Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Erhvervsøkonomi Studievejledning Projektorienteret forløb (praktik)

Projektorienteret forløb (praktik)

Et projektorienteret forløb kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.-studiet som en del af valgfagsblokken.

Et projektorienteret forløb består af: 

 • et ophold i en virksomhed
 • en kort rapport (praktikrapport), der omhandler det faglige udbytte af praktikopholdet
 • en teoretisk rapport (praktikseminar)

Forskningspraktik (research internship)
Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/ forskningspraktikant. Instituttet udgør ”virksomheden”, og der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold. 

Projektorienteret forløb i egen virksomhed
Det er ikke muligt at komme i projektorienteret forløb i egen virksomhed. Praktikordningen kræver, at der er en ekstern vejleder i virksomheden, der har ansvaret for den studerende og kan guide den studerende i praktikjobbet. Den eksterne vejleder har det overordnede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb og er ansvarlig over for universitetet i forhold til, at projektforløbet faktisk bliver udført. Man kan ikke være sin egen vejleder, og nærtstående partnere kan heller ikke være det.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold
For at opnå den faglige dybde i det projektorienterede forløb skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemesteret, før det projektorienterede forløb påbegyndes. Det vil sige, at den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester. Dette indebærer, at det projektorienterede forløb tidligst kan påbegyndes i starten af 3. semester.

Projektorienterede forløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående model:

10 ECTS15 ECTS
Projektorienteret forløb Min. 296 timer, svarende til 2 måneders fuldtidsarbejde.*Min. 444 timer, svarende til 3 måneders fuldtidsarbejde.*
Praktikrapport2 sider2 sider
PraktikseminarMax. 20 siderMax. 25 sider

*) Maksimum 40 timer ugentligt   

Du kan læse mere om projektorienterede forløb hos Aarhus BSS Career.  

Indlevering af praktikkontrakt skal ske inden det projektorienterede forløb påbegyndes, dog senest den 15. august.  

Formål og indhold

Formålet med et projektorienteret forløb er at opnå en dybere forståelse for et fagområde eller emne. Da et projektorienteret forløb erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må læringen bestå i en dybere akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området. Opholdet skal derfor være inspirationskilde i forbindelse med den resterende del af kandidatstudiet. Det skal understreges, at hensigten er, at opholdet skal være en naturlig del af den profil og det indhold, som den pågældende studerende ønsker at give sit studium. Indholdet af et projektorienteret forløb bliver således en uddybning af den pågældende cand.merc. linjes faglige profil.

Det forventes, at det projektorienterede forløb udvikler den studerendes:

 

 1. Analytiske kompetencer, herunder evne til at:
 • reducere komplekse problemstillinger
 • angive præcise problemformuleringer i en kompleks omverden
 • identificere relevante løsningsmodeller
 • gennemføre analyserne
 • vurdere resultaterne
 • fremsætte alternative forslag til implementering
 1. Navigationskompetencer, herunder evne til at:
 • relatere problemstillinger i en større sammenhæng
 • foretage en syntese på tværs af flere fagområder
 • prioritere de enkelte elementer i en større arbejdsproces
 1. Innovative kompetencer, herunder evne til at:
 • arbejde kreativt
 • formulere nye og måske utraditionelle løsningsforslag

    4. Samarbejds- og ledelseskompetencer, herunder evne til at:

 • arbejde selvstændigt
 • indgå i et team
 • styre sit eget praktikophold
 1. Formidlingskompetencer, herunder evne til at kunne:
 • kommunikere mundtligt med opgivelserne i virksomheden på et såvel socialt som sprogligt højt plan
 • kommunikere skriftligt i et klart og forståeligt sprog

For at opnå de faglige mål med et projektorienteret forløb er det vigtigt, at den studerende både før og under opholdet i virksomheden er bevidst om dette. Det er således tilrådeligt, at den studerende fører en logbog eksempelvis hver uge, der angiver, hvilke projekter m.v. man er involveret i. Det vil lette udfærdigelsen af rapporten over det projektorienterede forløb. Dernæst kan logbogen være inspirationskilde til formulering af emnet for praktikseminaret, som skal afleveres senest en måned efter afslutningen af praktikopholdet. Den maksimale indlæring må forventes nået, når praktikseminaret understøtter de projekter, som den studerende har deltaget i.

Det kan imidlertid ikke udelukkes, at den tætte tilknytning mellem projekterne i praktikopholdet og praktikseminaret ikke kan opnås. Eksempelvis er det ikke sikkert, at de projekter, som man kommer til at arbejde med, er velegnede som udgangspunkt for praktikseminaret. Som konsekvens vil det givetvis forekomme, at der vil være en ganske løs forbindelse mellem praktikseminaret og praktikopholdet.

