Ingeniørpraktik på 5. semester

På 5. semester af diplomingeniøruddannelsen skal du i praktik i en virksomhed. Formålet med ingeniørpraktikken er, at du i forbindelse med en ansættelse i en virksomhed får indblik i, hvordan hverdagen for en ingeniør kan se ud, og hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis.

I forbindelse med praktikken oplever du, hvordan dele af den viden, de færdigheder og de kompetencer du har tilegnet dig i dit studie anvendes i praksis.Formålet med ingeniørpraktikken er også at opøve gode arbejdsvaner, gode samarbejdsevner og sans for helheder.

Ingeniørpraktikken forberedes i et kursus på 4. semester, hvor du orienteres om reglerne for ingeniørpraktik, og der undervises i job/praktik-søgning. Rammerne for ingeniørpraktikken findes i kursusbeskrivelsen, som hører til hvert enkelt ingeniørstudie og findes i AU's Kursuskatalog.

Reglerne for ingeniørpraktikken er beskrevet nærmere i dokumentet Vilkår for Ingeniørpraktik . 

Ingeniørpraktikken kan foregå i udlandet, læs mere her.   

Det er også muligt at gå i praktik i egen virksomhed – altså som iværksætter. Læs mere her.

Nedenfor finder du yderligere information om de praktiske forhold, du som studerende har ansvar for, i forbindelse med praktikopholdet. 

  

Jeg har fundet en praktikplads - hvad gør jeg nu (praktikaftale)

Når du har fundet en praktikplads, skal du lave en skriftlig praktikaftale, som underskrives af dig og virksomheden. Dette gælder også for praktik i egen virksomhed. 

Aftalen laver du ved at udfylde skabelonen Praktikaftale (brug ikke Firefox) med alle nødvendige oplysninger. Derefter printer du aftalen og underskriver dokumentet, samt får virksomheden til at underskrive. 

Vær opmærksom på, at praktikperioden skal være af en varighed på mindst 20 uger (eksl. ferie og fridage).  

Derefter skal du sende din færdige praktikaftale til Ingeniørhøjskolen AU:

Uddannelsesretninger på Navitas: Helle Elbæk Alfastsen, Praktikaftale.NA@ase.au.dk 

Uddannelsesretninger på Katrinebjerg og Campus Herning: Ina Thers, Praktikaftale.KA@ase.au.dk 

Praktikaftalen er en aftale mellem Ingeniørhøjskolen, dig og virksomheden. Aftalen er skolens dokumentation på, at du har en aftale om praktik. 

Lønnet eller ulønnet praktik og SU

I praktikaftalen skal du angive, om du skal i lønnet eller ulønnet praktik. Du aftaler selv med virksomheden, om praktikken er lønnet eller ej. 

Skal du i lønnet praktik, skal du udfylde en formular. Ved at trykke send i bunden af formularen sendes oplysningerne til SU kontoret, som derefter behandler din sag. 

Udfyld formular om lønnet praktik

Er din praktik ulønnet, kan du få SU i praktikperioden. Ingeniørhøjskolen giver besked til SU ud fra de oplysninger om lønnet/ulønnet praktik, du har anført i praktikaftalen. 

Afleveringer i praktikperioden

I løbet af din praktikperiode skal du aflevere to rapporter: 

 • Fokusrapport

Rapportens målgruppe er dig selv, din praktikvejleder samt din daglige leder i virksomheden. Fokusrapporten skal indeholde:

 1. Uddannelsesplan: en beskrivelse af dine forventede arbejdsopgaver i praktikperioden. Uddannelsesplanen bør indeholde en foreløbig liste over ingeniørrelevante arbejdsfunktioner og opgaver, samt en beskrivelse af, hvordan variation og progression i arbejdet sikres.
 2. Mindst 5 fokuspunkter, der skal tage udgangspunkt i din praktikvirksomhed, dine arbejdsopgaver og din egen studiesituation. Eksempler på fokuspunkter:
 • Hvilke fagligheder fra mit studie er relevante i forhold til praktikarbejdet
 • Hvordan arbejder ingeniørerne sammen med andre faggrupper på virksomheden
 • Hvilke kompetencer skal jeg udvikle for at kunne løse mine opgaver bedre

Fokusrapportens omfang er 2 - 3 normalsider og den afleveres til din praktikvejleder og din kontaktperson i virksomheden senest 3 uger efter praktikperiodens start. 

 • Praktikrapport

Rapportens målgruppe er alle på studieretningen, specielt kommende praktikanter, din praktikvejleder samt virksomheden. Rapporten skal skrives som et resumé over din ingeniørpraktik med en afsluttende konklusion, samt en virksomhedsanalyse på 2-3 sider

I resuméet kan du beskrive:

 • Virksomhedens organisation og struktur, med udgangspunkt i din egen rolle
 • Dine arbejdsopgaver med eksempler på det tekniske indhold
 • Evt. (uddrag af) dagbog/ timeseddel
 • Forholdet til dine kolleger; deres indstilling til "praktikanten", dine muligheder for hjælp og vejledning i praktikperioden

 

I konklusionen kan du beskrive:

 • Hvilken erfaring du kan tage med fra din ingeniørpraktik til resten af dit studium?
 • Var der noget ekstra, du gerne ville have vidst eller lært på forhånd inden din ingeniørpraktik? 

 

I virksomhedsanalysen skal du fx beskrive:

 • Virksomhedens mission og vision
 • Virksomhedens holdning til innovation, markedsføring og konkurrenceevne
 • Virksomhedens arbejde med produktudvikling
 • Hvor kommer den anvendte viden fra, og hvordan vurderes den? 

 

Praktikrapportens omfang er 5 - 15 normalsider, og den må ikke indeholde fortrolig information. Din kontaktperson hos virksomheden skal gennemlæse og godkende rapporten, inden den afleveres til Ingeniørhøjskolen. Praktikrapporten afleveres i den sidste uge af praktikforløbet til praktikvejlederen.  

Resultat: Du vil kunne se dit resultat (bestået/ikke bestået) i Stads senest ved begyndelsen af 6. semester. 

Ferie/fridage i praktikperioden

Praktikperioden skal vare mindst 20 uger, ekskl. ferie. Skal du have ferie i løbet af de 20 uger vil praktikperioden blive forlænget med det tilsvarende antal dage. 

Fri til studieaktivitet

Du har dog ret til at få fri i op til 3 dage for at deltage i eksamen, studieorientering m.v. på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet.

Attest for gennemført ingeniørpraktik

Hvis virksomheden efter endt praktikperiode vurderer, at du har gennemført praktikperioden tilfredsstillende, kan de underskrive en Attest for gennemført praktik (brug ikke Firefox). 

Du skal udfylde Attesten med de nødvendige oplysninger, printe Attesten og derefter spørge virksomheden, om de vil skrive under på, at du har gennemført praktikken.  

Attesten skal du bruge til din afsluttende samtale med din praktikvejleder. Derudover er attesten dit fysiske bevis på, at du har gennemført din praktikperiode. 

1423682 / i40