews ofte føre til en langt bedre dataanalyse og dermed bedre opgave.

Henvisninger/referencer

Præcise og omfattende kildehenvisninger er meget vigtige, da de viser grundlaget for din viden og skal kunne bruges til at genfinde de kilder, du anvender.

Direkte brug af citater, omskrivninger eller direkte oversættelser uden præcis angivelse af kilde opfattes som plagiering. Derfor skal citater, opsummeringer af kildemateriale, gengivne eller lettere redigerede figurer, tabeller, osv. være ledsaget af en præcis kildehenvisning.

Du skal bruge Harvard Referencing System til angivelse af dine kilder.
Det betyder, at henvisninger skal skrives i selve teksten og ikke i fodnoter.

Læs mere om Harvard Referencing System og se eksempler på hvordan du kan opstille dine henvisninger i teksten.

Litteraturliste

Til sidst i opgaven (men før evt. bilag) skal du vedlægge en samlet litteraturliste, som indeholder alle de kilder, som du har henvist til i teksten (og kun disse!).   

Kilder placeres i alfabetisk rækkefølge efter førsteforfatterens efternavn. Det præcise layout på din litteraturliste vælger du selv. Det vigtigst er blot, at den er opstillet efter navne-år-metoden (Harvard Referencing System), og at dine kilder på listen er fyldestgørende (forfatter, årstal, titel etc.).

Hvis du henviser til flere kilder fra samme forfatter, placeres de i forhold til udgivelsesår.

Du skal ikke inddele dine kilder i primær og sekundær litteratur, og du skal ikke inddele din litteraturliste i forskellige kildetyper (f.eks. bøger, artikler, internetkilder osv.).

Læs mere om Harvard Referencing System og se eksempler på, hvordan du kan opstille kilder i din litteraturliste.    

Referenceværktøjer

Et referenceværktøj kan hjælpe dig med at organisere dine kilder/referencer og oprette henvisninger i teksten samt udarbejde en ensartet litteraturliste. Det vil spare dig for en masse tid til sidst, når du skal lave din litteraturliste. Derudover kan du være sikker på, at din litteraturliste er komplet og konsekvent bygget op. Brug det referenceværktøj, du er mest tryg ved. 

Harvard Referencing System og referenceværktøjer
Hvis du anvender et referenceværktøj kan du vælge en standard (output style), der er baseret på Harvard Referencing System (navne-år metoden). Det kan f.eks. være Chicago 16th, APA 6th, Harvard eller lignende.

Det vigtigste er blot, at dine henvisninger i teksten og din litteraturliste er konsistente i deres opbygning og at din litteraturliste er fyldestgørende.  

Fortrolighedsaftale

Når du kontakter eksterne aktører (organisationer eller personer) med henblik på et samarbejde i forbindelse med din opgave, kan du få brug for en fortrolighedsaftale mellem dig og virksomheden. Den finder du her:

Fortrolighedsaftale

Bemærk, at både vejleder og censor er bundet af tavshedspligt gennem deres job. Nogle virksomheder vil dog stadig bede om en fortrolighedsaftale mellem AU og virksomheden. 

NB: Når du afleverer din opgave, kan du vælge, om den skal stå på »åben hylde« og være offentligt tilgængelig. Hvis du vælger »lukket hylde« er du garanteret at kun er vejleder og censor, får din opgave at se.

Opstår der problemer?

I tilfælde af særlige personlige eller helbredsmæssige problemer, som påvirker din evne til at færdiggøre din opgave, eller hvis du har uløselige problemer med personer i din studiegruppe, skal du kontakte Studievejledningen for at få hjælp til at løse disse problemer.

I tilfælde af større ændringer som vil påvirke din opgave, skal du derefter kontakte din vejleder. I de sjældne tilfælde af problemer mellem dig og din vejleder, bør du først forsøge at løse problemerne med din vejleder ved gøre din vejleder opmærksom på dine problemer og bekymringer. Hvis dette ikke er muligt eller hvis problemet fortsætter, bør du kontakte Uddannelseskoordinatoren på det institut, hvor din opgave er tilmeldt:

Christian Waldstrøm på Institut for Virksomhedsledelse (MGMT), cwa@mgmt.au.dk

Anders Grosen på Institut for Økonomi (ECON), gro@econ.au.dk

Det er vigtigt, at du ikke venter med at nævne disse problemer til efter, at du har afleveret eller forsvaret din opgave, da misforståelser eller problemer ifm. vejledningsforløbet ikke kan ligge til grund for en efterfølgende klage over den endelige karakter.