Uanset en tættere eller løsere forbindelse til praktikopholdet, gælder de samme krav til praktikseminaret, idet det skal indeholde:

 • Problemformulering
 • Afgrænsning
 • Teori
 • Analyse
 • Konklusion

Det tilrådes, at den studerende indhenter vejleders godkendelse af synopsis, hvilket som minimum indebærer en godkendelse af problemformulering m.v., indholdsfortegnelse og litteraturliste. En egentlig vejledning i skriveprocessen kan ikke forventes. I tvivlstilfælde kan vejleder dog kontaktes.

Med hensyn til formkrav m.v. henvises til retningslinjer for udarbejdelse af hovedopgaver på cand.merc.

Praktikrapport/‐seminar kan skrives på dansk, såfremt den studerende er blevet tildelt en vejleder, som indvilliger heri. 

Praktikkontrakt

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienterede forløbs faglige relevans og niveau.

Praktikkontrakt

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienterede forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienterede forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

 • godkende det projektorienterede forløb/praktikkontrakt
 • godkende praktikrapport
 • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for praktikseminaret samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
 • bedømme praktikseminaret

Forhåndsgodkendelse

For at et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb. Vejleder forhåndsgodkender det projektorienterede forløb ved at underskrive praktikkontrakten.

Løn i forbindelse med projektorienteret forløb (praktik)

Nye regler om løn i forbindelse med projektorienteret forløb pr. 1. juli 2017

Fra 1. juli 2017 må du i forbindelse med et projektorienteret forløb modtage op til 3000 kr. om måneden ved siden af din SU. 

Læs mere om den nye lovændring

Regler gældende frem til 1. juli 2017

Vær opmærksom på, at du som studerende ikke må modtage løn i forbindelse med dit projektorienterede forløb. Indgår du aftale om udbetaling af løn kan din praktik ikke godkendes som projektorienteret forløb og dermed indgå som en del af din uddannelse. 

Som løn regnes også vederlag, godtgørelse mv., som ikke er refusion af dokumenterede udgifter relateret til praktikopholdet.

Du kan læse mere på SU-styrelsens hjemmeside

Hvis du ved siden af dit ulønnede praktikforløb/projektorienterede forløb har en lønnet ansættelse samme sted (to separate kontrakter, hvor ansættelsen er uafhængig af praktikforløbet), vil man være berettiget til at modtage SU, forudsat du opfylder de almindelige betingelser for at modtage SU. 

Tilmelding

Tilmelding til projektorienteret forløb samt til evaluering af praktikrapport/-seminar sker ved indlevering eller indsendelse af praktikkontrakt til BSS Study Service. Indlevering af praktikkontrakt skal ske inden det projektorienterede forløb påbegyndes, dog senest den 15. august. Dette er gældende for samtlige projektorienterede forløb, der afholdes i efterårssemesteret.

 

 

Aflevering

Frist for aflevering af praktikrapport/-seminar er 1 måned efter den fastsatte slutdato i praktikkontrakten. Praktikrapport/-seminar afleveres hver i to eksemplarer i BSS Studieservice.

Praktikrapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

 • Navn på studerende
 • Studienummer
 • Studie
 • Vejleder

Hvis praktikrapport og praktikseminar ikke afleveres senest en måned efter udløbet af praktikperioden, eller hvis den studerende dumper (herunder afleverer blankt), er 1. eksamensforsøg brugt.

2. eksamensforsøg starter automatisk, og praktikrapport samt et nyt praktikseminar skal afleveres senest to måneder efter 1. eksamensforsøg. Hvis ikke, er der brugt et yderligere forsøg.

3. eksamensforsøg starter automatisk, og praktikrapport samt et nyt praktikseminar skal afleveres senest to måneder efter 2. eksamensforsøg. Hvis ikke, er det 3. og sidste forsøg brugt.

Evaluering og bedømmelse

Praktikrapporten bedømmes af vejleder med godkendt/ikke godkendt, mens praktikseminaret bedømmes af vejleder efter 7-skalaen. Det er en forudsætning for at få bedømt praktikseminaret, at praktikrapporten er godkendt. Praktikseminaret indgår i det samlede gennemsnit for cand.merc.-uddannelsen med en karaktervægt på 10 eller 15 ECTS.

Karakteren 12 opnås, når praktikseminaret indeholder:

 • En klar problemformulering
 • En tydelig afgrænsning
 • En præcis diskussion af mulige teoretiske løsningsmodeller
 • En indgående analyse af det angivne problem
 • En kortfattet konklusion indeholder et eller flere løsningsforslag
 • En velstruktureret fremstilling skrevet i et klart og tydeligt sprog

Karakteren 02 opnås, når praktikseminaret indeholder:

 • En upræcis problemformulering
 • Utydelig eller manglende afgrænsning
 • Et tilfældigt valg af teori
 • En ufuldstændig og mangelfuld analyse
 • En konklusion der kun i et vist omfang besvarer det angivne problem
 • En ofte ustruktureret og sprogligt upræcis fremstilling

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

373083 / i40