Efterår

Generelt

Semesteret starter mandag den 27. august 2018.

Rotationsskema

Logbog udleveres ved OSCE eksamenen og kan efterfølgende afhentes i modtagelsen på HE Studier, Vennelyst Boulevard 9

Ungdomskort

Du skal ansøge om rejsegodtgørelse for almen praksis og ophold på udenbys hospital ifm. klinikophold i ét PDF-dokument via formularen. Udbetalingen foregår dog á 2 omgange, så du skal kigge efter beløbene hver for sig på dit kontoudtog.

Læseplan Akut Kronisk og Professionsspor 6

Kalenderversion:

Du kan abonnere på kalenderversionen af læseplanen for Efterår 2018 her.

BEMÆRK! Planerne vil formentligt ændre sig i løbet af semesteret, men de bliver automatisk opdateret via kalenderabonnementet. Hvis der er ændringer i tidspunkt eller dato for undervisningen under én uge ude i fremtiden, vil du også modtage besked via Blackboard.
Er der kun tale om lokaleændringer, bliver de opdateret direkte i kalenderabonnementet.

Læseplan Excelformat:

Du kan se din læseplan for Efterår 2018 her (Excelformat).

 

Hvis du oplever tekniske problemer med skemaerne, så kontakt gerne HE Studier på mail: health.studadm@au.dk

Hvis du oplever indholdsmæssige problemer med skemaerne, så kontakt gerne Klinisk Institut på mail: crol@clin.au.dk

Almen Medicin

Holdundervisning

Foregår på Institut for Folkesundhed, bygning 1264, Bartholins Allé 1, 8000 Århus C.

Relevant materiale kan findes på Blackboard.


Videooptagelse

Den teoretiske undervisning er ofte baseret på video optag­elser af kliniksituationer. Det er derfor vigtigt, at du har en optagelse med til de fastsatte undervisningstimer. Kamera bliver udleveret første undervisningsgang.


Almen praksisplads til klinikopholdet

Afdelingen for Almen medicin anviser dig en praksis til klinikopholdet. Du modtager mail fra Vibeke Larsen ca. 4 uger før med besked om, hvilken praksis du er blevet tildelt.

Når du kender din rotation på 12. semester, er du velkommen til selv at finde en praksis. Du kan sende denne informationsfolder med til din udvalgte praksis, og når du har en aftale, skriver du praksisoplysningerne (praksisnavn, adresse, telefonnummer, e-mail og kontaktperson) i en mail til Vibeke Larsen (vkla@au.dk).

Hvis du allerede har modtaget en mail med oplysninger om hvilken praksis vi har fundet til dig, er det ikke længere muligt selv at finde et sted - heller ikke selvom der er mere end 6 uger til du skal ud.

Der er 3 forbehold, du skal tage, når du selv finder en praksis:

 • Praksis skal ligge i Region Midtjylland
 • Praksis må ikke allerede have en aftale med AU. Hvis den har, så forbeholder vi os retten til at flytte dig, hvis vi skal bruge den til en studerende med fortrinsret.
 • Aftalen skal være i hus og sendt til Vibeke K. Larsen senest 6 uger før opholdet starter.

Husk: Dette giver dig IKKE lov til selv at bestemme, hvornår du vil i klinik – du skal følge rotationen, dels i forhold til klinikken men også i høj grad i forhold til den obligatoriske undervisning.


Mødetidspunkt under praksisopholdet

Mødetider i praksis er som udgangspunkt fra kl. 8-16. Du bedes i god tid inden opholdets start sætte dig i forbindelse med din tutorlæge for at aftale nøjagtigt mødetidspunkt m.m. 


Evt. fravær under praksisopholdet

Du bedes meddele tutorlægen eventuelt fravær i god tid. 


Transport

Vær opmærksom på, at den kliniske del af kurset foregår hos en praktiserende læge. Det betyder, at visse studerende må påregne en rejsetid på op til ca. 2½ time hver vej. 

