Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Fysik Eksamen Eksamenstilmelding og reeksamen

Eksamenstilmelding og reeksamen

September 2016

Husk at du ikke længere

bliver automatisk tilmeldt reeksamen

Alle studerende bliver automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i forbindelse med kursustilmelding, men du skal selv tilmelde dig eventuelt 2. og 3. prøveforsøg.

Du kan kun afmelde prøveforsøg i den tilmeldingsperiode, hvor tilmeldingen er oprettet, da alle tilmeldinger herefter er bindende - også tilmeldinger til reeksamen.

Eksamens- og reeksamensperioder

Efterårssemester

 • Eksamensperiode: Januar*
  • Tilmeldingsperiode: 15.-22. september 2017**
 • Reeksamensperiode: Uge 21+22 (23) maj/juni*
  • Tilmelding til reeksamen: 2. januar - 28. februar 2018***

Forårssemester

 • Eksamensperiode: Juni*
  • Tilmeldingsperiode: 2. januar - 28. februar 2018***
 • Reeksamensperiode: August*
  • Tilmelding til reeksamen: 1. juni - 15. juli 2018

* = Disse eksamens- og reeksamensperioder gælder for størstedelen af kurserne, som strækker sig over hele semestret, og for kurser, der afholdes i sidste halvdel af semestret. Der vil også være enkle kurser fra efterårssemestret, hvor eksamen afholdes i december. For kurser, der kun løber i første halvdel af et semester, afholdes en eventuel eksamen i undervisningsperioden.

** = Gælder for tilmelding til reeksamen ved ordinær eksamen i kurser fra efterårssemestret (afholdes i januar)

*** = Gælder tilmelding til reeksamen i kurser fra efterårssemestret (afholdes i marts/april) OG tilmelding til reeksamen ved ordinær eksamen i kurser fra forårssemestret (afholdes i juni)

Vigtigt!

Bemærk: Du skal have været tilmeldt og brugt et prøveforsøg til den ordinære eksamen for at kunne tilmelde dig reeksamen.  

Eksamenstilmeldinger modtages kun efter disse perioder efter begrundet ansøgning om dispensation via Studienævnet.

Du kan højst tilmelde dig samme eksamen 3 gange - hvis særlige forhold gør sig gældende, kan du søge Studienævnet om dispensation til et 4. eksamensforsøg.

OBS! Der udbydes kun den nyeste prøveform til eksamen. Hvis du skal op til 3. forsøg i en eksamen, skal du derfor være opmærksom på, at prøveformen kan have ændret sig.

Det er dit eget ansvar at tjekke, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte på mit.au.dk. 

Alle studerende bliver automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i forbindelse med kursustilmelding, men du skal selv tilmelde dig eventuelt 2. og 3. prøveforsøg.
Du kan kun afmelde prøveforsøg i den tilmeldingsperiode, hvor tilmeldingen er oprettet, da alle tilmeldinger herefter er bindende - også tilmeldinger til reeksamen.

Eksamens- og reeksamensperioder

Efterårssemester

Forårssemester

Eksamensperiode

Januar*

Juni*

Tilmeldingsperiode

15.-22. september 2017**

2. januar - 28. februar 2018***

Reeksamensperiode

Uge 21+22 (23) maj/juni*

August*

Tilmelding til reeksamen

2. januar - 28. februar 2018***

1. juni - 15. juli 2018

* = Disse eksamens- og reeksamensperioder gælder for størstedelen af kurserne, som strækker sig over hele semestret, og for kurser, der afholdes i sidste halvdel af semestret. Der vil også være enkle kurser fra efterårssemestret, hvor eksamen afholdes i december. For kurser, der kun løber i første halvdel af et semester, afholdes en eventuel eksamen i undervisningsperioden.

** = Gælder for tilmelding til reeksamen ved ordinær eksamen i kurser fra efterårssemestret (afholdes i januar)

*** = Gælder tilmelding til reeksamen i kurser fra efterårssemestret (afholdes i marts/april) OG tilmelding til reeksamen ved ordinær eksamen i kurser fra forårssemestret (afholdes i juni)

Vigtigt!

Bemærk: Du skal have været tilmeldt og brugt et prøveforsøg til den ordinære eksamen for at kunne tilmelde dig reeksamen.  

Eksamenstilmeldinger modtages kun efter disse perioder efter begrundet ansøgning om dispensation via Studienævnet.

Du kan højst tilmelde dig samme eksamen 3 gange - hvis særlige forhold gør sig gældende, kan du søge Studienævnet om dispensation til et 4. eksamensforsøg.

OBS! Der udbydes kun den nyeste prøveform til eksamen. Hvis du skal op til 3. forsøg i en eksamen, skal du derfor være opmærksom på, at prøveformen kan have ændret sig.

