Genindskrivning

Genindskrivning kan søges af tidligere AU studerende, der ønsker at genoptage deres tidligere uddannelse.

Medicin, odontologi og psykologi
Der er generelt ikke ledige pladser på disse uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge om genindskrivning. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på denne side. 

Bacheloruddannelser

Bacheloruddannelser åbne for ansøgninger til genindskrivning vinteroptaget 2018/2019

ARTS

Ingen uddannelser

     

BSS (Business and Social Sciences) (ansøgningsfrist 5. januar 2019)

Business Development Engineer (Campus Herning) 

Economics and Business administration (Campus Herning) 

Economics and Business administration (Campus Aarhus) 

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Herning) 

Erhvervsøkonomi, HA (Campus Aarhus) 

Erhvervsøkonomi 

Erhvervsøkonomi-erhvervsret 

Global Management and Manufacturing (Campus Herning) 

Jura 

Marketing and Managegment Communication

Politik og Økonomi

Samfundsfag 

Statskundskab 

Økonomi 

 

HE (HEALTH)

Ingen uddannelser

     

ST (Science and Technology)

Ingen uddannelser

 

Særligt udbud – alle fakulteter

Genindskrivning efter bortvisning

Særligt udbud: ansøgningsfrist 1. November 2018

Top-up - HA - Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Herning) 

Top-up - HA - Supplering for erhvervsakademiuddannelser (Campus Aarhus) 

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Herning)

Top-up programme for AP degrees (Economics and Business Administration, HA) (Campus Aarhus)  

Kandidatuddannelser

2. runde - Kandidatuddannelser åbne for ansøgninger til genindskrivning vinteroptaget 2018/2019


ARTS (5. januar 2019)

Diakoni

BSS (Business and Social Sciences) (ansøgningsfrist 5. januar 2019)

Corporate Communication

Driftsøkonomi

Erhvervsøkonomi - Business Intelligence

Erhvervsøkonomi - Business-to-Business Marketing and Purchasing

Erhvervsøkonomi - Finance and International Business

Erhvervsøkonomi - Finance

Erhvervsøkonomi - Information Management

Erhvervsøkonomi - Innovation Management

Erhvervsøkonomi - International Business

Erhvervsøkonomi - International Economic Consulting

Erhvervsøkonomi - Logistics and Supply Chain Management

Erhvervsøkonomi - Management Accounting and Control

Erhvervsøkonomi - Marketing

Erhvervsøkonomi - Strategy, Organisation and Leadership

Erhvervsøkonomi (med kandidattilvalg)

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi-erhvervsret

Informationsteknologi - it, kommunikation og organisation

Jura

Nationaløkonomi

Politik og Økonomi

Quantitative Economics

Revision

Samfundsfag (med kandidattilvalg)

Samfundsfag

Statskundskab, dansksproget linje

Statskundskab, engelsksproget linje

Teknologibaseret forretningsudvikling (civilingeniør)

Økonomi 

 

HE (Health)

Ingen uddannelser

 

ST (Science and Technology)

Ingen uddannelser

 

Særligt udbud – alle fakulteter

Genindskrivning efter bortvisning

Forudsætninger for bachelorstuderende

For bachelorstuderende skal følgende forudsætninger alle være opfyldt, før din ansøgning om genindskrivning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive genindskrevet på. Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge dette.
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om genindskrivning på, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret. Du søger om tilladelse ved at udfylde denne blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Forudsætninger for kandidatstuderende

For kandidatstuderende skal følgende forudsætninger være opfyldt, før din ansøgning om genindskrivning kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive genindskrevet på. Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om du opfylder kravet om bestået 1. studieår. 
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt fra den samme uddannelse, du ønsker at søge om genindskrivning på, skal AU på grundlag af en konkret faglig vurdering vurdere, om du, siden du sidst var indskrevet på uddannelsen, har væsentligt forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller om uddannelsen er væsentligt ændret. Du søger om tilladelse ved at udfylde denne blanket vedrørende udmeldelse og forbedrede studiemuligheder til din ansøgning.
  Dette gælder, uanset om du tidligere har været indskrevet på den samme uddannelse på AU eller på en anden dansk uddannelsesinstitution. Det gælder også, hvis du stadig er indskrevet, men kunne være blevet administrativt udmeldt på grund af inaktivitet, opbrugte eksamensforsøg, overskredet maksimal studietid eller permanent bortvisning.

Regler for genindskrivning

Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ny indskrivning: 

Hvis du selv har udmeldt dig
Hvis du selv har udmeldt dig, kan genindskrivning tidligst finde sted 5 måneder efter, at den tidligere indskrivning er bragt til ophør.