Det er op til dig selv at arrangere transporten til og fra klinikstedet. På adressen www.ungdomskort.dk kan du bestille ungdomskort, til transporten. Der udbetales transportgodtgørelse svarende til billigste offentlige transportmiddel (SU-kort). Dette gælder naturligvis kun kliniksteder udenfor Aarhus. Læs mere om transportrefusion her.


Logbog

Det er vigtigt, at du medbringer din logbog i praksis, så din tutorlæge kan skrive underskrive logbogen, og du dermed får godkendt dit kursus. Bilag til logbog udleveres første undervisningsdag på almen medicin.

Kliniksteder:


Eksamen: Akut - kronisk

Vinter 2018-2019

Ordinær eksamen.:   uger: 2 + 3 2019

Reeksamen: dato: uge 4 2019

Specialet bliver oplyst 2 dage før eksamen.

Eksamensstedet (specialet) afgøres efter tilfældig lodtrækning med følgende fordelingsnøgle:

 • 20% i almen medicin
 • 80% på enten en geriatrisk,  dermatologisk, en medicinsk endokrinologisk, en dermatologisk eller en ortopædkirurgisk afdeling AUH.

Der vil blive afholdt eksamen på følgende ortopædkirurgiske afd. Holstebro, Randers, Horsens Viborg, Silkeborg samt AUH.

Husk udfyldt logbog til eksamen samt studiekort 


Prøveform.: eksamen er mundtlig med afsæt i deltagende patient.

1 times forberedelse og 1 times fremlæggelse inkl. karaktergivning.

Eksaminationen tager udgangspunkt i helhedshåndteringen og tilgangen til de almindelige akutte eller kroniske medicinske og ortopædkirurgiske lidelser med speciel fokus på evnen til rationel klinisk tankegang i udredning og behandling.

Ved eksaminationen starter den studerende med fremlæggelse af patientjournal og eksaminationen tager udgangspunkt i den aktuelle patient. Der eksamineres dog desuden i specialet i bredden samt tilgrænsende områder.

Normal procedure er, at den første studerende møder kl 07.45 på afdelingen - går til forberedelse kl. 08.00 og eksamineres kl. 09.00. Separat bilag er lavet med mødetider for de efterfølgende studerende.

Alle hjælpemidler er tilladte under forberedelsen, herunder også adgang til internet. Dog stiller AU ikke adgang/opkobling til rådighed. Det er også tilladt at medbringe mobil som adgang til internet. Det er dog IKKE tilladt at kommunikere med andre, hverken fra mobil eller andre medier. Der må ikke laves opslag i MidtEPJ eller e-journal. Det vil blive betragtet som eksamenssnyd – og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

Hospitalet udleverer IKKE login til netværk, I skal selv stå for internet. Afdelingen / hospitalet står IKKE for IT-support af pc, Ipad mm. til forberedelse til eksamen.

Yderligere brug af hjælpemidler under selve eksaminationen vil trække fra i karaktergivningen.  


Eksamen i Almen Medicin

Prøveform.: eksamen er mundtlig med afsæt i videooptagelse.

1 times fremlæggelse inkl. karaktergivning.

Husk udfyldt logbog (hovedkurset) til eksamen samt studiekort, da det er adgangsgivende til eksamen. (til Almen Medicin eksamen husk dit analyseskema )

Forberedelsen i Almen Medicin bruges i forbindelse med videooptagelse af konsultationen samt udarbejdelse af analyseskemaet inden selve prøven afholdes, så der er ikke yderligere forberedelse på eksamensdagen, inden prøven. Der må anvendes alle hjælpemidler under det forberedende arbejde med analyseskemaet. Dvs. ingen hjælpemidler under selve eksaminationen.


Den mundtlige prøves varighed er 1 time. Der tages afsæt i optagelsen af konsultationssituationen samt det tilhørende analyseskema. Under den mundtlige eksamination forventes, at den studerende kan indgå i en autentisk kollegial drøftelse af den biomedicinske og psykosociale problemstilling, de diagnostiske overvejelser i forhold til en almen medicinsk kontekst samt en udrednings- og evt. en behandlingsplan.

