Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Health Idræt Studievejledning Formalia Forhåndsgodkendelser og merit

Forhåndsgodkendelser og merit

HUSK altid at læse nærmere om rammerne for din uddannelse i din studieordning.

Ansøgninger om forhåndsgodkendelse eller meritoverførsel behandles af dit studienævn, og svaret kommer direkte i din e-Boks.

I menuen til højre har du mulighed for at klikke dig videre til mere information om dit studienævn, herunder planlagte studienævnsmøder.

Forhåndsgodkendelser og merit:

Indskrivning på gæstefag ved Aarhus Universitet

Du har mulighed for at tage et kursus på en anden uddannelse ved Aarhus Universitet, end den du er indskrevet på. Dette kan du læse mere om på indskrivning på gæstefag ved Aarhus Universitet. Kurset skal forhåndsgodkendes i dit studienævn.

Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse via mit.au.dk SENEST 15. marts (til efterårsfag)/15. september (til forårsfag).

Ansøgninger modtaget inden fristenAnsøgninger modtaget efter fristen
Modtages din ansøgning inden fristen, er du garanteret en afgørelse på din ansøgning før henholdsvis 1. november/1. maj, hvor du skal tilmelde dig til undervisningen til det kommende semester.
Hvis din ansøgning imødekommes af Studienævnet, fungerer forhåndsgodkendelsen som en bindende undervisningstilmelding.

Modtages din ansøgning efter fristen, kan det ikke garanteres, at du modtager en afgørelse inden perioden for tilmelding til undervisning. Du kan i dette tilfælde vælge én af følgende muligheder:

 1. At tilmelde dig undervisningen til det kursus på din stamuddannelse på Aarhus Universitet, som du har søgt forhåndsgodkendelse for. Dermed vil denne undervisningstilmelding være bindende, og din ansøgning om forhåndsgodkendelse blive henlagt.
 2. At undlade at tilmelde dig undervisningen til det kursus på din stamuddannelse på Aarhus Universitet, som du har søgt forhåndsgodkendelse for og dermed vente på afgørelsen på din ansøgning. Hvis den ikke imødekommes, kan du rette henvendelse til HE Studier vedr. eftertilmelding til kurset på din stamuddannelse på Aarhus Universitet.

Såfremt det forhåndsgodkendte kursus ikke bliver oprettet, eller hvis du ikke har fået plads, skal du ansøge om dispensation til at blive løsnet fra den bindende forhåndsgodkendelse.

HUSK efterfølgende at søge om meritoverførsel af kurset ved dit studienævn.

Find eventuelt inspiration til kurser i Kursuskataloget.

På andre universiteter (inkl. udland og klinikophold)

Skal du på udlandsophold, på klinikophold eller ønsker du at tage et kursus uden for AU, skal du søge om at få faget forhåndsgodkendt i dit studienævn.

Du skal ansøge om forhåndsgodkendelse via mit.au.dk SENEST 15. marts (udrejse efterår)/15. september (udrejse forår).

Ansøgninger modtaget inden fristenAnsøgninger modtaget efter fristen
Modtages din ansøgning inden fristen, er du garanteret en afgørelse på din ansøgning før henholdsvis 1. november/1. maj, hvor du skal tilmelde dig til undervisningen til det kommende semester. Hvis din ansøgning imødekommes af Studienævnet, fungerer forhåndsgodkendelsen som en bindende undervisningstilmelding.

Modtages din ansøgning efter fristen kan det ikke garanteres, at du modtager en afgørelse inden perioden for tilmelding til undervisning. Du kan i dette tilfælde vælge én af følgende muligheder:

 1. At tilmelde dig undervisningen til det kursus på din stamuddannelse på Aarhus Universitet, som du har søgt forhåndsgodkendelse for. Dermed vil denne undervisningstilmelding være bindende, og din ansøgning om forhåndsgodkendelse blive henlagt.
 2. At undlade at tilmelde dig undervisningen til det kursus på din stamuddannelse på Aarhus Universitet, som du har søgt forhåndsgodkendelse for og dermed vente på afgørelsen på din ansøgning. Hvis den ikke imødekommes, kan du rette henvendelse til HE Studier vedr. eftertilmelding til kurset på din stamuddannelse på Aarhus Universitet.

Såfremt det forhåndsgodkendte kursus ikke bliver oprettet, eller hvis du ikke har fået plads, skal du ansøge om dispensation til at blive løsnet fra den bindende forhåndsgodkendelse. 

Studieplan

Hvis du i forbindelse med din ansøgning om forhåndsgodkendelse ønsker at ændre i kursusrækkefølgen, skal du angive din ønskede studieplan. Imødekommes din ansøgning garanteres du plads på de kursuselementer, som ønskes placeret på et andet semester, end der hvor de ifølge studieordningen er placeret. Du skal herefter selv tilmelde dig kurset i tilmeldingsperioden forud for semesteret.

