Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Fysik Undervisning Opbygning og struktur, kandidat

Opbygning og struktur, kandidat

Ved IFA udbydes der naturvidenskabelige kandidatuddannelser i

 • Fysik
 • Astronomi

Det følgende vedrører kandidatuddannelserne i fysik og astronomi samt kandidatuddannelsen i teknisk fysik, hvorpå der ikke længere optages nye studerende.


Adgangskrav og optagelse

En bachelorgrad i fysik fra Aarhus Universitet giver uanset sammensætning adgang til kandidatstudierne i fysik og astronomi. Andet kan også gøre det: Fx giver en naturvidenskabelig bacheloruddannelse med 60 ECTS i fysik og 30 ECTS i matematik adgang til kandidatstudiet i fysik, hvis kurserne er valgt således, at de faglige krav til kandidatuddannelsen i fysik (se nedenfor) samlet kan opfyldes under kandidatstudiet (fysikindholdet i det samlede bachelor- og kandidatuddannelsesforløb skal være mindst 180 ECTS).

Desuden giver en naturvidenskabelig bacheloruddannelse i fysik fra Københavns Universitet eller Syddansk Universitet adgang til kandidatstudierne i fysik og astronomi. Det samme gælder for uddannelser, som efter universitetets vurdering svarer til de ovennævnte uddannelser i niveau, indhold og omfang.

En bachelorgrad i fysik, med studieretning teknisk fysik, fra Aarhus Universitet giver adgang til kandidatstudiet i teknisk fysik. Det samme gælder en AU-bacheloruddannelse i fysik indeholdende 30 ECTS kemi.

Ansøgning om optagelse på kandidatuddannelsen kan ske via Aarhus Universitets selvbetjening.

Hvis du er forsinket på bacheloruddannelsen, kan du ansøge studienævnet om dispensation til midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen. Du finder nærmere information om de gældende regler på fakultetets og universitetets sider.
Ansøgningsskemaet findes på fakultetets side om midlertidig indskrivning.


Sammensætning af de enkelte kandidatuddannelser

Omfanget af en kandidatuddannelse er 120 ECTS. I det følgende er listet de specifikke krav til hver af de tre naturvidenskabelige kandidatuddannelser, som udbydes ved IFA. I alle tilfælde, hvor der er anført krav om et specifikt modul, kan det naturligvis læses med tilføjelsen "eller dermed ækvivalent aktivitet".


Fysik
Ud over de moduler, som er obligatoriske på alle varianter af bacheloruddannelsen i fysik ved Aarhus Universitet, skal det samlede bachelor- og kandidatforløb indeholde

 • et af modulerne Astrofysik og Kosmologi
 • modulet Kerne- og Partikelfysik
 • modulet Elektrodynamik samt fra-og-med optag sommer 2010 modulet Videregående Mekanik
 • to 30 ECTS tilvalg/fagpakker i andet/andre fag end fysik, hvis man ikke har fulgt en af studieretningerne Astronomi eller Teknisk Fysik på bacheloruddannelsen (bacheloruddannelsens matematikstøttefag tæller som ét 30 ECTS tilvalg)


Herudover skal kandidatuddannelsen i fysik indeholde

 • fra-og-med optag sommer 2011 to 10 ECTS romerII-fysikkurser (Astrofysik II kan dog ikke indgå, hvis astronomifagpakken er indeholdt i bacheloruddannelsen)
 • studenterkollokvium og kandidatkurser i fysik (inkl. evt. obligatoriske romerII-kurser) på tilsammen mindst 30 ECTS (andre studieelementer i fysik på tilsvarende niveau kan evt. erstatte enkelte kandidatkurser)
 • speciale i fysik på 30-60 ECTS

Summen af aktiviteterne under de sidste tre punkter skal være mindst 90 ECTS.

Stiles der efter undervisningskompetence (i bekendtgørelsen benævnt faglig kompetence) i fysik skal modulerne Eksperimentel skolefysik og Naturfagenes fagdidaktik indgå i det samlede uddannelsesforløb.

Hvis fagpakken i astronomi er indeholdt i det samlede uddannelsesforløb, medfører undervisningskompetence i fysik endvidere undervisningskompetence i astronomi.

Sidefag (undervisningskompetence): Vælges der at skulle indgå et sidefag (uden for IFA) i det samlede uddannelsesforløb, kan indtil 45 ECTS af dette placeres på kandidatuddannelsen, når sidefaget er hjemmehørende under ST. Når der er valgt sidefag, er specialets længde 30 ECTS. Hvis sidefaget hører under et andet fakultet end NAT, vil det være nødvendigt med en udvidelse af kandidatuddannelsens omfang se Studieordninger for sidefagsuddannelser.  

Uddannelsesophold i udlandet: Indgår der udlandsophold i kandidatuddannelsen i fysik, kan kravet om to romerII-kurser i visse tilfælde relaxeres til krav om et enkelt, uden den studerende har hjembragt et kursus, der i omfang og indhold præcist svarer til et af IFAs romerII-kurser. Det vil være et krav for denne relaxation, at det samlede kandidatprogram har bredde og dybde svarende til, hvad der sikres af to romerII-kurser. Fravigelse af kravet om to romerII-kurser behandles individuelt efter ansøgning til formanden for IFAs Uddannelsesudvalg (pt. Allan Sørensen).


Astronomi
Ud over de moduler, som er obligatoriske på alle varianter af bacheloruddannelsen i fysik ved Aarhus Universitet, skal det samlede bachelor- og kandidatforløb indeholde

 • et af modulerne Astrofysik og Kosmologi
 • modulet Kerne- og Partikelfysik
 • modulet Elektrodynamik samt fra-og-med optag sommer 2010 modulet Videregående Mekanik

Herudover skal kandidatuddannelsen i astronomi indeholde

 • fra-og-med optag sommer 2011 et 10 ECTS romerII-fysikkursus, som ikke er Astrofysik II, samt for studerende uden astronomifagpakken på bacheloruddannelsen Astrofysik II
 • studenterkollokvium og kandidatkurser i astronomi på tilsammen mindst 30 ECTS (andre studieelementer i astronomi på tilsvarende niveau kan evt. erstatte enkelte kandidatkurser)
 • speciale i astronomi på 30-60 ECTS

Summen af astronomiaktiviteterne under de sidste tre punkter skal være mindst 90 ECTS.

Bemærkning ang. tilvalg/fagpakker: Det er bestemt, at har man en bacheloruddannelse i X (her fysik) med en fagpakke i Y (her støttefagspakken i matematik) og tager en kandidatuddannelse i Z (her astronomi), så har man fornøden bredde i den samlede uddannelse, og der stilles derfor ikke krav om yderligere tilvalg/fagpakker.


Teknisk Fysik
Ud over de moduler, som er obligatoriske på bacheloruddannelsen i fysik, studieretning Teknisk Fysik, ved Aarhus Universitet, skal det samlede bachelor- og kandidatforløb indeholde

 • modulet Elektrodynamik samt fra-og-med optag sommer 2010 modulet Videregående Mekanik
 • modulerne Materialefysik og Nanokarakterisering
 • modulerne Faststoffysik II (for optag før sommer 2011 frit valg mellem versionerne IIa, IIb og IIc), Overfladefysik, Halvlederfysik, Anvendt laserfysik, Fiberoptik & kommunikation og Nanoscience
 • yderligere kandidatkurser i fysik
 • studenterkollokvium
 • speciale 30-60 ECTS

Summen af aktiviteterne under de sidste fire punkter skal være mindst 100 ECTS.