Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Politik og Økonomi Eksamen Reeksamen & sygeeksamen

Reeksamen & sygeeksamen

I forbindelse med tilmelding til 2. eller 3. eksamensforsøg er det dit eget ansvar at blive tilmeldt eksamen.

Hvis du er syg, ikke består eller udebliver ved dit 1. eksamensforsøg (den ordinære eksamen), kan du tilmelde dig reeksamen.

Reeksamensperioder:

 • Vinter: 15.-28. februar
 • Sommer: Uge 31, 32 og 33

Det er vigtigt at være opmærksom på at der er forskellige frister for tilmelding til reeksamen på henholdsvis økonomi- og statskundskabsfag.

Er du i tvivl så kontakt din studieadministrative medarbejder:

 • Statskundskabsfag: Katrine Pinholt Hall, e-mail: katrine@au.dk
 • Økonomifag: Louise Bonne Rasmussen, e-mail: lobr@au.dk


Reeksamensterminer for Statskundskabs- og Økonomifag

På Institut for Statskundskab kan du gå til reeksamen hvert semester, hvis du tilmelder dig rettidigt. Det gælder følgende fag:

 • Politologisk introduktionskursus
 • Metode og videnskabsteori
 • Almen statskundskab: Politiske holdninger, deltagelse og repræsentation
 • Offentlig forvaltning
 • Offentlig politik
 • Politiske institutioner: Vestlige lande, EU og udenrigspolitik
 • Moral Limits of the Market and the Government
 • Methodology of Economics and Political Science
 • Offentlig politik og økonomi
 • Public management
 • Sammenlignende statskundskab: Stat, regimer og udvikling (valgfag)
 • Politisk sociologi (valgfag)

Alle andre fag hører under Institut for Økonomi, hvor der kun er reeksamen en gang om året (det semester hvor faget undervises).

Reeksamen i samme semester

Har du brugt et eksamensforsøg, fordi du har været syg, du ikke er bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære eksamenstermin, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Hvis du afmelder dig en eksamen uden gyldig grund (gyldig grund er f.eks. dokumenteret sygdom) og derfor ikke bruger et eksamensforsøg, kan du ikke gå til reeksamen i den samme eksamenstermin. Da eksamen kun udbydes en gang om året i en lang række fag, kan en udsættelse af eksamen føre til forsinkelse i dit studieløb. 

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

 

Særligt for skriftlig eksamen:
Studienævnet kan beslutte, at en skriftlig eksamen afholdes som en mundtlig eksamen, hvis der er 10 eller færre tilmeldte ved tilmeldingsfristens udløb. Erstattes en skriftlig eksamen med en mundtlig eksamen, er den som udgangspunkt uden hjælpemidler og uden forberedelsestid. Meddelelse om, at en skriftlig eksamen afløses af en mundtlig, gives umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.

Frister for tilmelding til reeksamen

Husk Statskundskabs eksamener udbydes hvert semester, mens Økonomis eksamener kun udbydes én gang om året.

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester:

 • Vinterreeksamen (februar): 6.-7. februar
 • Sommerreeksamen (august): 6.-8. juli

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet (dvs. at 14-dages fristen gælder ikke ved reeksamen).

Tilmelding: Du tilmelder dig via studieselvbetjeningen (STADS).

Frister for tilmelding til reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester:

Økonomifag:

 • Efterår/Vinterfag og -eksamen (september-januar): 1. juni
 • Forår/Sommerfag og –eksamen (marts-juni): 1. december

Statskundskabsfag:

 • Efterår/Vinterfag: Medio september (dato oplyses)
 • Forår/Sommerfag: Medio marts (dato oplyses)


Tilmelding: send mail til Louise Bonne Rasmussen, E-mail: lobr@au.dk

Tilmelding

Du tilmelder dig via mail, hvis:

 • Det er dit første prøveforsøg
 • Du skal til reeksamen i et senere semester
 • Du fik annulleret første prøveforsøg pga. sygdom

Send mail til:

 • Statskundskabsfag: Katrine Pinholt Hall, E-mail: katrine@au.dk
 • Økonomifag: Louise Bonne Rasmussen, E-mail: lobr@au.dk

Hvis du brugte et prøveforsøg ved den ordinære eksamen og du ønsker at gå til den førstkommende reeksamen i henholdsvist august eller februar, foregår tilmeldingen via Studieselvbetjeningen (STADS) i perioderne:

 • Vinterreeksamen (februar): 6.-7. februar
 • Sommerreeksamen (august): 6.-8. juli

Ved sygdom

Hvis du på grund af sygdom ikke har deltaget i/fuldført en prøve, kan Studienævnet give tilladelse til annullering af dit eksamensforsøgDette håndteres via blanketten, der 'Annullering af eksamen grundet sygdom' hurtigst muligt efter udstedelsen af lægeerklæringen skal indsendes via mail, studentservices.bss@au.dk, eller indleveres hos Aarhus BSS Student Services. Husk at vedlægge lægeerklæring, som dækker perioden for de anførte prøver. Sygemeldingen skal udstedes af lægen senest på eksamensdagen.

1438890 / i40