Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Erhvervsøkonomi Bachelorprojekt og speciale Bachelorprojekt - Erhvervsøkonomi med tilvalg (studiestart før 2017)

Bachelorprojekt - Erhvervsøkonomi med tilvalg (studiestart før 2017)

For studerende indskrevet før 1. september 2017

Fagbeskrivelse: Bachelor's project for Business Administration students

Det er vigtigt, at du læser fagbeskrivelsen for det semester, hvor du skal skrive dit bachelorprojekt, da der kan forekomme ændringer.  Du kan finde studieordning og fagbeskrivelse her: Studieordning / AU kursuskatalog.

Der afholdes i april et informationsmøde, hvor koordinatoren vil udlevere informationsmateriale, der indeholder regler og gode råd. Disse informationer kan du også finde på Blackboard, når gruppen åbner i august.

Bachelorprojektet afleveres elektronisk via WISEflow.

Sidste frist for aflevering er den sidste fredag i november kl. 14.00.

For studerende indskrevet fra september 2017 eller senere vil denne side på et senere tidspunkt blive opdateret med information omkring formalia, da disse ændres i forbindelse med at uddannelsens ophæng skifter fra Økonomi til Erhvervsøkonomi.

Tilmelding

Tilmelding foregår ved indsendelse/udfyldelse af registreringsformularen semestret før du skal skrive dit bachelorprojekt (efterårssemestret).

I april afholdes et informationsmøde. Du finder dato og sted i arrangementskalenderen på din studieportal. Her får du informationer om emner, procedure, regler osv.

Efter mødet skal du udfylde registreringsformularen, hvor du også oplyser dit emneområde. Registreringsformularen åbnes umiddelbart efter informationsmødet.

  • NB: Du skal senest udfylde registreringsformularen den 15. maj kl 12.00.

Formalia og krav

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave. Der vælges, evt. i samarbejde med en vejleder, et emne for bachelorprojektet. Der tildeles, efter forespørgsel af den studerende, en vejleder. Projektet kan skrives alene eller i grupper af op til tre studerende. Hvis projektet udarbejdes af flere studerende, skal det fremgå, hvordan de enkelte har bidraget.

Hvis du skriver alene, er den maksimale længde på et bachelorprojekt er 30 standardsider (ekskl. appendiks). Skriver du i en gruppe, er den maksimale længde 24 standardsider per studerende.

En uddybning af definitionen på en normalside findes på siden "Eksamensformer og formalia" på Studieportalen for Økonomi, da studerende indskrevet før 2017 skal overholde kravene opstillet efter gammel studieordning. For studerende indskrevet fra september 2017 og frem vil der på et senere tidspunkt blive uddybet, hvilke formalia bachelorprojektet skal indeholde.

For at få godkendt sin deltagelse, og dermed kunne indstille sig til eksamen, kræves, at den studerende deltager i to rækkemøder; et møde hvor den studerende fremlægger et andet bachelorprojekt, og et møde hvor den studerendes eget projekt diskuteres. Godkendelsen foretages af vejleder/rækkeleder.

Til bachelorprojektet udarbejdes ligeledes et kort resumé på engelsk (eller et andet hovedsprog efter aftale med faglærer). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal den studerende udarbejde et nyt bachelorprojekt. Hvis det nye bachelorprojekt afleveres til den førstkommende reeksamen, så skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende kan dog søge dispensation til at skrive inden for et andet emne og ved en anden faglig vejleder.

Hvis bachelorprojektet ikke afleveres til den førstkommende reeksamen, men i stedet til næstkommende ordinære eksamen, så kan bachelorprojektet skrives inden for ethvert emne. Det skal bygge på et andet litteraturgrundlag end det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende skal igen deltage i to rækkemøder. 

Forsiden: Projektet skal som minimum indeholde følgende oplysninger på forsiden:

  • Bachelorprojekt
  • Navn 
  • Vejleders navn
  • Afleveringsdato
  • Dansk og engelsk titel
  • Instituttets navn
  • Studieretning: BA i Erhvervsøkonomi (soc)
  • Emneområde
  • Projektet må offentliggøres: ja/nej


Bemærk, at disse formalia gælder for studerende, der er optaget før 2017. For studerende optaget september 2017 og senere, vil der komme en ny vejledning omkring formalia på et senere tidspunkt.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug for din opgave, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne.   

