Formelle krav

Specialets omfang

Specialets omfang er ca. 20.000-32.000 ord, dog maksimalt 32.000 ord, svarende til ca. 50-80 sider.
Dette inkluderer indholdsfortegnelse, noter, litteraturhenvisninger, litteraturliste, engelsk resumé og bilag.
Med andre ord er alt inklusive i et speciale.
Ordtællingen skal fremgå af specialets forside.

Hvis flere studerende skriver speciale sammen, forøges specialets omfang med 50%.
For to studerende svarer det til et omfang på ca. 30.000-48.000 ord, dog maks. 48.000 ord. inkl. indholdsfortegnelse, litteraturhenvisninger, engelsk resumé, bilag og noter.

At skrive speciale med én eller flere andre

Du kan udmærket skrive speciale sam­men med én eller flere andre.
Specialet skal da afleveres i en form, som sikrer, at der kan ske en in­di­vi­du­el be­døm­mel­se - på samme måde som ved se­mi­nar­op­ga­ver. Det vil sige, at I skal angive, hvem der har skrevet de enkelte afsnit. Indledning og konklusion må naturligvis gerne være fælles.

Engelsk resumé

Vær ligeledes opmærksom på, at du skal udarbejde et engelsk resumé af dit speciale.
Hvis du skriver dit speciale på engelsk, må resumeet gerne være på dansk.
Resuméet må maksimalt fylde én side, og specialets titel oversat til engelsk skal klart fremgå heraf.
Ønsker du at skrive specialet på et an­det sprog end dansk, engelsk, svensk eller norsk, skal du søge Stu­die­nævnet om dispensation hertil.

312383 / i40