Det er dit eget ansvar at tjekke, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte på mit.au.dk. 

 

Reeksamen ved kurser med obligatorisk program

  Det er dit eget ansvar at opfylde kravene til det obligatoriske program. Derfor skal du selv orientere dig om eksempelvis antallet af opgaver, der kræves afleveret for at kunne gå til eksamen.

Ved kurser, hvor det er muligt, skal der tilbydes genaflevering af opgaver forud for tidspunktet, hvor den endelige indstilling til eksamen skal foreligge. Alle studerende sikres hermed mulighed for undervejs i kurset at opnå et tilstrækkeligt antal godkendte opgaver. Det anbefales, at muligheden for genaflevering overvejes i placeringen og omfanget af det obligatoriske program.

Hvis du ikke opfylder det obligatoriske program og dermed ikke kan indstilles til eksamen, betyder dette:

 • Du får registreret et ikke-bestået eksamensforsøg.
 • Du kan ikke tilmeldes den førstkommende reeksamen, men må gennemføre de dele af kurset igen, som sikrer, at indstillingsbetingelserne opfyldes.

Hvis du skal følge kurset igen næste gang, det afholdes, vil det ligge ud over de 30 ECTS for dette semester, og det kan ikke garanteres, at dit skema giver plads til, at du kan gennemføre hele kurset igen.

Hvis du ikke har opfyldt kravene i det obligatoriske program, vil der ved kurser med laboratorieøvelser stilles krav til, at disse kan gennemføres i laboratoriet igen før 2. eksamensforsøg.

Sygdom ved eksamen

1. Afmelding af eksamensforsøg på grund af sygdom

Man kan søge om dispensation til afmelding af eksamensforsøg FØR selve eksamen. Dispensation kan gives såfremt der er usædvanlige forhold f.eks. sygdom. Der skal indsendes dokumentation for de forhold, som du begrunder din ansøgning med.

Bliver du f.eks. syg i perioden / dagene op til eksamen, så skal du straks søge læge og få en erklæring om sygdommen. Indsend dokumentationen sammen med en ansøgning om dispensation til afmelding. Sagen behandles og hvis du får dispensation til afmelding betyder det, at du ikke har brugt eksamensforsøg, og du kan tilmelde dig til reeksamen.

For mange eksamener eller en presset eksamensplan vil normalt ikke kunne give dispensation til afmelding forud for eksamen.

2. Sygdom på selve eksamensdagen

Bliver du syg på dagen (1) for eksamen eller under eksamen (2) skal du

(1) kontakte din læge samme dag eller umiddelbart efter eksamensdagen og få en lægeerklæring på sygdommen. Du skal derefter indsende dokumentationen sammen med en dispensationsansøgning til studienævnet om at blive tilmeldt reeksamen i stedet for. Såfremt der stadig er eksamensforsøg tilbage skal du blot bruge det næste forsøg. Var det sidste forsøg, så skal du samtidig søge om yderligere eksamensforsøg. Der vil blive lagt vægt på, at du har dokumenteret at du faktisk var blevet syg på dagen, og derfor ikke kunne møde op. Det er afgørende at du sikrer dig dokumentation for sygdommen.

(2) Bliver du syg under eksamen og er ikke i stand til at levere en færdig besvarelse, så skal du forlade eksamen efter at du har kontaktet eksamensvagten. Du afleverer dermed blankt og bliver noteret for at have forladt eksamen. Du skal straks eller i umiddelbar tilknytning til eksamensdagen opsøge egen læge og få dokumentation for sygdommen. Derefter indsender du dokumentationen sammen med en dispensationsansøgning til studienævnet om tilmelding til reeksamen. Såfremt der var tale om sidste eksamensforsøg, skal du samtidig søge om yderligere eksamensforsøg. Der vil blive lagt vægt på, at du har dokumenteret at du faktisk blev syg under selve eksamen, og derfor ikke kunne fuldføre eksamen. Det er afgørende at du sikrer dig dokumentation for sygdommen.

Vælger du – på trods af pludselig opstået sygdom – at fortsætte eksamen og aflevere en besvarelse til bedømmelse, vil det tælle som et brugt eksamensforsøg – uanset, at du efterfølgende kan dokumentere at du var blevet pludseligt syg på dagen.  Her vil der sædvanligvis blive lagt vægt på, at du selv valgte at deltage i eksamen og aflevere en besvarelse eller deltage i mundtlig eksamen.