Læs mere om reglerne for indsamling og behandling af personoplysninger (GDPR).

Aflevering

WISEflow

Studerende vil få en mail direkte fra WISEflow, når flowet åbner. Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit projekt. Sidste frist for upload er den den sidste fredag i november kl. 14.00. Du bør påbegynde upload af opgaven i god tid og senest 10 minutter før fristen, da flowet lukker præcis klokken 14.00. 

Oplever du problemer i forbindelse med upload af dit bachelorprojekt, kan du kontakte teknisk og/eller administrativ support.    

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Flowet er lavet som et gruppeflow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade en opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning om aflevering af opgave som gruppe. Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Opgaven samt bilag skal samles i én PDF-fil og uploades under ”Besvarelse”. Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en PDF-fil, og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 1 GB. Hvis du har behov for at aflevere mere end 1 GB som ekstramateriale, kan du sende dette direkte til din vejleder på et USB-stik.

Afleveringsfrister

1. afleveringsfrist: Sidste fredag i november kl. 14.00
2. afleveringsfrist: 1. marts kl. 14.00
3. afleveringsfrist: 1. juni kl. 14.00

Der kan ikke efter aflevering af projektet indleveres rettelsesblade eller andet supplerende materiale.

Studerende, som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet). Der er herefter ikke adgang til rækkemøderne.

Studerende, som afleverer bachelorprojektet inden for 2. eller 3. afleveringsfrist, skal som erstatning for deltagelse i rækkemøderne udarbejde et skriftligt opponentindlæg på en af vejleder udpeget anden opgave i rækken; opponentindlægget skal have en længde af to normalsider.

Den studerende skal forsvare sit projekt over for vejleder, og opponentindlægget skal afleveres til vejleder på dette møde. Afleveres bachelorprojektet ikke inden for 3. afleveringsfrist, er den studerende afskåret fra at fortsætte uddannelsen, medmindre der søges og meddeles dispensation til yderligere prøveforsøg.

Ansøgning om dispensation indgives via mit.au.dk.

Gruppeprojekt

Bachelorprojektet kan udarbejdes i grupper af højst 3 studerende.

Det er i forbindelse med gruppeprojekter et krav, at den enkelte studerendes bidrag klart kan udskilles med henblik på individuel bedømmelse. Kravet skal udmøntes således, at den enkelte studerende er ansvarlig for selvstændig udarbejdelse af halvdelen af opgaven (ved grupper af 2 studerende), eller en tredjedel af opgaven (ved grupper af 3 studerende) fratrukket fælles introduktion og fælles konklusion.

Reeksamen

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i december/januar kan du tilmelde dig reeksamen i marts eller juni. Tilmelding til reeksamen i marts eller juni skal ske senest 1. februar med aflevering 1. marts eller 1. april med aflevering 1. juni.  Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Du tilmelder dig reeksamen i bachelorprojektet ved at skrive en mail til bachelor.bss@au.dk inden for de angivne tidsfrister.  

Ved reeksamen i marts/juni kan man efter aftale med vejleder vælge at aflevere bachelorprojekt inden for samme emneområde, men med en ændret problemformulering.

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen i marts/juni, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg ved en ordinær eksamens termin.

Studerende, som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet). Der er herefter ikke adgang til rækkemøderne.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal den studerende udarbejde et nyt bachelorprojekt. Hvis det nye bachelorprojekt afleveres til reeksamen i marts / juni, så skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række/emne med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende kan dog søge dispensation til at skrive inden for et andet opgaveemne og ved en anden faglig vejleder.

Hvis bachelorprojektet ikke afleveres til reeksamen i marts eller juni, men i stedet til næstkommende ordinære eksamen i forbindelse med efterårssemesteret, skal bachelorprojektet skrives efter retningslinjer fra Studienævn for Erhvervsøkonomi.

Studerende, som afleverer bachelorprojekt i marts eller juni, skal som erstatning for deltagelse i rækkemøderne udarbejde et skriftligt opponentindlæg på en af vejleder udpeget anden opgave i rækken; opponentindlægget skal have en længde af to normalsider. Studerende der tidligere har afleveret bachelorprojekt og deltaget i rækkemøder, skal ikke aflevere opponentindlæg ved 2. eller 3. forsøg.

Den studerende skal forsvare sit bachelorprojekt over for vejleder og opponentindlægget skal afleveres til vejleder på dette møde.

1442581 / i40