Betingelser for at praktikopholdet kan godkendes

Følgende krav skal være opfyldt, for at studienævnet kan godkende dit praktikophold som meritgivende

Der er en ekstern vejleder fra praktikstedet, og der er tale om et undervisningsforløb

Den eksterne vejleder skal sørge for, at du som studerende får arbejdsopgaver, der er fagligt relevante og interessante for dig i en folkesundhedsvidenskabelig kontekst samt følge og vejlede dig i arbejdet med opgaverne. Det er den eksterne vejleders opgave at vejlede og sparre med dig ift. løsningen af de konkrete opgaver, du skal løse under praktikopholdet.

Der er en intern vejleder fra Institut for Folkesundhed eller Statskundskab

Inden praktikforløbet skal du træffe aftale med en underviser, som vil være din interne vejleder. Inden praktikforløbet skal du snakke med din interne vejleder om, hvordan din praktik er og kan blive fagligt relevant.

I selve praktikperioden kan din interne vejleder fungere som sparringspartner vedr. praktikforløbet og eventuelle spørgsmål eller problemer, som kan opstå i forbindelse med praktikforløbet.

Det er ikke den interne vejleders opgave at vejlede og sparre med dig ift. løsningen af de konkrete opgaver, du skal løse under praktikopholdet. Denne del påhviler den eksterne vejleder.

Der er tale om en formaliseret ansættelse

Praktikken må ikke være lønnet. Du modtager SU under forløbet og kan derfor IKKE samtidig modtage løn. Du må dog gerne fra praktikstedet modtage tilskud til f.eks. transport, husleje og telefon. Gør du dette, skal du kunne dokumentere, at det er udgifter, du har haft i løbet af praktikopholdet. Praktikstedet har dog en mulighed for at give dig en erkendtlighed på max. 3.000 kr. - du kan læse mere om retningslinjerne på SUs hjemmeside under "SU og erkendtlighed i ulønnede forløb".

Der skal eksistere dokumentation for, at du udfører et stykke arbejde, samt hvilke typer opgaver i praktikforløbet du forventes at udføre.

Ansættelsen er af længere varighed/større omfang

Du skal kunne dokumentere et praktikforløb på minimum 250 timer (svarende til ca. 7 ugers fuldtidsarbejde) for at kunne får det meritoverført som en del af din uddannelse (10 ECTS).

Ønsker du, at praktikforløbet skal erstatte 20 ECTS, skal det være af en varighed på minimum 500 timer.

Praktikopholdet har en faglig relevans og et vist fagligt niveau

Studienævnet skal godkende dit praktikopholds faglige relevans og niveau samt din interne vejleder.

1428204 / i40