3. Efterfølgende afmelding af eksamensforsøg på grund af sygdom

Ansøgninger om afmelding  af eksamensforsøg efter eksamensterminens udløb – altså efter at dine eksamener er afholdt – vil kun i meget begrænset omfang kunne godkendes. Undlader du at gå til eksamen pga. sygdom og undlader du at følge vejledningen under pkt. 1 og 2 ovenfor – så vil du skulle bruge de resterende eksamensforsøg i de relevante kurser. Har du benyttet dine eksamensforsøg skal du søge om yderligere eksamensforsøg og vedlægge dokumentation for den sygdom, som forhindrede dig i at gå til eksamen på det pågældende tidspunkt. Her er det vigtigt at du har fået dokumentationen på det konkrete sygdomstidspunkt og ikke flere uger/måneder efter eksamensdagen.

Vær opmærksom på, at en lægeerklæring, der er indhentet længe efter sygdommen og eksamen ikke nødvendigvis har samme vægt, som en lægeerklæring, der er indhentet under sygdommen.

Udover egen sygdom kan usædvanlige forhold i forbindelse med eksamen også være f.eks. nærtståendes (forældre, ægtefæller, kærester, børn) alvorlige sygdom eller død.

Henviser du til nærtståendes sygdom, så skal du ikke indsende dokumentation for deres sygdom eller død – men indsende dokumentation for hvordan situation har påvirket dig, og den kan du få ved din egen læge.

Hvis du er i tvivl om din egen situation, så kontakt studenterstudievejlederne eller studieservice.st@au.dk.

Husk: Du skal have aflagt et ordinært eksamensforsøg for at kunne tilmelde dig reeksamen.

Fremrykkede eksamener ved udgåede kvarterskurser

Hvis du har været til eksamen i studieåret 2016/2017 i et kursus, som udgår pga. overgang til semesterordningen, og du stadig har eksamensforsøg til rådighed, vil du blive tilbudt et fremrykket eksamensforsøg. Du bliver kun tilbudt et fremrykket eksamensforsøg, hvis du har været berettiget til at gå til den ordinære eksamen.

Da kurserne ikke længere bliver udbudt, skal du tilmelde dig den fremrykkede reeksamenen, med mindre du har en dispensation fra studienævnet. Den fremrykkede reeksamen er din sidste chance for at gå til eksamen i de pågældende kurser.

Tidspunkter og tilmelding

 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q1 og Q2 2016 vil ligge i august 2017
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i august, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding
 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q3 og Q4 2017 vil ligge i uge 42/uge 50/uge 51 (Som hovedregel vil Q3-eksamener afholdes i uge 42 og Q4-eksamener i uge 50/51. Der kan dog være undtagelser!)
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 42, bliver du kontaktet via din AU-mail i slutningen af september med information om tilmelding
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 50/51, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding

 

Fremrykket eksamen i førsteårskurser

Der bliver udbudt fremrykkede eksamensforsøg i alle kurser, der indgår i førsteårsprøven fra 2016/17, så førsteårsstuderende (startet i sept. 2016) får mulighed for 3 eksamensforsøg i kurser, hvor de har fået godkendt det obligatoriske program. Du bliver kun tilbudt et fremrykket eksamensforsøg, hvis du har været eksamensberettiget til den ordinære eksamen.

Tidspunkter og tilmelding

 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q1 og Q2 2016 vil ligge i august 2017
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i august, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding
 • Fremrykkede eksamener for kurser med undervisning i Q3 og Q4 2017 vil ligge i uge 42/uge 50/uge 51 (Som hovedregel vil Q3-eksamener afholdes i uge 42 og Q4-eksamener i uge 50/51. Der kan dog være undtagelser!
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 42, bliver du kontaktet via din AU-mail i slutningen af september med information om tilmelding
  • Hvis du skal til en fremrykket eksamen i uge 50/51, bliver du kontaktet via din AU-mail med information om tilmelding

Har du ikke opfyldt kravene til at gå til eksamen – f.eks. ved ikke at opfylde indstillingsbetingelserne til eksamen i et eller flere kurser, skal du søge en dispensation ved studienævnet. Dispensationen søges via mit.au.dk under "Ansøgninger".

Dispensation for udsættelse af førsteårsprøven

Du skal først søge en dispensation fra førsteårsprøven, når du har haft mulighed for at anvende alle dine tre 3 eksamensforsøg. Dvs. består du ikke dit tredje eksamensforsøg i august i Q1- eller Q2-kurser, skal du søge dispensation hurtigst muligt herefter. Består du ikke dit tredje eksamensforsøg efter eksamenerne i uge 42, 50, 51 i Q3- eller Q4-kurser, skal du søge dispensation hurtigst muligt herefter.

Du kan læse mere om muligheden for dispensation, og hvordan du søger, under menupunktet ”Studievejledning” og ”Dispensationer”. Du er også velkommen til at kontakte studievejledningen, hvis du er i tvivl om dine muligheder.

365312 / i40