HE Studier tager i behandlingen af ansøgninger om forhåndsgodkendelser ikke stilling til, hvorvidt du med din ønskede studieplan kan opretholde et eventuelt aktivitetskrav samt overholde din maksimale studietid. Du er selv ansvarlig for at sikre dig dette.

Du skal prioritere dine ønsker i én ansøgning. Prioriteringen er bindende.
Dvs. hvis Studienævnet ikke kan imødekomme din 1. prioritet, forsøger de med 2. og derefter 3. osv.
Du skal derfor søge dispensation, hvis du ønsker at få andre kurser forhåndsgodkendt i stedet for.

Se evt. hvilke samarbejdsaftaler der er på din uddannelse:


Forudsætningen for, at du kan tage et kursus uden for Aarhus Universitet er:

 1. Du har plads i dit studieprogram og kan få forhåndsgodkendt kurset ved dit studienævn.
 2. Der er plads på det kursus på den institution, du søger om at blive meritstuderende ved.

Skal du til udlandet, anbefaler vi desuden, at du kontakter den internationale studievejledning før du søger:

HUSK efterfølgende at søge om meritoverførsel af kurset ved dit studienævn.

Restudvekslingspladser i foråret

Søger du i efteråret om restudvekslingspladser gennem AU GO med udrejse i foråret, får du først at vide, om du får en plads efter 15. september. For de få, der her får tildelt en plads, er ansøgningsfristen om forhåndsmerit ekstraordinært flyttet til 1. oktober.

Opmærksomhedspunkter i din ansøgning

Der kan gives administrativt afslag på ansøgning, hvis det ikke anses for sandsynligt, at udlandsopholdet kan gennemføres indenfor rammerne af fremdriftsreformens krav om gennemførsel på normeret tid (obligatorisk tilmelding til 30 ECTS pr. semester/60 ECTS pr. studieår).

Du kan få forhåndsgodkendt op til 30 ECTS pr. semester/60 ECTS pr. studieår.

Hvad betyder det for dig?

 • Hvis du ikke søger om forhåndsgodkendelse af et helt semester eller et helt studieår (dvs. 30 ECTS eller 60 ECTS) skal du redegøre for, hvordan de resterende ECTS bliver optjent på AU.
 • Du skal indsende dine ønsker i prioriteret rækkefølge. Dvs. du skal sende en ansøgning om forhåndsgodkendelse af din 1. prioritet. Hvis denne ikke imødekommes, skal du derefter fremsende ansøgning om din 2. prioritet.

Du kan dermed kun få behandlet 1 ansøgning (med op til 30 ECTS pr. semester/60 ECTS pr. studieår) ad gangen, dog vil der blive taget hensyn til ønsker om at læse foran (mere end 30 ECTS på ét semester), samt dine muligheder for finansiering og dermed eventuel ansøgning af flere udvekslingsstipendier.

Såfremt din ansøgning om forhåndsgodkendelse imødekommes positivt SKAL du (jf. uddannelsesbekendtgørelsens §35, stk. 2) fremsende dokumentation for bestået/ikke bestået uddannelseselementer ved hjemkomst fra udlandsopholdet. 

Merit med forhåndsgodkendelse

Så snart du har bestået dine forhåndsgodkendte fag, skal du hurtigst muligt derefter søge om endelig meritoverførsel. Idet du allerede har en forhåndsgodkendelse af faget/fagene, er sagsbehandlingstiden hurtig.

Ansøgningsfristerne er 1. marts, hvis du har været ude i efteråret og 1. september, hvis du har været ude i foråret.

Ved ansøgning om endelig merit skal du via mit.au.dk indsende:

 1. Dokumentation for, at du har bestået kurset
 2. Dokumentation for anvendt karakterskala

Merit uden forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at søge endelig merit for klinikophold/kurser, du har gennemført uden en forhåndsgodkendelse. Du vil samtidig skulle søge dispensation for eventuelle tilmeldinger til det pågældende fag. Det vil bero på en konkret individuel vurdering, hvorvidt ansøgningerne om henholdsvis merit og dispensation kan imødekommes. Du skal søge via mit.au.dk

Ansøgningsfrister:

1. september (merit registreres til efterårssemesteret)

1. februar (merit registreres til forårssemesteret)

Hvis du i forbindelse med en tidligere uddannelse har taget et kursus, der kan være relevant for din nuværende uddannelse, skal du via mit.au.dk søge dit studienævn om meritoverførsel. For meritansøgninger, hvor der ikke foreligger en forhåndsgodkendelse, er sagsbehandlingstiden 4-6 uger. Der kan dog gå længere tid, hvis din ansøgning skal til udtalelse hos forskellige undervisere - så husk at sende din ansøgning i god tid.

 • Et lønnet ophold (ex. vikariat) kan ikke meriteres.