Dispensationer

HUSK altid at læse nærmere om rammerne for din uddannelse i din studieordning.

Ansøgninger om dispensation behandles af dit studienævn og svar kommer direkte til din e-Boks.

I menuen til højre har du mulighed for at klikke dig videre til mere information om dit studienævn, herunder planlagte studienævnsmøder.

Generelt om dispensationer

Du har mulighed for at søge studienævnet om dispensation fra regler i din studieordning.
Du kan eksempelvis søge dispensation, hvis du har:

 • opbrugt dine eksamensforsøg
 • overskredet dine tidsgrænser
 • behov for særlige prøvevilkår
 • behov for udsættelse/afmelding af obligatoriske prøver
 • behov for en alternativ sammensætning af dit studieprogram
 • behov for ekstra tid ved skriftlig eksamen

Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet, når det er begrundet i usædvanlige forhold. Det er derfor vigtigt, at du begrunder din ansøgning og vedlægger relevant dokumentation for de usædvanlige forhold, som studienævnet skal vurdere din ansøgning på.

Det er en god idé at kontakte en studievejleder, inden du søger dispensation.
Studievejlederen kan hjælpe dig til at få et overblik over din studiesituation.

Ansøgning

Du skal ansøge via mit.au.dk, og din ansøgning skal som minimum:

 1. være skriftlig og begrundet.
 2. angive hvilken regel, du søger dispensation fra, og hvad du ønsker at opnå med ansøgningen.
 3. indeholde dokumentation for de usædvanlige forhold, der begrunder ansøgningen.
 4. indeholde dit navn og studienummer.

Specielt i forbindelse med Rådgivnings- og støtteenheden

Rådgivnings- og Støtteenheden laver ikke længere udtalelser til studerende, der søger om dispensationer, og dit studienævn vil ikke længere bede om særlige udtalelser fra Rådgivnings- og støtteenheden.

Du skal i stedet bruge den dokumentation, du allerede har for din funktionsnedsættelse. Det kan være en lægeerklæring, en journal fra et hospital, en udredningsrapport, en test for dysleksi eller lignende.

Hvis du ikke kan finde noget dokumentation, kan SPS på Aarhus Universitet hjælpe med at fremskaffe en kopi af den dokumentation, der er brugt i forbindelse med en tidligere ansøgning om Specialpædagogisk Støtte.

Send en mail på sps@au.dk, eller ring på 871 62 720

Ansøgning om særlige prøvevilkår ved skriftlige prøver

Der kan bevilges ekstra tid ved skriftlige eksaminer til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Du skal ansøge via mit.au.dk.

Jf. Eksamensbekendtgørelsen, § 7 kan universitetet tilbyde særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og til studerende med et andet modersmål end dansk, når universitetet vurderer, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.


Eksempler på forhold, der i væsentlig grad påvirker læse- og/eller skrivehastighed:

 • Dysleksi: Skal dokumenteres med læsepædagogisk udredning.
 • Håndskader og lignende: Skal dokumenteres med aktuel speciallægeerklæring (ved brud og lignende er lægeerklæring fra alment praktiserende læge tilstrækkelig).

Eksempler på forhold, der nødvendiggør pauser fra siddende stilling:

 • Graviditet, når eksamen falder inden for de sidste 8 uger af graviditeten: Skal dokumenteres ved vandrejournal.
 • Rygskader og lignende: Skal dokumenteres ved aktuel speciallægeerklæring.
 • Amning af børn op til 6 måneder, dog kun hvis tiden udnyttes til formålet: Dokumenteres af barnets fødselsattest.