Valg af fag og forhåndsgodkendelse

Valg af fag i udlandet

Når du har fundet det eller de universiteter, du gerne vil søge en udvekslingsplads på, skal du selv gå ind på universiteternes hjemmeside, finde kursuskataloget (ofte kaldet ”course catalogue”) og søge efter fag, der er fagligt relevante i forhold til dit studieforløb. Dette kan være tidskrævende, så afsæt god tid til det. Du skal vælge fag svarende til antal ECTS, så du lever op til studieaktivitetskravet det pågældende studieår og så du fremadrettet kan færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid. Hvis dit værtsuniversitet ikke bruger ECTS-systemet, må du finde ud af, hvor mange af universitetets points/credits/units der svarer til 30 ECTS og regne dine ECTS ud ud fra dette. Hvis fagudbuddet for det semester, du søger, endnu ikke er tilgængeligt på hjemmesiden, sammensætter du dit studieprogram på baggrund af det eksisterende kursusudbud. Hvis der efterfølgende sker ændringer, vil det være muligt at ændre din studieplan.

Du kan søge inspiration under punktet til højre - Inspiration til forhåndsgodkendelse. Her vil du kunne se de tidligere forhåndsgodkendte fag for netop din studieretning.

Bemærk at der på kandidatuddannelsen i medicin findes forhåndsgodkendte fagpakker. Husk at du altid skal have en personlig forhåndsgodkendelse, selvom fagene er tidligere godkendte.

Bemærk at odontologi studerende følger fastlagte forløb på partneruniversiteterne og kun kan søge udveksling på 9. semester. Nogle eksaminer skal tages i Danmark og der opnås derfor kun 15 ECTS i udlandet. Alle studerende skal søge om personlig forhåndsgodkendelse af deres udlandsophold.

Kontakt den internationale studenterstudievejleder, hvis du har spørgsmål.

Om forhåndsgodkendelsen

Du skal først ansøge om forhåndsgodkendelse af de fag, du vil tage i udlandet, efter du har fået svar på din AU GO-ansøgning om en udvekslingsplads.

Et udlandsophold må ikke være studietidsforlængende og når du får forhåndsgodkendelse til udlandsophold, skal du være opmærksom på, at du får forhåndsgodkendt så mange ECTS, at du dermed lever op til studieaktivitetskravet det pågældende studieår og også, om du fremadrettet kan færdiggøre din uddannelse inden for den maksimale studietid. Vær også opmærksom på, om opnåelse af en udvekslingsplads er betinget af, at du har fået forhåndsgodkendelse for et helt semester (30 ECTS).  

Det er dit studienævn, der udsteder forhåndsgodkendelsen. Det er også dit studienævn, der afgør, hvor mange kurser du skal tage på gæsteinstitutionen, for at det svarer til de antal ECTS du skal tage i forhold til dit AU-studieprogram.

For at vurdere din ansøgning har studienævnet brug for kursusbeskrivelser (printes fra værtsuniversitets hjemmeside). Kursusbeskrivelserne skal i udgangspunktet indeholde den samme information, som er at finde om det tilsvarende AU-fag på kursuskatalog.au.dk (dansk version, engelsk version).

Husk at søge studienævnet om forhåndsgodkendelse hurtigst muligt, efter du har fået tildelt en udvekslingsplads, da det tager tid at behandle ansøgningen, i nogle tilfælde helt op til otte uger. I linket kan du læse mere om, hvornår du senest skal søge om forhåndsgodkendelse. Overholder du ikke disse frister, vil din ansøgning om forhåndsgodkendelse blive afvist.

Forhåndsgodkendelsen udstedes personligt. Derfor skal du altid søge om en forhåndsgodkendelse, også selvom andre studerende tidligere har fået faget forhåndsgodkendt som angivet i inspiration til forhåndsgodkendelse.

Du søger forhåndsgodkendelse via Selvbetjeningen. Du skal angive dine personlige oplysninger (navn, studienummer mv.) og fakta om værtsuniversitets fag samt uploade dokumentation i form af kursusbeskrivelser for de udenlandske fag, du søger forhåndsgodkendelse til.

Du kan kun få behandlet 1 ansøgning (med op til 30 ECTS pr. semester/60 ECTS pr. studieår) ad gangen, dog vil der blive taget hensyn til ønsker om at læse foran (mere end 30 ECTS på ét semester).

Kommer du i en situation, hvor du ikke kommer til at bruge din forhåndsgodkendelse, skal du hurtigst muligt søge om dispensation til at blive fritaget for din forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen er dog bindende. Derfor vil der kun blive givet dispensation, hvis der gør sig usædvanlige forhold gældende (fx alvorlig sygdom eller manglende optag på værtsuniversitet). Du søger dispensation via Selvbetjeningen.

Kort omkring merit: Såfremt din ansøgning om forhåndsgodkendelse imødekommes positivt SKAL du (jf. uddannelsesbekendtgørelsens §35, stk. 2) fremsende dokumentation for bestået/ikke bestået uddannelseselementer ved hjemkomst fra udlandsopholdet. Læs mere om merit.

Forhåndsgodkendelse ved fagpakke (Medicin)

Hvis du læser medicin og søger ud på en aftale, hvor der tidligere har været godkendt en fagpakke, skal du undersøge hvilke kurser og hvor meget klinik fagpakken. Dette fremgår af af aftalen på studieportalen og i AU GO. Bemærk er der på flere aftaler er en forventning om at du selv arrangerer klinik (særligt Tyskland).

I langt de fleste tilfælde er fagene tidligere godkendt, så det er ikke nødvendigt at vedlægge specifikke kursusbeskrivelser. Skriv derfor følgende i din ansøgning: 

 "Fagpakke XX semester på XX universitet"

Du bliver bedt om at vedhæfte et dokument. Du skal derfor vedhæfte den mail, du har modtog fra din internationale koordinator med tilbud om at blive indstillet til en plads gennem Aarhus Universitet. 

Vigtigt: Selvom fagpakken tidligere har været godkendt kan der ske ændringer, som vi ikke automatisk bliver informeret om. Det er derfor meget vigtigt, at du kontakter os, hvis du bliver opmærksom på, at der er er ændringer i forhold til de kurser/fag/klinik - du har fået en forhåndsgodkendelse på baggrund af. 

Du skal også læse kursusbeskrivelsen for semestret på AU nøje, så du er sikker på, at du er kender læringsmålene for semestret herhjemme. Der vil stadig være en forventning om at du har tilegnet dig disse færdigheder - også selvom der ikke er et 100% match på semestret i udlandet.

Learning Agreement

En Learning Agreement er en form for kontrakt mellem dig, Aarhus Universitet og værtsuniversitetet, hvor alle tre parter skriver under på din studieplan. 

Udveksling via Erasmus+

Skal du udveksles via Erasmus+ skal du udfylde en Learning Agreement på baggrund af din forhåndsgodkendelse. At udfylde en Learning Agreement er et krav, for at du kan modtage Erasmusstipendie.

Learning agreement Erasmus+

Udveksling via Nordplus

I de fleste tilfælde vil du også skulle udfylde en learning agreement i forbindelse med udveksling via Nordplus, da det udenlandske universitet bruger den i forbindelse med dine valg af fag.

Learning agreement Nordplus


Læs mere om kravene til studerende, der modtager Erasmus+ eller Nordplus-stipendie 

1427051 / i40