Speciale

Regler for specialet

Du skal skrive dit speciale på 4. semester af kandidatuddannelsen, med mindre du har fået dispensation til andet.

Før tilmeldingen

Når du skal skrive dit speciale, skal du begynde forberedelserne til specialet i god tid (mindst 1-2 måneder) før tilmeldingsfristen, da du skal finde et emne og udarbejde en opgaveformulering, før du kan tilmelde dig. Du skal også tænke over, hvem du kunne tænke dig som vejleder. Du kan få hjælp til at finde en vejleder enten i oversigten over vejledere eller hos specialekoordinatorerne. Du skal have mindst én vejleder, men det anbefales på det kraftigste, at du får tilknyttet en vejleder fra hvert af de to fagområder, der skal indgå i specialet. 

 

 

Specialekoordinatorer


Fagområde/-gruppe

Navn

Almene fag/retslære

Bettina Lemann Kristiansen

Erhvervsreguleringsret

Natalie Munkholm

Formueret

Anne Dorte Bruun Nielsen

EU ret/international ret

Karsten Engsig Sørensen

Offentlig ret

Søren H. Mørup

Skatteret

Carsten Willemoes Jørgensen

Strafferet og kriminologi

Nicolaj Sivan Holst

Registrering af emne 

Når emnet er fastlagt, skal du senest den 5. november udfylde webformularen for aftale om specialevejledning. Opgaveformuleringen skal bestå af:  

  • Foreløbig titel
  • Foreløbig problemformulering 

Din foreløbige problemformulering skal være så præcis som mulig og gerne med en henvisning til den konkrete lovgivning og økonomiske teori, du vil arbejde med, da den skal bruges til at finde de rigtige vejledere til dig.

Du skal i udgangspunktet angive såvel en økonomisk vejleder som en juridisk vejleder i webformularen.

Du har ikke mulighed for på forhånd at indgå en bindende aftale om vejledning med en vejleder på Juridisk Institut. Her er det alene et ønske til en vejleder, du angiver i webformularen. Du kan derimod godt indgå en forhåndsaftale med en erhvervsøkonomisk vejleder.

Har du ikke ønske om en specifik juridisk vejleder, eller har du ikke indgået en konkret aftale med en økonomisk vejleder, skal du sikre dig, at det er tilstrækkelig klart ud fra foreløbige problemformulering, hvad specialet skal handle om. Det/de relevante institut/institutter allokerer herefter hurtigst muligt vejledere, der kan vejlede inden for dit emne, til dig.

Omkring 1. december offentliggør vi en liste, hvor du kan se hvem du har fået tildelt som vejleder. Listen offentliggøres Du har mulighed for i webformularen at tilkendegive, at du ønsker en ekstern vejleder. Du kan dog kun tildelt en ekstern vejleder, såfremt instituttet ikke mener sig i stand til at stille en intern vejleder til rådighed.

Automatisk tilmelding 

Du vil automatisk blive registreret til specialet ved indgangen til dit 4. semester (forårssemestret) med frist for aflevering af dit speciale den 1. juni. Hvis du ikke har indsendt aftalen om vejledning inden indgangen til dit 4. semester, vil din skriveperiode alligevel være begyndt. Det vil sige, at din skriveperiode regnes fra det tidspunkt, hvor du automatisk er registreret og ikke fra det tidspunkt, hvor du udfylder webformularen om emne og vejledning. 

Hvis du ikke følger det normerede studieforløb og automatisk tilmeldes specialet i efterårssemestret, har du deadline for indsendelse af webformularen den 10. maj med afleveringsfrist for specialet den 1. januar.

Bemærk: Efter registrering kan der ikke ske framelding. 

Omfang

Specialet på cand.merc.(jur.) skal have et omfang af ca. 60 ”normalsider” for individuelle specialer og ca. 90 sider for specialer udarbejdet af 2 studerende (det svarer til i alt 132.000 anslag hhv. 198.000 anslag ekskl. mellemrum). Alle dele af specialet (forside, referat, indholdsfortegnelse, fodnoter, referencer, tabeller, mm.) tæller med i det samlede antal anslag. Kun bilag medregnes ikke og bruges kun til dokumentation og stikprøver af metode og beregninger anvendt i specialet. Figurer og illustrationer tæller 800 anslag uafhængig af størrelsen.

Specialepladser

Når du har udfyldt webformularen for aftale om specialevejledning, kan du gå ned på ekspeditionskontoret bygning 1410, lokale 143 på Juridisk Institut med en kopi af webformularen og udfylde en ansøgning om specialeplads. Herefter får du adgang med dit studiekort til specialepladserne. Du får altså ikke tildelt en specifik plads, men blot adgang til specialerummet. 

Aflevering af specialet

Specialet skal uploades digitalt i hhv. WISEflow og Theses@bss.

WISEflow
Studerende, der er tilmeldt specialet, vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.

Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er den 1. juni kl. 14.00 for studerende, som skriver speciale i forårssemesteret og den 1. januar kl. 14.00 for studerende, som skriver speciale i efterårssemesteret.

Når du har afleveret, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit projekt korrekt.

Det er den version af specialet, som du uploader i WISEflow, der er den gældende.

Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning.

Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Speciale samt bilag skal samles i én PDF fil og uploades under ”Besvarelse”. Se vejledningen til, hvordan du laver din besvarelse til PDF.

Under ”Ekstra materiale” uploades materiale såsom video, lyd, programmer (Excel, SAS mv.). Ekstramaterialet behøver ikke at være en pdf-fil og der kan afleveres flere filer op til en samlet størrelse af 5 GB.

Theses@bss
Du skal også uploade dit speciale i Theses@bss.

Theses@bss er AU Biblioteket, Aarhus BSS’ digitale arkiv, hvor man finder alle digitale specialer.

Selvom specialet er fortroligt, skal du stadig uploade til Theses@bss, men det vil ikke være tilgængeligt for gennemlæsning og/eller udlån. 

Mundtligt forsvar

Instituttet vil via mail eller BlackBoard informere dig om, hvornår du skal til mundtlig eksamen.

Forsvaret af specialet skal ske senest 6 uger efter afleveringsdatoen.

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen

Hvis du ikke afleverer specialet inden for afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder. Den ændrede opgaveformulering skal godkendes af din vejleder. Der er en frist på 3 måneder til at genindlevere specialet. Fristen går automatisk i gang den dag, du skulle have afleveret dit speciale.

Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.   

Tilmelding til 2. og 3. eksamensforsøg sker automatisk.  

Hvis du ikke består dit speciale  

Specialet skal bestås med mindst karakteren 02. Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.  Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering indenfor samme emneområde og med samme vejleder, der skal godkendes af din vejleder. Der er en frist på 3 måneder regnet fra sidste frist for bedømmelse til at genindlevere specialet. 

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

421936 / i40