Formalia og afleveringsfrister

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave. Der vælges, evt. i samarbejde med en vejleder, et emne for bachelorprojektet. Der tildeles, efter forespørgsel af den studerende, en vejleder. Opgaven kan skrives alene eller i grupper af op til tre studerende. Hvis opgaven skrives af flere studerende, skal det fremgå, hvordan de enkelte har bidraget.

En uddybning af definitionen på en normalside findes på siden "Eksamensformer og formalia" her på studieportalen.

For at få godkendt sin deltagelse, og dermed kunne indstille sig til eksamen, kræves, at den studerende deltager i to rækkemøder; et møde hvor studenten fremlægger et andet bachelorprojekt, og et møde hvor den studerendes eget projekt diskuteres. Godkendelsen foretages af vejleder/rækkeleder.

Til bachelorprojektet udarbejdes ligeledes et kort resumé på engelsk (eller et andet hovedsprog efter aftale med vejleder). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal den studerende udarbejde et nyt bachelorprojekt. Hvis det nye bachelorprojekt afleveres til den førstkommende reeksamen, så skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række/emne med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende kan dog søge dispensation til at skrive inden for et andet opgaveemne og ved en anden faglig vejleder.

Hvis bachelorprojektet ikke afleveres til den førstkommende reeksamen, men i stedet til næstkommende ordinære eksamen, så kan bachelorprojektet skrives inden for enhver række. Det skal bygge på et andet litteraturgrundlag end det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende skal igen deltage i to rækkemøder.

Afleveringsfrister ses nedenfor. Der kan ikke efter aflevering af projektet indleveres rettelsesblade eller andet supplerende materiale. Projektet må højst være på 30 normalsider (plus bilag) ved én studerende og 24 sider pr. studerende ved gruppeopgaver.

Afleveringsfrist forår

Bachelorprojekt i forårssemesteret:

1. afleveringsfrist: 1. maj

2. afleveringsfrist: 1. august

3. afleveringsfrist: 1. november

Afleveringsfrist efterår

Bachelorprojekt i efterårssemesteret:

1. afleveringsfrist: Sidste fredag i november

2. afleveringsfrist: 1. marts

3. afleveringsfrist: 1. juni

Manglende aflevering

Studerende, som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet). Der er herefter ikke adgang til rækkemøderne.

Studerende, som afleverer bachelorprojektet inden for 2. eller 3. afleveringsfrist, skal som erstatning for deltagelse i rækkemøderne udarbejde et skriftligt opponentindlæg på en af vejleder udpeget anden opgave i rækken; opponentindlægget skal have en længde af to normalsider.

Den studerende skal forsvare sit projekt over for vejleder, og opponentindlægget skal afleveres til vejleder på dette møde. Afleveres bachelorprojektet ikke inden for 3. afleveringsfrist, er den studerende afskåret fra at fortsætte uddannelsen, medmindre der søges og meddeles dispensation til yderligere prøveforsøg.

Ansøgning om dispensation indgives via mit.au.dk.

1435475 / i40