Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Erhvervsøkonomi Studievejledning Projektorienteret forløb (praktik)

Projektorienteret forløb (praktik)

Et projektorienteret forløb kan efter forudgående godkendelse indgå i cand.merc.-studiet som en del af valgfagsblokken.

Et projektorienteret forløb består af: 

  • et ophold i en virksomhed
  • en rapport

Forskningspraktik (research internship)
Du kan også tage et forskningspraktikforløb, hvor du udvikler dine faglige kompetencer ved at arbejde som ulønnet forskningsassistent/ forskningspraktikant. Instituttet udgør ”virksomheden”, og der gælder samme regler for forskningspraktik som for øvrige praktikophold. 

Projektorienteret forløb i egen virksomhed
Det er ikke muligt at komme i projektorienteret forløb i egen virksomhed. Praktikordningen kræver, at der er en ekstern vejleder i virksomheden, der har ansvaret for den studerende og kan guide den studerende i praktikjobbet. Den eksterne vejleder har det overordnede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb og er ansvarlig over for universitetet i forhold til, at projektforløbet faktisk bliver udført. Man kan ikke være sin egen vejleder, og nærtstående partnere kan heller ikke være det.

Krav om at have deltaget i forudsætnings- og linjefag før praktikophold
For at opnå den faglige dybde i det projektorienterede forløb skal den studerende have deltaget i forudsætnings- og linjefagssemesteret, før det projektorienterede forløb påbegyndes. Det vil sige, at den studerende skal have brugt sit første eksamensforsøg i alle prøver i forudsætnings- og linjefag på henholdsvis 1. og 2. semester. Dette indebærer, at det projektorienterede forløb tidligst kan påbegyndes i starten af 3. semester.

Projektorienterede forløb kan godkendes med en belastning på enten 10 eller 15 ECTS efter nedenstående model:

10 ECTS15 ECTS
Projektorienteret forløb Min. 296 timer, svarende til 2 måneders fuldtidsarbejde.*Min. 444 timer, svarende til 3 måneders fuldtidsarbejde.*
RapportMax. 44.000 anslag uden mellemrum (ekskl. bilag)Max. 55.000 anslag uden mellemrum (ekskl. bilag)

*) Maksimum 40 timer ugentligt   

Du kan læse mere om projektorienterede forløb hos Aarhus BSS Career.  

Indlevering af praktikkontrakt skal ske inden det projektorienterede forløb påbegyndes, dog senest den 15. august.  

Formål og indhold

Formålet med et projektorienteret forløb er at opnå en dybere forståelse for et fagområde eller emne. Da et projektorienteret forløb erstatter et eller flere fag i en kandidatuddannelse, må læringen bestå i en dybere akademisk indsigt og ikke kun et overfladisk kendskab til området. Opholdet skal derfor være inspirationskilde i forbindelse med den resterende del af kandidatstudiet. Det skal understreges, at hensigten er, at opholdet skal være en naturlig del af den profil og det indhold, som den pågældende studerende ønsker at give sit studium. Indholdet af et projektorienteret forløb bliver således en uddybning af den pågældende cand.merc.-linjes faglige profil.

Læringsmål og yderligere krav til forløb og rapport kan findes i kursusbeskrivelsen ovenfor.

Praktikkontrakt

Det er den studerendes eget ansvar at finde og indgå skriftlig kontrakt med et praktiksted. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af de opgaver, der skal udføres, en angivelse af hvornår det projektorienterede forløb finder sted, dens omfang (i arbejdstimer) samt navnet m.v. på ekstern vejleder (virksomhedens kontaktperson). Beskrivelsen af opgaverne skal have en sådan karakter, at det er muligt på dette grundlag at afgøre det projektorienterede forløbs faglige relevans og niveau.

Praktikkontrakt

Vejledning

Praktikstedet udpeger en kontaktperson (ekstern vejleder). Den eksterne vejleder har det overord­nede ansvar for den studerende i det projektorienterede forløb. Den eksterne vejleder indgår praktikkontrakt med den studerende og kan ved det projektorienterede forløbs afslutning blive bedt om at vurdere, om den studerende har gennemført det projektorienterede forløb tilfredsstillende. 

