Ingeniørpraktik

VILKÅR FOR PRAKTIKANT

Uddrag fra studieordning:

Som en del af diplomingeniøruddannelsen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet skal studerende et semester i ingeniørpraktik i en virksomhed.

Formålet med ingeniørpraktikken er, at den studerende i forbindelse med udførelse af opgaver af ingeniørmæssig karakter i en privat eller offentlig virksomhed skal:

 • reflektere over den indlærte teori i forhold til hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis
 • erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i ingeniørmæssige opgaver og
 • motiveres til at indtage en ingeniørmæssig holdning til kurser og projektarbejd­e i den efterfølgende del af studiet

1.0 Ansøgning om praktikplads

Ansøgningsprocedurer kan være forskellige virksomheder imellem. Fremgangsmåde meddeles af praktikkoordinator, som vedligeholder og publicerer en liste over

 • mulige praktikpladser (adresse, antal)
 • ansøgningsmåde
 • eventuel kontaktperson
 • status for fremsendte ansøgninger og indgåede kontrakter

Den studerende har følgelig pligt til at orientere praktikkoordinator om fremsendelse af ansøgning.  

(ansøgninger sendes som udgangspunkt af den studerende selv til virksomheden)

1.1 Praktikperioden:

Ingeniørpraktikken er normalt placeret i 5. semester:
For det tidsmæssige forløb af forberedelse, gennemførelse og opfølgning henvises til retningsvise informationer

1.2 Rapporter:

I løbet af praktikopholdet skal praktikanten udfærdige to rapporter, nemlig fokusrapport og praktikrapport.  Fokusrapporten vil blive forberedt i det forudgående semester

1.2.1 Indledende tilbagemelding

Første dag tilbagemelding til praktikvejleder om:

 • mail-adresse i firmaet
 • fast telefon/ mobiltelefon på arbejdspladsen
 • arbejdsstedets adresse (hvis forskellig fra kontoret)
 • praktikansvarlige (praktikinstruktør) i firmaet

1.2.2 Fokusrapport og uddannelsesplan:

Rapportens målgruppe er praktikanten, praktikvejleder (ASE) samt daglige leder (firma).

Fokusrapporten skal indeholde:

 • Uddannelsesplan: en beskrivelse af forventede arbejdsopgaver i praktikperioden. Uddannelsesplanen bør indeholde en foreløbig liste over ingeniørrelevante arbejdsfunktioner og opgaver, samt en beskrivelse af, hvordan variation og progression i arbejdet sikres
 • mindst 5 fokuspunkter, der skal tage udgangspunkt i praktikvirksomheden, egne arbejdsopgaver og egen studiesituation

Eksempler på fokuspunkter:

 • hvordan anvendes de første semestres teoriundervisning i arbejdet i virksomheden?
 • hvordan kan erfaringer med projektarbejde anvendes?
 • overvejelser om muligt senere job i en virksomhed af samme type som praktikvirksomheden
 • hvordan kan erfaringer fra praktikopholdet anvendes ved valg af Bachelorprojekt?
 • hvordan kan erfaringer fra praktikopholdet anvendes ved valg af tilvalgskurser?

Praktikanten skal jævnligt under praktikopholdet reflektere over og evt. justere fokuspunkter. Ved praktikbesøget vil praktikvejleder drøfte uddannelsesplan og fokuspunkterne med praktikanten. Punkterne diskuteres også i forbindelse med evalueringen.

Samlet omfang: 2-3 sider

Fokusrapporten sendes i PDF-format til praktikvejleder på ASE, med kopi til nedenstående sekretær - afhængig af studieområde. Rapporten skal være vejleder og sekretær i hænde senest 3. mandag i praktikperioden.

Bygning, bygningsdesign og maskinteknik sendes til Helle Alfastsen hea@au.dk

Elektronik, IKT, Elektrisk Energiteknologi, Sundhedsteknologi, Kemi og Bioteknologi sendes til Ina G. L. Thers ithe@au.dk 

1.2.3 Praktikrapporten:

Rapportens målgruppe er alle på studieretningen, specielt kommende praktikanter, praktikvejleder samt virksomheden. Rapporten skal skrives som et resumé over ingeniørpraktikken med en afsluttende konklusion, samt en virksomhedsanalyse på 2-3 sider

I resuméet kan beskrives:

 • Virksomhedens organisation og struktur, med udgangspunkt i praktikantens rolle
 • Praktikantens arbejdsopgaver med eksempler på det tekniske indhold
 • Evt. (uddrag af) dagbog/ timeseddel
 • Forholdet til kolleger
  • deres indstilling til praktikanten
  • praktikantens muligheder for hjælp og vejledning i praktikperioden

 I konklusionen kan behandles:

 • Hvilken erfaring kan tages med fra ingeniørpraktik til resten studiet?
 • Forslag til supplerende forberedelse på studiet inden ingeniørpraktikken?

I virksomhedsanalysen skal fx behandles:

 • Virksomhedens mission og vision
 • Virksomhedens holdning til innovation, markedsføring og konkurrenceevne
 • Virksomhedens arbejde med produktudvikling
 • Hvor kommer den anvendte viden fra, og hvordan vurderes den?

Samlet omfang: 5-15 sider

Daglige leder i virksomheden gennemlæser rapporten inden aflevering.

Praktikrapporten sendes som PDF-fil til praktikvejleder med kopi til praktiksekretæren (se nedenfor), som sørger for publicering. Rapporten skal være praktikvejleder og praktiksekretæren i hænde senest 3. mandag i praktikperiodens sidste måned.

Bygning, bygningsdesign og maskinteknik sendes til Helle Alfastsen hea@au.dk
Elektronik, IKT, Elektrisk Energiteknologi, Sundhedsteknologi, Kemi og Bioteknologi sendes til Ina G. L. Thers ithe@au.dk 

1.3 Praktikbesøget

Efter aflevering af fokusrapport, vil praktikant og daglige leder få besøg af praktikvejleder. Her vil der ske en drøftelse af arbejdsopgaver, arbejdsforhold etc. Desuden skal praktikanten sammen med praktikvejleder diskutere uddannelsesplan og fokuspunkter, og eventuelt justere dem.

(for praktikplads i udlandet kan praktikbesøg erstattes af elektronisk korrespondance)

1.4. Samtale mellem dig og din praktikvejleder

Efter aflevering af praktikrapport, skal praktikant have en samtale med praktikvejleder. Samtalen finder sted senest 3 uger efter semesterstart. Samtalen tager udgangspunkt i fokus- og praktikrapport og har til formål at evaluere hele praktikforløbet samt sætte dette i relation til det videre studium.

1.5 Evalueringen:

Følgende kriterier lægges til grund for godkendelse af praktikopholdet:

 1. Fokusrapporten
 2. Praktikrapporten
 3. Attest: Attesten udleveres til den studerende efter endt praktik. Attesten medbringes til den afsluttende samtale med vejlederen. 

Godkendt af studieledelsen,
Version 11, 5. november 2013

1423682 / i40