Formalia og afleveringsfrister

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave. Der vælges, i samarbejde med faglæreren, et emne for bachelorprojektet. Det Økonomiske Studienævn tildeler, efter forespørgsel af den studerende, en faglærer. Opgaven kan skrives alene eller i grupper af op til tre studerende. Hvis opgaven skrives af flere studerende, skal det fremgå, hvordan de enkelte har bidraget.

Afleveringstidspunktet aftales med faglæreren eller rækkelederen. Der kan ikke efter aflevering af opgaven indleveres rettelsesblade eller andet supplerende materiale. Opgaven må højest være 30 normalsider (plus bilag) ved en studerende og 24 sider per studerende ved gruppeopgaver.

En uddybning afdefinitionen på en normalside findes på siden "Skriftlige opgaver" her på studieportalen.

For at få godkendt sin deltagelse, og dermed kunne indstille sig til eksamen i opgaverækken, kræves, at den studerende deltager i to møder; et møde hvor studenten fremlægger en anden bacheloropgave og et møde hvor studentens egen opgave diskuteres.

Godkendelsen foretages af Det Økonomiske Studienævn efter indstilling fra faglærer/rækkeleder. Til bachelorprojektet udarbejdes et kort resumé på engelsk (eller et andet hovedsprog efter aftale med faglærer). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal den studerende udarbejde et nyt bachelorprojekt. Hvis det nye bachelorprojekt af leveres til den førstkommende reeksamen, så skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende kan dog søge dispensation om at skrive inden for et andet opgaveemne og en anden faglærer.

Hvis bachelorprojektet ikke afleveres til den førstkommende reeksamen, så kan bachelorprojektet skrives inden for enhver række. Det skal bygge på et andet litteraturgrundlag end det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende skal igen deltage i de to møder.

Bachelorprojekt i forårssemesteret:
1. afleveringsfrist: 1. maj
2. afleveringsfrist: 1. august
3. afleveringsfrist: 1. november

Bachelorprojekt i efterårssemesteret:
1. afleveringsfrist: sidste fredag i november
2. afleveringsfrist: 1. marts
3. afleveringsfrist: 1. juni

Studerende, som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger eteksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (udeblevet). Der er herefter ikke adgang tilrækkemøderne.

Studerende, som afleverer bachelorprojektet inden for 2. eller 3. afleveringsfrist, skal som erstatning for deltagelse i rækkemøderne udarbejde et skriftligt opponentindlæg på en af vejleder udpeget anden opgave i rækken; opponentindlægget skal have en længde af to normalsider. Den studerende skal forsvare sit projekt over for vejleder, og opponentindlægget skal afleveres til vejleder på dette møde.

Afleveres bachelorprojektet ikke inden for 3. afleveringsfrist, er den studerende afskåret fra at fortsætte uddannelsen, med mindre der søges- og meddeles dispensation til yderligere prøveforsøg. Ansøgning om dispensation indgives via mit.au.dk

Afleveringsfrist forår

Bachelorprojekt i forårssemesteret:

1. afleveringsfrist: 1. maj

2. afleveringsfrist: 1. august

3. afleveringsfrist: 1. november

Afleveringsfrist efterår

Bachelorprojekt i efterårssemesteret:

1. afleveringsfrist: Sidste fredag i november

2. afleveringsfrist: 1. marts

3. afleveringsfrist: 1. juni

Manglende aflevering

Studerende, som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet). Der er herefter ikke adgang til rækkemøderne.

Studerende, som afleverer bachelorprojektet inden for 2. eller 3. afleveringsfrist, skal som erstatning for deltagelse i rækkemøderne udarbejde et skriftligt opponentindlæg på en af vejleder udpeget anden opgave i rækken; opponentindlægget skal have en længde af to normalsider.

Den studerende skal forsvare sit projekt over for vejleder, og opponentindlægget skal afleveres til vejleder på dette møde. Afleveres bachelorprojektet ikke inden for 3. afleveringsfrist, er den studerende afskåret fra at fortsætte uddannelsen, med mindre der søges og meddeles dispensation til yderligere prøveforsøg.

Ansøgning om dispensation indgives via mit.au.dk

1435475 / i40