Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Diplomingeniør Fremdriftsreformen - diplomingeniører

Fremdriftsreformen - diplomingeniører

Fremdriftsreformen
Hvad betyder den for dig?

Universitetsledelsen har besluttet sig for en model for fremdriftsreform II på Aarhus Universitet. De nye regler træder i kraft pr. 1. september 2017 for diplomingeniører på Science and Technology. Fremdriftsreformen lægger fortsat op til, at du som studerende skal studere på fuld tid og afslutte din uddannelse inden for den normerede studietid.

For sommereksamen 2017 gælder alle tilmeldinger og dispensationer, og du vil blive administrativt tilmeldt både ordinær- og reeksamen. Dette gælder også for fag tilmeldt under Summer University. Ligeledes vil dine kursustilmeldinger til efteråret 2017 være bindende.

Modellen indeholder regler, der gælder for hele Aarhus Universitet og regler, der kun gælder for Science and Technology. Bemærk at reglerne nedenfor gælder for studerende på diplomingeniøruddannelser, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Du vil løbende kunne holde dig orienteret på denne side samt under nyheder på din studieportal, på BlackBoard og i kommende orienteringsmails fra studieadministrationen.

Du kan læse det overordnede regelsæt for AU her.


Maksimale studietider

Med den nye fremdriftsreform indføres der maksimale studietider for alle studerende. Vær derfor opmærksom på reglerne vedrørende maksimal studietid, når du fremadrettet til- og afmelder dig kurser. De nye regler for maksimal studietid betyder følgende:

For nye studerende pr. 1. september 2017

For alle nye studerende, der påbegynder deres diplomingeniøruddannelse den 1. september 2017, vil den maksimale studietid være uddannelsens normerede studietid (3½ år) + 1 år (+ evt Forretningsspecialisering ½ år). 

Den maksimal studietid er således kun relevant, hvis du som studerende ikke afslutter din uddannelse inden for den normerede studietid på 3½ år. 

Bemærk: Konsekvenserne af ikke at leve op til den maksimale studietid vil være, at du bliver udmeldt af uddannelsen.

Overgangsordning for studerende, som er indskrevet før 1.september 2017

Som led i udrulningen af Studiefremdriftsreformen har Aarhus Universitet indført nye regler for, hvornår du senest skal have afsluttet din uddannelse.

Fra den 1. september 2017 har alle studerende på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet som udgangspunkt ét år ud over uddannelsens normerede studietid til at fuldføre uddannelsen.

Har du påbegyndt din uddannelse før 1. september 2017, er der etableret en overgangsordning for dig, så du har mulighed for at afslutte den resterende del af din uddannelse ud fra en studieindsats på fuld tid. Dermed bliver du også omfattet af reglerne for, hvornår du senest skal have afsluttet din uddannelse.

Sådan beregner vi din afslutningsdato

Din seneste afslutningsdato er beregnet på baggrund af din resterende normerede studietid opgjort pr. 15. september 2017, dvs. efter resultaterne for reeksamen er afgivet. Studietiden er opgjort i ECTS, og de ECTS, du mangler på din uddannelse, udgør din resterende normerede studietid omregnet til antal semestre. Hvis du ikke består dine resterende ECTS på normeret tid, har du yderligere ét år til at gennemføre din uddannelse. Det år svarer til to semester inklusiv eksamen og eventuel reeksamen. I opgørelsen runder vi dine manglende ECTS op til hele semestre.

 

Diplomingeniøruddannelser er normeret til 210 ECTS:

Optjent ECTS

 

Manglende semestre

Individuel maksimal studietid

Dato for maksimal studietid

0-29

7

7+2=9 semestre

1.marts 2022

30-59

6

6+2=8 semestre

1.sep 2021

60-89

5

5+2=7 semestre

1.marts 2021

90-119

4

4+2=6 semestre

1.sep 2020 

120-149

3

3+2=5 semestre

1. marts 2020

150-179

2

2+2=4 semestre

1. sep. 2019

180-210

1 1+2=3 semestre

1. marts 2019

 

Du skal være opmærksom på, at hvis du ikke fuldfører din uddannelse inden for den seneste afslutningsdato, vil du blive udmeldt af uddannelsen. Du skal derfor selv sørge for at planlægge dit uddannelsesforløb, så det er muligt at gennemføre din uddannelse før afslutningsdatoen.

Udmeldelse

Den maksimale studietid angiver, hvor lang tid du har til at gennemføre dit studie. Den maksimale studietid for diplomingeniører er 3½ år + ét år (forretningsspecialisering + ½ år). Det ekstra år sikrer, at du har 3 prøvemuligheder i alle fag.

Har du inden for denne tidsramme ikke færdiggjort din uddannelse, bliver du automatisk udmeldt.

Udmeldelsen effektueres uanset hvilke og hvor mange kurser, du måtte mangle, og uanset om du har brugt alle dine prøveforsøg inden for den fastsatte studietid.