Hver studerende skal aflevere to optagelser af konsultationssituationer med tilhørende analyseskema i SharePoint. De to optagelser, en primær og en sekundær til en evt. reeksamen, skal afleveres senest fredag før evalueringstimen i undervisningsuge 3.

Primære filerne, både video og analyseskema vil være tilgængelige i SharePoint for alle studerende indtil eksamensperioden er slut.

Hvad sker hvornår!

Link til booking: book dato her

Linket åbner d. 08/10 kl. 12.00.

I finder eksamensdato planen på BB under Akut-Kronisk (e18)/ embedseksamen.

Her kan man gå ind og ”sætte” sig på en dato – det er meget forskelligt hvor mange eksamenstider der bliver udbudt de enkelte dage. 

Eksempel.: hvis du ønsker at gå til eksamen på en given dag – og der stadig er plads, booker du dig ind på den dag. Hvis dagen allerede er fyldt op – vælger du en anden dag. Du må kun vælge EN dag. Man kan IKKE bytte eksamensdage eller tider.

 Det er kun dagen man kan booke – IKKE hvornår på dagen man gerne vil op til eksamen. Det er heller ikke muligt at bytte tider eller eksamensdage på dette semester.


Hvis man vælger ikke at sætte sig på en given dag, vælger AU Studier en eksamensdag for en. Selvom man har booket samme eksamensdag som sin læsemakker, er det ikke sikkert man ender med at komme op i samme speciale. Dagen kan være delt op i flere specialer/ afdelinger.

Man har ikke muligt at bytte eksamenstider på Akut-kronisk eksamen.

Plan for mundtlig eksamen bliver lagt på BB (grundet GDPR) Når planen er færdig arbejdet, vil det komme til at ligge et link her til planen.

Selve skemaet - indeholdende specialet, mødetid, adresse og by mm. er blevet flyttet BB (også grundet GDPR) her vil specialet, som tidl. blive oplyst 2 dage før eksamen - kl. 09.00 

Der tages forbehold for fejl.

Planen indeholder kun selve dagen – ikke tidspunkt, da det kan ændre sig. 

 • Generelle mødetidspunkter ( IKKE almen medicin)
 • Generelle mødetidspunkter (almen medicin)

2 dage før eksamen (inkl. weekend og helligdage)

 

Det er muligt at få refunderet udgiften til transporten, hvis du sendes udenbys. Du skal udfylde dette refusionsskema, som du sender til HE Studier på health.studadm@au.dk.

Når du udfylder refusionsskemaet, skal du huske:

1) Skriv din hjemmeadresse og destinationen på dit eksamenssted TYDELIGT.

2) Du skal medsende et billede/PDF af de originale billetter for at få udgiften refunderet (brug eventuelt app'en "Genius Scan"). Beløbet vil efterfølgende blive sat ind på din NEM konto.

Den studerende der skal møde som nr. 1 i Holstebro, kan få overnatning natten inden, efter nærmere aftale med koordinator Tove Watson Tove.Watson@vest.rm.dk

Husk udfyldt logbog – den samlede godkendelse af klinisk praktik og undervisning på klinikafdeling samt samlede godkendelse af klinisk ophold i almen Praksis SKAL være udfyldt.

Syg til eksamen:

Er du syg på eksamensdagen skal du søge om dispensation til at få annulleret dit prøveforsøg. Af hensyn til planlægningen vil vi dog meget gerne, om du ringede til os og fortalte, at du ikke regner med at deltage i prøven. På den måde kan vi nå at justere planen etc.

Reeksamen.: 25. januar 2018

Som til den ordinære eksamen bliver specialet først oplyst 2 dage før eksamen.
Dvs. man kan trække alle nedenstående specialer til reeksamen.


Eksamen Professionsspor 6

Vinter 2018 / 2019

Fra vinter 2018 afvikles eksamen i Klinisk farmakologi i DE (Digital eksamen) HUSK DER BENYTTES ITX FLEX PÅ DENNE EKSAMEN. 

