Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Diplomingeniør Studievejledning Forsinkelse og inaktivitet

Forsinkelse og inaktivitet

Studiestartsprøve

Nye diplomingeniørstuderende optaget pr. 1.september 2015, og herefter, vil i løbet af første studiemåned blive bedt om at deltage i en studiestartsprøve. Prøven gennemføres i BlackBoard og består af en Multiple Choice-test. Spørgsmål i prøven vil være generelle spørgsmål om studiestarten og ikke være specifikt relateret til det fag, som du er indskrevet på.

Studerende, der ikke gennemfører prøven, vil kunne udmeldes af uddannelsen inden 1. oktober for sommeroptag og inden 1. marts for vinteroptag.

Studieaktivitet

Pr. 1.december 2017 træder et nyt studieaktivitetskrav i kraft for alle diplomingeniørstuderende ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

 

Som studerende forventes det at du er studieaktiv. For at være studieaktiv skal du have bestået en eksamen, og det er altså ikke nok, at du har deltaget i undervisning eller brugt eksamensforsøg.

Hvis du ikke består en eksamen i en sammenhængende periode på 12 måneder, vil du ikke længere betegnes som studieaktiv, og universitetet kan udmelde dig fra din uddannelse.

En eksamen, som er aflagt på et andet universitet, eventuelt i udlandet, tæller med i din studieaktivitet, når du får den meritoverført. Bemærk, at meritoverførte prøver i forbindelse med skift af studieordning dog ikke tæller med i din studieaktivitet.

Hvis du har fået fuld dispensation for studieaktvitet eller er bevilliget orlov, stilles din studieaktivitet i bero. Læs mere om orlov her

OBS: Du  skal også altid overholde reglen om maksimal studietid samt alle øvrige aktivitetsregler og –krav for din uddannelse. Læs mere om studieaktivitet i forbindelse med Fremdriftsreformen her 

Procedure for inaktivitetskontrol

Der bliver foretaget inaktivitetskontrol to gange årligt; i oktober/november og i april. Derudover bliver der løbende foretaget stikprøvekontroller året rundt.

Såfremt du er konstateret inaktiv, vil du modtage et brev, hvor du får mulighed for at søge om dispensation fra studieaktivitetskravet inden for 14 dage. Hvis vi ikke hører fra dig, eller du får afslag på din ansøgning, vil du blive administrativt udmeldt uden yderligere varsel.

1431572 / i40