Eksamenssnyd og plagiering

Eksamenssnyd og plagiering er alvorlige handlinger, som kan føre til en række sanktioner, herunder bortvisning. Hvis du kopierer dele af andre kilder i din opgave, skal du eksplicit henvise til disse dele som citater med tydelig kildehenvisning. Vær opmærksom på, at selv-plagiering også er plagiering. Hvis du kopierer tekst, idéer eller struktur fra egne tidligere opgaver (direkte eller omskrevet) skal du gøre eksplicit opmærksom på dette. Følg følgende links for at få mere information AUs officielle regler om plagiering og andre former for eksamenssnyd på: 

 

 

 

Aflevering

Aflevering i WISEflow

Studerende vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade din opgave. Sidste frist for upload er den 1. maj kl. 14.00.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Læs mere herom i den information, som vil blive sendt ud via BlackBoard.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på en USB-stik.

Aflevering via email

Du skal også sende dit bachelorafhandling til studyservice.bss@au.dk den dag, du afleverer. Skriv Theses-(dit studium) i emnefeltet. Aarhus BSS Studieservice sender din bachelorafhandling projekt til AU Biblioteket, Aarhus BSS’ digitale arkiv, hvor man finder alle digitale projekter. 

Selvom projektet er fortroligt, skal du stadig sende det til studyservice.bss@au.dk, men det vil ikke være tilgængeligt for gennemlæsning og/eller udlån. 

Det mundtlige forsvar

Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen (senest 6 uger efter du har afleveret).

Det mundtlige forsvar er en evaluering af den individuelle studerende, hvad enten bacheloropgaven forsvares ved et gruppeforsvar (hvis to eller flere studerende har skrevet opgaven sammen) eller et individuelt forsvar (hvis du har skrevet opgaven alene). Forsvaret afholdes sammen med din vejleder og en ekstern censor. Når du har afleveret din bacheloropgave, vil du modtage en e-mail fra instituttet, som fortæller dig hvor og hvornår, forsvaret finder sted.

Den mundtlige eksamen starter med en præsentation af opgaven (ca. 5 minutter pr. projekt ). Der er ingen formelle krav til, hvordan du bruger din tid, men kan med fordel bruges til at give en hurtig præsentation af opgaves formål og resultater, men det kan også være en god ide at bruge tiden til at snakke om et eller to emner i opgaven, som du gerne vil fremhæve, f.eks.:

• En diskussion af nogle af de valg og fravalg, som du har taget.

• Overvejelser omkring, hvordan emnet kunne blive yderligere undersøgt.

• Rettelse af grundlæggende fejl, opklaring af uklare dele eller udpegelse af mangler ved din opgave.

• Relevante informationer, som er blevet tilgængelige efter du afleverede opgaven (f.eks. via medierne, litteraturen, feedback fra case-virksomheden etc.)

Hvis du er en del af gruppe, er det ikke noget krav til opdelingen af indhold i de første fem minutter.

Der er ingen formelle krav til hvordan du laver din præsentation (poster, cue cards, præsentation på din bærbare, osv.) Det frarådes at du bruger en projektor i din præsentation, da dette altid ender med at tage tid fra selve præsentationen. Efter din præsentation, tager vejleder og censor over med spørgsmål og kommentarer som danner grundlag for en diskussion med dig om din opgave.

Derefter bliver I bedt om at forlade lokalet, så vejleder og censor kan votere, hvorefter du (eller I samlet, hvis I er en gruppe) får jeres samlede tilbagemelding, herunder jeres respektive karakterer.

Eksamens varighed er i alt (inkl. votering, karaktergivning og feedback):

• 1 studerende = 45 minutter

• 2 studerende = 60 minutter

• 3 studerende = 75 minutter

• 4 studerende = 90 minutter

Bedømmelse

Bacheloropgaven bedømmes af vejleder og af censor med udgangspunkt i en helhedsvurdering af den skriftlige opgave og det mundtlige forsvar. Karakteren gives efter 7-trinsskalaen

Den endelige karakter er baseret på din evne til at:

 • Identificere og beskrive opgavens emne
 • Opstille en præcis og passende problemformulering
 • Argumentere for de valg, du har truffet, herunder valg af teori, metode og kildemateriale til at besvare problemformuleringen
 • Skrive en velstruktureret opgave med klare argumenter, afgrænsninger og præcist sprog
 • Redegøre for opgavens indhold og kunne indgå i en diskussion omkring forskellige emner i forhold til opgaven til det mundtlige forsvar.

Reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i maj/juni kan du tilmelde dig reeksamen i september eller december. Tilmelding til reeksamen i september eller december skal ske senest 1. juli med aflevering 1. september eller 1. december.

Ved reeksamen i september/december kan man efter aftale med vejleder vælge at aflevere bachelorprojekt inden for samme emneområde, men med en ændret problemformulering.

Studerende, der ikke afleverer eller dumper reeksamen i september eller december, skal tilmelde sig et nyt bachelorprojekt i et nyt emne efter de almindelige regler, der gælder for det ordinære prøveforløb.

Du tilmelder dig reeksamen i bachelorafhandlingen ved at udfylde webformularen senest den 1. juli.

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen i september/december, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg i den umiddelbart forudgående ordinære eksamenstermin.

Tilmeldingsblanket til reeksamen (åbnes igen i forbindelse med reeksamen 2018).

376200 / i40