Det er den studerendes eget ansvar at finde en intern vejleder, som skal være en fastansat videnskabelig medarbejder ved BSS. Den interne vejleder skal:

  • godkende det projektorienterede forløb/praktikkontrakt
  • godkende problemformulering, afgrænsning og indholdsfortegnelse for rapporten samt give vejledning i forbindelse med udarbejdelsen heraf
  • bedømme rapporten

Forhåndsgodkendelse

For at et projektorienteret forløb kan indgå som en del af cand.merc.-studiets valgfagsblok er det en forudsæt­ning, at vejleder har forhåndsgodkendt forløbet. Det er den studerendes ansvar at indhente den interne vejleders forhåndsgodkendelse af det projektorienterede forløb. Vejleder forhåndsgodkender det projektorienterede forløb ved at underskrive praktikkontrakten.

SU og udbetaling af erkendtlighed under projektorienteret forløb

Erkendtlighed

Virksomheder, der har studerende tilknyttet i et projektorienteret forløb (praktik), kan fremover vælge at give den studerende en erkendtlighed som påskønnelse for opholdet i virksomheden.
Du må som studerende modtage en erkendtlighed på op til maksimalt 3000 kroner om måneden ved siden af din SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Et projektorienteret forløb indgår i uddannelsen, som en integreret del af uddannelsens fag, hvorfor det er muligt at få SU i forbindelse med et projektorienteret forløb.
Du må som studerende således ikke få løn - heller ikke selvom du frasiger dig din SU i praktikperioden.
Studerende kan ikke forvente en månedlig betaling fra virksomheden, ligesom det ikke kan aftales på forhånd i praktikkontrakten, at den studerende skal modtage fast månedlig betaling.
Studerende og virksomheder må dog godt indgå en kontrakt, hvori det fremgår at den studerende kan modtage en erkendtlighed for sin indsats.

Lovkrav om udbetaling af løn

I en række lande (f.eks. Frankrig og Tyskland) er der lovkrav om, at studerende skal modtage løn i forbindelse med deres projektorienterede forløb.
Skal man som studerende i praktik i et af disse lande, er det muligt at modtage den løn, som er fastsat ved lov.
Det er dog vigtigt at understrege, at den studerende ikke må modtage SU, samtidig med at der modtages løn fra praktikstedet.
Studerende skal til en hver tid kunne fremvise dokumentation for, at det er et lovkrav, før de må modtage løn i et projektorienteret forløb. 

Tilmelding

Tilmelding til projektorienteret forløb samt til evaluering af rapport sker ved indlevering eller indsendelse af praktikkontrakt til Aarhus BSS Student Services. Indlevering af praktikkontrakt skal ske inden det projektorienterede forløb påbegyndes, dog senest den 15. august. Dette er gældende for samtlige projektorienterede forløb, der afholdes i efterårssemesteret.

 

 

Aflevering

Frist for aflevering af rapporten er den 31. januar uanset, hvornår forløbet afsluttes.

Rapporten skal uploades i WISEflow.

Rapportens forside skal indeholde følgende oplysninger:

  • Navn på studerende
  • Studienummer
  • Studie
  • Vejleder
  • Antal anslag (uden mellemrum)

Information om bedømmelse samt reeksamen kan findes i kursusbeskrivelsen ovenfor.

 

2. eksamensforsøg starter automatisk, og en ny rapport skal afleveres 31. marts. Hvis ikke, er der brugt et yderligere forsøg.

3. eksamensforsøg starter automatisk, og en ny rapport skal afleveres senest 31. maj. Hvis ikke, er det 3. og sidste forsøg brugt.

Erasmus

Hvis du tager på et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit cand.merc.-studium, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere det projektorienterede forløb. Legaterne bliver administreret af Aarhus Universitets Internationale Center. Du kan finde mere information omkring praktik i udlandet.

373083 / i40