Eksamensret
Vær opmærksom på, at du ikke har eksamensret i det samme semester (eller tilsvarende), som du er blevet udmeldt. Dvs. du har først eksamensret igen fra det efterfølgende semester, såfremt du kan genindskrives. Dette gælder også, selvom du er blevet administrativt udmeldt og har fået dispensation til at blive genindskrevet i det samme semester, som du er blevet udmeldt. Hvis du er i tvivl om, hvilken eksamensret der gælder for dig, er du velkommen til at skrive til os. Du finder kontaktoplysninger under Spørgsmål og kontakt.

Tidligere beståede eksaminer
Hvis du bliver genindskrevet på uddannelsen, skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, i visse tilfælde også selvom du indskrives på en nyere studieordning. Det samme gælder de krav om første årsprøve og evt. tidsgrænser, der er en del af den gældende studieordning på uddannelsen. 

Hvis du er blevet administrativt udmeldt eller har opbrugt alle eksamensforsøg
Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg eller er blevet administrativt udmeldt fra uddannelsen, skal du søge om tilladelse til genindskrivning. Din ansøgning om administrativ indskrivning kan kun behandles, hvis Aarhus Universitet giver dig den nødvendige tilladelse til at fortsætte på uddannelsen. Tilladelse til genindskrivning gives kun, hvis du kan dokumentere, at du har forbedrede muligheder for at gennemføre uddannelsen, eller hvis uddannelsen er væsentligt ændret, siden du sidst var indskrevet på den samme uddannelse på AU eller et andet dansk universitet. Vær opmærksom på, at tilladelsen i sig selv ikke er en garanti for optagelse, da de øvrige regler og krav til genindskrivning fortsat skal opfyldes.

Genindskrivning efter bortvisning

Genindskrivning efter bortvisning sker ikke automatisk, og du skal derfor oprette en ansøgning i ansøgningssystemet snarest muligt, efter at du har modtaget dit bortvisningsbrev, og senest inden bortvisningsperiodens udløb.

Når du via det digitale ansøgningssystem søger om genindskrivning efter bortvisning, kan du blive genindskrevet til førstkommende semester, efter at din bortvisningsperiode er udløbet.

Ansøgningssystemet er åbent hele tiden for ansøgninger om genindskrivning efter bortvisning og følger dermed ikke andre ansøgningsfrister for optagelse.

Sådan søger du
Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
Vær desuden opmærksom på, at du skal oprette din ansøgning på en særlig måde:

Oprettelse af ansøgning efter bortvisning:

 1. Vælg "opret ansøgning".
 2. Under "uddannelsestype": vælg (den relevante) ”Studieskift/Overflytning – Bacheloruddannelser” eller ”Studieskift/Overflytning – Kandidatuddannelser".
 3. Tryk "Søg".
 4. Vælg (den relevante) "Genindskrivning efter bortvisning – bacheloruddannelse" eller "Genindskrivning efter bortvisning – kandidatuddannelse" i listen over uddannelser.
 5. Tryk "Videre til oprettelse af ansøgning".
 6. Udfyld alle felter.
 7. Husk at uploade dit afgørelsesbrev i det relevante felt.
 8. Indhent data fra AU under "Indhent oplysninger".
 9. Under punktet "Krav og forudsætninger" kan du nu finde data fra dine foreløbige resultater på din bachelor- og/eller kandidatuddannelse under "ikke færdiggjorte videregående uddannelser".    

Sådan søger du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om genindskrivning sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

Vedhæft relevant dokumentation

* Dokumentation markeret med fed skal altid uploades. Øvrige dokumenter uploades hvis relevant.

 • Udmeldelsesbrev fra universitetet
 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Udskrift over alle prøveforsøg (udskrift RA060U fra dit universitet)
 • Afgørelser fra studienævnet om ekstra eksamensforsøg, inaktivitet eller maksimal studietid.
 • Blanket vedr. udmeldelse og forbedrede studiemuligheder.
 • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
 • Opholdstilladelse/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

 

Hvornår skal du søge?

Der er to årlige ansøgningsfrister:

 • 15. oktober 2018 med henblik på studiestart januar/februar 2019.
 • 1. marts 2019 med henblik på studiestart august/september 2019.

Bemærk, at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke bachelor- og kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

Ansøgning om genindskrivning efter den ordinære ansøgningsfrist
For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligst behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse.

Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

Studiegebyr

Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, kan du skrive til:

Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling

1424357 / i40