Formalia og afleveringsfrister

Bachelorprojektet er en skriftlig opgave. Der vælges, evt. i samarbejde med en vejleder, et emne for bachelorprojektet. Der tildeles, efter forespørgsel af den studerende, en vejleder. Opgaven kan skrives alene eller i grupper af op til tre studerende. Hvis opgaven skrives af flere studerende, skal det fremgå, hvordan de enkelte har bidraget.

En uddybning af definitionen på en normalside findes på siden "Eksamensformer og formalia" her på studieportalen.

For at få godkendt sin deltagelse, og dermed kunne indstille sig til eksamen, kræves, at den studerende deltager i to rækkemøder; et møde hvor den studerende fremlægger et andet bachelorprojekt, og et møde hvor den studerendes eget projekt diskuteres. Godkendelsen foretages af vejleder/rækkeleder.

Til bachelorprojektet udarbejdes ligeledes et kort resumé på engelsk (eller et andet hovedsprog efter aftale med vejleder). Resuméet indgår i helhedsvurderingen af det skriftlige arbejde.

Afleveringsfrister ses nedenfor. Der kan ikke efter aflevering af projektet indleveres rettelsesblade eller andet supplerende materiale. Projektet må højst være på 30 normalsider (plus bilag) ved én studerende og 24 sider pr. studerende ved gruppeopgaver.

Studerende som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet). Ved ordinær eksamen vil der herefter ikke være adgang til rækkemøderne.

Afleveringsfrist forår (økonomi)

Bachelorprojekt i forårssemesteret:

1. afleveringsfrist: 1. maj

2. afleveringsfrist: 1. september

3. afleveringsfrist: 1. december

Afleveringsfrist efterår (soc)

Bachelorprojekt i efterårssemesteret:

1. afleveringsfrist: Sidste fredag i november

2. afleveringsfrist: 1. marts

3. afleveringsfrist: 1. juni

Reeksamen

Økonomi:

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i den ordinære eksamenstermin i maj/juni, kan du tilmelde dig reeksamen i september eller december.

Tilmelding til reeksamen skal ske ved at udfylde webformularen.

  • Senest 1. juli med aflevering 1. september
  • Senest 15. oktober med aflevering 1. december. 

 

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg ved en ordinær eksamenstermin.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal du udarbejde et nyt bachelorprojekt.

Hvis det nye bachelorprojekt afleveres til reeksamen i september/december, skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række/emne med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Du kan dog søge dispensation til at skrive inden for et andet opgaveemne og ved en anden vejleder. Ved reeksamen kan du også efter aftale med vejleder vælge at aflevere bachelorprojektet med en ændret problemformulering.

Afleverer du ikke bachelorprojekt til reeksamen i september/december men i stedet til næstkommende ordinære eksamen (i maj/juni det efterfølgende år), skal du tilmelde dig bachelorprojektet på ny efter de almindelige regler, der gælder for det ordinære prøveforløb. Du kan skrive det nye bachelorprojekt inden for enhver række/emne og det skal bygge på et andet litteraturgrundlag end det oprindelige bachelorprojekt. Du skal igen deltage i to rækkemøder.

Hvis du tilmelder dig reeksamen i september, men ikke afleverer eller ikke består, kan du tilmelde dig reeksamen igen i december efter samme retningslinjer som til reeksamen i september.

Hvis du afleverer bachelorprojekt i september/december, skal du som erstatning for deltagelse i rækkemøderne udarbejde et skriftligt opponentindlæg på en af vejleder udpeget anden opgave i rækken. Opponentindlægget skal have en længde af to normalsider. Hvis du tidligere har afleveret bachelorprojekt og deltaget i rækkemøder ved den ordinære eksamen, skal du ikke aflevere opponentindlæg.

Til reeksamen skal du forsvare dit bachelorprojekt over for vejleder og opponentindlægget skal afleveres til vejleder på dette møde. Det er dit eget ansvar at få etableret kontakt til vejleder for at aftale tidspunkt for forsvar.

 


Erhvervsøkonomi med tilvalg (soc):

Såfremt du ikke afleverer eller ikke består bachelorprojektet i december/januar kan du tilmelde dig reeksamen i marts eller juni. Tilmelding til reeksamen i marts eller juni skal ske senest 1. februar med aflevering 1. marts eller 1. april med aflevering 1. juni.  Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen førstkommende hverdag efter afleveringsfristen. 

Du tilmelder dig reeksamen i bachelorprojektet ved at skrive en mail til din studieadministrator: Louise Bonne Rasmussen – bachelor.bss@au.dk indenfor de angivne tidsfrister.  

Ved reeksamen i marts/juni kan man efter aftale med vejleder vælge at aflevere bachelorprojekt inden for samme emneområde, men med en ændret problemformulering.

Det er en forudsætning for at indstille sig til reeksamen i marts/juni, at man har været tilmeldt og dermed brugt et forsøg ved en ordinær eksamens termin.

Studerende, som ikke afleverer bachelorprojekt inden for afleveringsfristen, bruger et eksamensforsøg, og vil få registreret et ”U” (Udeblevet). Der er herefter ikke adgang til rækkemøderne.

Såfremt bachelorprojektet er karakterbedømt til -3 eller 00, skal den studerende udarbejde et nyt bachelorprojekt. Hvis det nye bachelorprojekt afleveres til reeksamen i marts / juni, så skal det nye bachelorprojekt udarbejdes inden for samme række/emne med grundlæggende samme litteraturgrundlag som det oprindelige bachelorprojekt. Den studerende kan dog søge dispensation til at skrive inden for et andet opgaveemne og ved en anden faglig vejleder.

Hvis bachelorprojektet ikke afleveres til reeksamen i marts eller juni, men i stedet til næstkommende ordinære eksamen i forbindelse med efterårssemesteret, skal bachelorprojektet skrives efter retningslinjer fra Studienævn for Erhvervsøkonomi.

Studerende, som afleverer bachelorprojekt i marts eller juni, skal som erstatning for deltagelse i rækkemøderne udarbejde et skriftligt opponentindlæg på en af vejleder udpeget anden opgave i rækken; opponentindlægget skal have en længde af to normalsider. Studerende der tidligere har afleveret bachelorprojekt og deltaget i rækkemøder, skal ikke aflevere opponentindlæg ved 2. eller 3. forsøg.

Den studerende skal forsvare sit bachelorprojekt over for vejleder og opponentindlægget skal afleveres til vejleder på dette møde.

1435475 / i40