Overflytning og studieskift

Overflytning kan søges af studerende fra et andet universitet end AU, der vil skifte til samme uddannelse på Aarhus Universitet (AU).

Studieskift kan søges af AU-studerende, der vil skifte fra én uddannelse til en anden, og hvor der ikke blot er tale om linje- eller specialiseringsskift.
Studerende på de pædagogiske kandidatuddannelser, der ønsker at skifte studieby, skal søge studieskift.

Medicin, odontologi og psykologi
Der er generelt ikke ledige pladser på disse uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge om overflytning eller studieskift. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på denne side. 

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag
Det er ikke muligt at søge om overflytning på baggrund af en udenlandsk uddannelse. Hvis den uddannelse, du søger om overflytning fra, er fra udlandet, skal du søge om ordinær optagelse (IKKE overflytning), uanset om du har en forventning om at have bestået mere eller mindre end 1. studieår. Ved eventuelt optag vil der blive fortaget obligatorisk meritvurdering af beståede studieelementer.

  Vinterstart - 2. runde
  Bemærk at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart.

  Vær opmærksom på nye ansøgningsfrister fra og med vinterstart 2017/18.

  Forudsætninger for bachelorstuderende

  For bachelorstuderende skal følgende forudsætninger alle være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

  • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive indskrevet på.
   Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.    
   Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
  • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
  • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
  • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
  • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
  • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.

  Forudsætninger for kandidatstuderende

  For kandidatstuderende skal følgende forudsætninger være opfyldt, før din ansøgning om overflytning eller studieskift kan imødekommes:

  • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive indskrevet på.
   Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om den uddannelse, du skifter fra, er sammenlignelig med den uddannelse, du vil skifte til. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade studieskift eller overflytning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om studieskift eller overflytning i det digitale ansøgningssystem.
   Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
  • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
  • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
  • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
  • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
  • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.

  Sådan gør du

  Digitalt ansøgningsskema

  Ansøgning om overflytning eller studieskift sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

  Orienter dig om uddannelsen, før du søger
  Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

  Vedhæft relevant dokumentation

  • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
  • Studieordninger, kursusbeskrivelser og pensumlister
  • Gymnasialt eksamensbevis (ansøgning til bacheloruddannelser)
  • Oplysning om udmeldelse på grund af 3. eller 4. gangs eksamensforsøg eller inaktivitet. Dispensationsansøgning vedhæftes.
  • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
  • Opholdstilladelse/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)
  • Betalt ansøgergebyr (kun for ikke-EU/EØS-ansøgere). Gå til webshop.

  Krav til dokumentation
  Eksamensbeviser og karakterudskrifter skal være certificerede af dit hjemuniversitet. Hvis du er nuværende eller tidligere studerende på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Roskilde Universitetscenter, Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, IT-Universitetet i København eller Københavns Universitet kan du dog indhente en studieudskrift via det digitale ansøgningssystem i forbindelse med ansøgningen.

  Oversættelse af dokumenter
  Dokumenter, som ikke er udstedt på dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal oversættes til et af de nævnte sprog. Oversættelser af officielle eksamensbeviser skal certificeres af en autoriseret oversætter eller af dit hjemuniversitet. Kursusbeskrivelser må du gerne selv oversætte til engelsk, men oversættelserne skal i så fald certificeres af dit hjemuniversitet.

  Hjælp til online ansøgning

  Videovejledninger

   

  Hvornår skal du søge?

  Der er to årlige ansøgningsfrister. Fra og med vinterstart 2017/18 følger ansøgningsfristerne de fælles nationale frister for kandidatoptagelse. De kommende frister er derfor:

  • 15 oktober 2017 med henblik på studiestart januar/februar 2018.
  • 1. marts 2018 med henblik på studiestart august/september 2018.
  • 15. oktober 2018 med henblik på studiestart januar/februar 2019.

  Bemærk at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

  Ansøgning om overflytning eller studieskift efter den ordinære ansøgningsfrist
  For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

   

   

  Hvornår får du svar?

  Sagsbehandling sker løbende.

  Din ansøgning kan dog tidligt behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse. 

  Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

  Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

  SU
  Vær opmærksom på, at du skal søge om SU til din nye uddannelse via MinSU på www.su.dk. Du kan finde SU-oplysninger fra Aarhus Universitet på http://studerende.au.dk/su/.

  Ansøgergebyr

  Der opkræves et ansøgningsgebyr på 750 DKK pr. ansøger (svarende til ca. 100 euro) fra ikke-EU/EØS/schweiziske-statsborgere med en ikke-dansk bacheloreksamen.

  Undtagelser fra betaling af ansøgningsgebyr

  Du skal ikke betale ansøgningsgebyr, hvis du som ikke-EU/EØS/schweizisk-statsborger

  • ansøger på baggrund af en bacheloruddannelse fra en dansk institution
  • ansøger om et Next- eller Future Cropping-stipendium
  • ansøger på baggrund af et Wise Preparatory Course fra The Wang Yanan Institute for Studies in Economics and School of Economics, Xiamen University, Kina.
  • er meddelt tidsubegrænset/permanent/varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
  • er meddelt midlertidig opholdstilladelse "med henblik på" (mhp.) eller "med mulighed for" (mmf.) varigt ophold i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne)
  • er meddelt tidsubegrænset/permanent/(mhp./mmf.) varigt ophold i et af de nordiske lande (Norge, Sverige, Finland og Island), jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 54 af 17. juni 1999 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse, artikel 1, men i indskrivningsperioden ved AU bevarer din faste bopæl i det pågældende land. Ansøger skal dokumentere sin faste bopæl, fx ved oplysning om skattepligt i det pågældende land.
  • er meddelt opholdstilladelse på baggrund af familiesammenføring.
  • har opnået EU-status efter EU-opholdsbekendtgørelsen på baggrund af EU-ægtefællens dokumenterede i arbejde i Danmark.
  • er børn af arbejdere fra ikke-EU-/EØS-lande som er meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9m (tidligere § 9c), hvis forældre har fået meddelt opholdstilladelse på baggrund af udlændingelovens § 9a.
  • har dobbelt statsborgerskab (EU/EØS + ikke-EU/EØS) og beslutter at indrejse i Danmark som EU-/EØS-borger. Ved indrejse i Danmark skal ansøger vælge at indrejse i Danmark enten som EU/EØS-statsborger eller som ikke EU/EØS-statsborger.

  Ansøgere med en midlertidig arbejds- og opholdstilladelse i Danmark skal betale ansøgningsgebyr.

  Kontakt ma.admission@au.dk eller kandidat@au.dk i god tid inden ansøgningsfristen, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal betale ansøgningsgebyr.

  Regler for betaling

  • Du kan kun indbetale beløbet i DKK og kun via webshoppen.
  • Du skal uploade en kvittering for indbetaling sammen med din ansøgning.
  • Din(e) ansøgning(er) behandles kun, hvis det fulde gebyr er indbetalt ved ansøgningsfristen.

  Regler for refusion

  • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du accepterer en tilbudt studieplads, har betalt studiegebyr og fortsat er indskrevet på Aarhus Universitet pr. 1. oktober.
  • Ansøgningsgebyret refunderes, hvis du får tildelt friplads/stipendium inden studiestart.
  • Ansøgningsgebyret refunderes kun via webshoppen.
  • Ansøgningsgebyret refunderes ikke, hvis du ikke får tilbudt en studieplads.

  Studiegebyr

  Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende.

  Spørgsmål og kontakt

  Hvis du har spørgsmål til overflytning eller studieskift, kan du skrive til:

  

  Regelgrundlag

  Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling

  1423763 / i40