Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Erhvervsøkonomi Fremdriftsreformen - Aarhus BSS

Fremdriftsreformen - Aarhus BSS

Fremdriftsreformen

Hvad betyder den for dig?

Modellen indeholder regler, der gælder for hele Aarhus Universitet og regler, der kun gælder for Aarhus BSS. Bemærk at reglerne udelukkende er gældende for studerende på fuldtidsstudier, og ikke gælder for studerende på professionsbachelorer.


Maksimale studietider

Som studerende på Aarhus Universitet forventes det, at du er fuldtidsstuderende.

For bachelor- og kandidatstuderende betyder det 30 ECTS per semester.

Den maksimale studietid for bachelorstuderende på Aarhus BSS er den normerede studietid for uddannelsen + 1 år. Har du inden for denne tidsramme ikke gjort din uddannelse færdig, vil du blive udmeldt. Du bliver udmeldt uanset hvilke og hvor mange fag, du måtte mangle, og også selv om du ikke har omsat dine prøvemuligheder til reelle prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Den maksimale studietid for kandidatstuderende på Aarhus BSS er den normerede studietid for uddannelsen + 6 måneder. Har du inden for denne tidsramme ikke gjort din uddannelse færdig, vil du blive udmeldt. Du bliver udmeldt uanset hvilke og hvor mange fag, du måtte mangle, og også selv om du ikke har omsat dine prøvemuligheder til reelle prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Bemærk: Studerende der grundet dispensationer eller orlov ikke har fulgt det normerede studieforløb, vil få udregnet en individuel maksimal studietid. Man vil her få direkte besked om, hvad ens maksimale studietid er.

Studieaktivitetskrav

Fra 1/9-2016 vil det for alle studerende være gældende, at man som minimum skal bestå 45 ECTS pr. studieår. Det er dog gældende, at studerende skal have mulighed for at deltage tre gange i de eksamener, der indgår i studieaktivitetskravet. Dvs. at man skal have tilbud om tre eksamensforsøg – der tælles ikke efter, om studerende benytter sig af de tre tilbud.

Konsekvenserne af ikke at leve op til aktivitetskravet vil være, at man blive udmeldt på sit studium. Studieaktivitetskravet vil blive indført for alle studerende fra 1/9-2016, hvor alle studerende vil blive mødt af kravet første gang efter ordinær eksamensperiode i vinter 2017/2018.

Eksempel:

Studerende vil fra 1. september 2016 skulle bestå 45 ECTS pr. studieår. Dvs. at de i perioden fra 1/9-2016 - 30/9-2017 skal have bestået fag, der minimum dækker 45 ECTS.

Dog skal den studerende have haft mulighed for at deltage 3 gange i eksamener, før de kan udmeldes. Dette betyder, at man tidligst kan udmeldes efter vintereksamen 2017/2018, hvor man ville have haft muligheden for et tredje prøveforsøg. Det kan dog være hurtigere i situationer, hvor et studienævn beslutter sig for oftere udbud af eksamen – f.eks. hvis en prøve tilbydes efter hvert semester.

Specialet

Der ændres ikke i reglerne vedrørende specialet. Studerende skal derfor følge gældende tilmeldingsfrister vedr. specialer, som beskrevet på studieportalen. Der vil fortsat være automatisk tilmelding til speciale på 4. semester af kandidatuddannelsen. Der vil ikke være mulighed for at framelde sig specialet. Det vil sige, at afleverer man ikke ved fristen går hhv. 2. og 3. eksamensforsøg automatisk i gang.

Studerende tilmeldes automatisk specialet på 4. semester af kandidatuddannelsen. Hvis man har planlagt efter reglerne i fremdriftsreform I, og dermed har berettiget forventning om en studieplan, hvor der ikke skrives speciale på 4. semester af kandidatuddannelsen, skal man rette henvendelse til Aarhus BSS Studier (studyservice.bss@au.dk). Dette gør sig også gældende i forhold til studiespecifikke aftaler omkring skriveperiodens længde

Bemærk at der er en undtagelse til den automatiske tilmelding: Læser du Samfundsfag/Erhvervsøkonomi med tilvalg og tager du et kandidattilvalg med rammeudvidelse (dvs. uden for Aarhus BSS), vil du blive tilmeldt specialet på 5. semester.

Førsteårsprøver på bacheloruddannelserne

På alle bacheloruddannelserne indføres der fra 1/9-2016 nye krav til førsteårsprøven. De nye regler vil udelukkende være gældende for nyoptagne bachelorstuderende, der starter pr. 1/9-2016. 

De nye regler om førsteårsprøver vil fremgå af de nye studieordninger, der offentliggøres inden studiestart.

Tilmelding til undervisning og eksamen

Fra 1/9-2016 vil der ikke længere være krav til, at studerende skal tilmeldes 30 ECTS pr. semester. Alle studerende vil dog som en service automatisk blive tilmeldt obligatoriske fag.

Hvis man er tilmeldt et fag, er man samtidig automatisk tilmeldt eksamen i faget.

Studerende vil have mulighed for at framelde sig både fag og eksamener inden for bestemte tidsfrister. En framelding fra et fag, vil også betyde framelding til eksamen.

Vær opmærksom på, at hvis din tilmelding til et valgfag først er godkendt, så kan du ikke senere skifte faget ud med et andet fag. (For studerende på statskundskab og samfundsfag er der som udgangspunkt og indtil videre en anden proces for tilmelding af fag. For spørgsmål, kontakt studievejledningen.)

Hvis du vælger at afmelde dig undervisning eller eksamen i et obligatorisk fag, skal du stadig tage faget på et senere tidspunkt.

Derudover skal du være opmærksom på, at hvis du framelder dig eksamen i et fag, skal du stadig tage eksamen i det samme fag - bare på et senere tidspunkt.

Bemærk at det ikke vil være muligt, at framelde sig speciale, når man først er startet. Frameldingsfristerne vil blive meldt ud, så snart der er truffet beslutning.

Før du framelder dig fag, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Valgfag, udveksling og praktik

På de semestre hvor man selv skal vælge fag, kan man frit vælge mellem de muligheder der er beskrevet i studieordningen for sin uddannelse. Der vil ikke være krav til, at man skal tilmelde sig 30 ECTS. Du skal dog være særligt opmærksom på maksimale studietider og studieaktivitetskravet, når du sammensætter valgfrie semestre, og det anbefales derfor at man tilmelder sig som fuldtidsstuderende.

Bemærk dog at der for udvekslingsaftaler fortsat kan være et krav omkring tilmelding til 30 ECTS, da dette er indeholdt i udvekslingsaftalen.

 

 

1412776 / i40