Din maksimale studietid vil altid udløbe enten pr. 1. september eller 1. marts.  Du vil modtage en varsling i din e-boks ca. 14 dage inden udløb af din maksimale studietid. Mangler du et resultat for de sidste afsluttende prøver, skal du kontakte Studieservice ASE. Bliver du automatisk udmeldt, får du ikke yderligere bekræftelse på udmeldelsen.

For at undgå udmeldelse pga. overskridelse af maksimal studietid, vil vi anbefale dig, at være opmærksom på din studiefremdrift gennem hele studiet. Hvis du er i tvivl om, hvordan du planlægger dit studie bedst, er du altid velkommen til at kontakte studievejledningen

 

Mulighed for vejledning

Hvis du har spørgsmål til den seneste afslutningsdato, brug for hjælp til planlægning af dit studieforløb, eller hvis du mener, at du har behov for at søge en dispensation fra den seneste afslutningsdato, kan du kontakte din lokale studievejledning. Du kan finde kontaktinformationen på din studieportal under 'Studievejledningen'. Du skal være opmærksom på, at det kun er muligt at få en dispensation fra den seneste afslutningsdato, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Du kan læse mere om mulighederne for dispensation og usædvanlige forhold på din studieportal under 'Studievejledningen' -> 'Dispensationer'.

Studieaktivitetskrav

Fra 1. september 2017 vil det for alle studerende på Ingeniørhøjskolen være gældende, at man som minimum skal bestå 45 ECTS pr. studieår. Da førsteårsprøven har et omfang på 40 ECTS, bortfalder studieaktivitetskravet dog på uddannelsens første år.

Det er gældende, at alle studieforløb skal tilrettelægges således, at studerende som udgangspunkt skal have mulighed for at deltage tre gange i eksamensaktiviteter i tilmeldte kurser. Det betyder derfor også, at vælger du at ændre i dit studieforløb - f.eks. ved at afmelde eller flytte kurser - kan det medføre, at du frasiger dig retten til tre eksamensforsøg i det kursus, som du afmelder eller flytter. Opgørelsen af din studieaktivitet er altså uafhængig af, om du har valgt at deltage i de tre eksaminer eller ej.

Konsekvenserne af ikke at leve op til aktivitetskravet vil være, at du bliver udmeldt fra uddannelsen.

Husk at være opmærksom på Ingeniørhøjskolens øvrige studieaktvitetskrav

 

Merit

En eksamen bestået på et andet universitet, eventuelt i udlandet, tæller med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. En meritoverført eksamen er gældende fra den officielle eksamensdato for faget. Hvis der er tvivl om datoer, gælder den tidligste dato.

Førsteårsprøve

På alle diplomingeniøruddannelser indføres en førsteårsprøve, der udgør 40 valgfrie ECTS på uddannelsens første år, hvilket i alt er 60 ECTS. Førsteårsprøve skal være bestået inden udgangen af første studieår. Du skal være opmærksom på at der kan være progressionsregler mellem kurserne inden for det første studieår på den enkelte studieretning.

Hvis der er risiko for, at du ikke kan opfylde beståelseskravet eksempelvis på grund af længerevarende sygdom eller andre særlige omstændigheder, er der mulighed for at søge dispensation for tidsfristen.

Tilmelding til undervisning og eksamen

Lige som hidtil skal du selv tilmelde dig de kurser, som du ønsker at følge det efterfølgende semester. Tilmeldingsperioderne er uændrede:

1.-7. november for kurser i forårssemestret
1.-7. maj for kurser i efterårssemestret

Du kan afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding, eller efter nærmere fastsatte frister - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis man er tilmeldt et kursus, er man samtidigt automatisk tilmeldt eksamen i kurset.

Afmelding af undervisning eller eksamen uden for tilmeldingsperioden kræver en dispensation.

Vær altid opmærksom på at overholde din maksimale studietid, når du til- og afmelder undervisning og eksamen.

Tilmelding til eksamener og reeksamener

Når du har tilmeldt dig undervisningen i et kursus, vil du automatisk blive tilmeldt eksamen i det pågældende kursus.

Du kan afmelde dig inden for den tilmeldingsperiode, hvor du har oprettet din tilmelding, eller efter nærmere fastsatte frister - herefter er tilmeldingen bindende. Hvis du ønsker at blive afmeldt uden for den pågældende tilmeldingsperiode, kræver det dispensation til afmelding fra studienævnet.  

Du skal selv tilmelde sig 2. og 3. eksamensforsøg. Der vil fremadrettet ikke være administrativ tilmelding til reeksamen.

 

Udlandsophold

Når du får forhåndsgodkendelse til udlandsophold, skal du være opmærksom på, at du får forhåndsgodkendt så mange ECTS, at du lever op til studieaktivitetskravet det pågældende studieår.

Du skal også være opmærksom på, om det stadig vil være muligt for dig at færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid.

Barsel

Barsel håndteres som et dispensationsforhold. Ønsker du at holde barsel under dit studie, skal du søge om dispensation fra både aktivitetskravet og fra den maksimale studietid.

1439115 / i40