Bachelorprojektet

Bachelorprojektet på Datalogi

Bachelorprojektet har et omfang på 10 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Den studerende skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Datalogistuderende kan vælge at lade kurset "Oversættelse" eller kurset "Eksperimentiel Systemudvikling" udgøre bachelorprojektet.

Tilmelding til bachelorprojekt på Datalogi

Hvis du som datalogistuderende IKKE vælger et af kurserne ”Oversættelse” eller ”Eksperimentel Systemudvikling” som bachelorprojekt, så sker tilmelding til bachelorprojektet via den uddannelsesansvarlige. Før du vælger, bør du rådføre dig med den uddannelsesansvarlige.

Generelt om bachelorprojektet

Bachelorprojektet har et omfang på 10 - 20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hvert fags studieordning. Den studerende skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af den studerendes formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige.

Tilmelding til bachelorprojekt

Tilmelding til bachelorprojekt foregår via mit.au.dk som ved øvrige undervisningstilmeldinger. Tilmelding skal ske senest til 6. semester og kan tidligst ske til 5. semester. Bachelorprojekt kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Dvs.:

  • Bachelorprojektet tilmeldes således ved kursustilmelding forud for det semester, hvor projektet gennemføres.  Projektrapporten afleveres senest 15. januar eller 15. juni.
  • Et bachelorprojekt, der ikke bedømmes bestået vil kunne genindleveres til ny bedømmelse efter aftale med vejleder, dog senest 15. marts og 15. august. I perioden fra ordinært eksamensresultat til genaflevering er der ikke krav om, at vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Eksamenstilmelding til bachelorprojektet

Eksamenstilmelding til bachelorprojektet skal ske i tilmeldingsperioden for undervisningstilmelding.

363272 / i40