Farmakologi eksamen: lørdag d. 05/01 2019 kl. 09.00 - 11.00

Indtjek: 40 min før eksamensstart

Lokaler:     Studienr. 20074598 til 201208762 skal til eksamen på Finlandsgade 8, Bygning 5106-5108, 8200 Aarhus N. Studienr. 201208770 til 201500347 skal til eksamen på Trøjborgvej 82 – 84, Bygning 1912 – 1917, 8000 Aarhus C.

Tilladte hjælpemidler: alle.

 • 100% BYOD (Bring Your Own Device).
 • Den studerende må medbringe en pc / Mac, samt nødvendige forlængerledninger, fordeler dåser m.v. ved tilsynsprøver med computer medmindre andet er fastlagt for den pågældende prøve i studieordningen eller kursuskataloget. Den studerende er selv ansvarlig for at medbringe computer og dertilhørende udstyr. Så derfor er det vigtigt at I inden eksamen, overfører de noter I skal bruge til eksamen til den pc / Mac i medbringer til eksamen. Pc / Mac med touch funktion kan ikke benyttes til digital eksamener.
 • PC/Mac med touch funktion understøttes ikke af det digitale eksamenssystem, så der skal medbringes et almindeligt tastatur. 
 • I eksamenslokalet forefindes der strøm
 • link til FAQ DE
 • Link til ITX flex  

Der må ikke benyttes høretelefoner.

Musikafspillere, smartphone, tablets og lignende må ikke tilgås under tilsynsprøven.

Det er IKKE tilladt at kommunikere med andre.

Bemærk! Eksamensopgaven udleveres ikke i papirform.

Din logbog (kun prof.spor 6) skal afleveres på eksamensdagen, i lokalet hvor der kommer til at stå en kasse. Den samlede godkendelse af logbogen kan først ske når alle elementer på Prof. spor. 6 er bestået.

Der skal ikke fremvises logbog for at gå til eksamen i farmakologi.

Ved dokumenteret sygdom eller andre særlige omstændigheder under sidste rotation (hvor man derfor ikke kan følge det senere udbud af samme undervisning) kan studerende søge dispensation hos kursusleder til af aflevere en afløsningsopgave af mindst samme omfang som det manglende element.

Offentliggørelse af karakter.: d.18/01 2019 sidst på dagen.

 

For at opnå godkendelse af professionsspor 6, skal du deltage i kursets obligatoriske elementer, som registreres ved stempel og underskrift i logbog:

 1. Obligatorisk deltagelse i Kommunikation 6
 2. Obligatorisk deltagelse i Lov og etik – Lægens roller og ansvar
 3. Obligatorisk deltagelse i retsmedicin forelæsninger
 4. Farmakologieksamen (stedprøve)

AFLEVERING AF LOGBØGER PÅ PROFESSIONSSPOR 6.

I skal aflevere jeres logbog til farmakologieksamen, da I skal have et stempel og underskrift for bestået farmakologieksamen.

Frist for aflevering: på eksamensdagen til farmakologi.

Reksamen foregår i DE + ITX flex.

Reeksamen:21/01 2019 kl. 09.00 - obs er flyttet til Finlandsgade 8

HUSK AT TAGE ET BILLEDE AF DEN SAMLEDE GODKENDELSE AF LOGBOGEN.

 • 1/10 kl. 12-13
 • 12/11 kl. 12-13
 • 3/1 kl. 12-13

Hvis du allerede har bestået farmakologi og/eller retsmedicin får du samlet godkendelse af din logbog samt godkendelse af de allerede beståede elementer på Institut for Klinisk Medicin. Når du har de øvrige stempler/underskrifter i din logbog, kan du møde op på et af følgende tidspunkter, hvor Louise Binow Kjær eller Christian Ravn Olesen/Lise Licht er til stede på Institut for Klinisk Medicin, Incuba Science Park Skejby.

Hvis du mod forventning ikke får afleveret din logbog til eksamen, bedes du aftale direkte med Zitta Nygaard /zitta@biomed.au.dk om aflevering af logbogen.

Når du møder op for at få dine stempler, skal du medbringe en udskrift fra selvbetjeningen, hvoraf det fremgår, at du har bestået farmakologi og/eller retsmedicin.

1422699 / i40