Vejledning til specialer

Specialekontrakt og aflevering af speciale

Hent skabelon til specialekontakt: 

Du skal:

  1. Udfylde kontrakten
  2. Printe den ud
  3. Underskrive den
  4. Maile den til Speciale.sundhedsfag.health.udd@au.dk 

Senest d. 15. januar / 15. august skal Uddannelsesleder have modtaget den udfyldte specialekontrakt sammen med opgaveformuleringen.

  • Hvis uddannelsesleder kan godkende opgaveformulering og specialekontrakten er korrekt udfyldt, orienteres den studerende om godkendelsen.
  • Hvis opgaveformuleringen ikke kan godkendes i den indleverede form, eller hvis specialekontrakten ikke er korrekt udfyldt, orienteres den studerende om dette og der påbegyndes en dialog om en ny eller tilrettet opgaveformulering og/eller specialekontrakt.  

Pr. 1. februar/ 1. september starter udarbejdelsen af specialeprojektet, og specialet skal afleveres den første hverdag i juni /den første hverdag efter d. 1. januar.

Specialet afleveres inden kl. 12.00 i pdf-format via Digital Eksamen.

På forsiden skal følgende fremgå: titel, vejledernavn, studerendes navn og studienummer. Derudover skal det tydeligt anføres, om specialet må stå på institutbiblioteket.

Specialet skal indeholde et dansk og et engelsk resume på maksimalt en normalside hver. I forbindelse med det engelske resume skal opgavens titel anføres på engelsk.

Der henvises derudover til de generelle regler for aflevering af skriftlige hjemmeopgaver på uddannelsen.

Automatisk tilmelding til specialet

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Specialeperioden og afleveringsfrister

Specialeperioderne er følgende for 30 ECTS og 60 ECTS specialerne: 

­­­­Forår  

Fra 1. februar med afleveringsfrist 1. juni eller første hverdag herefter.

­­­­Efterår  

Fra 1. september med afleveringsfrist 2. januar eller første hverdag herefter.  

 60 ECTS-specialer ­­­­­­­­­­

Fra 1. september med afleveringsfrist 1. juni eller første hverdag herefter (en mulighed på kandidatuddannelsen i idræt). 

Godkendelse af opgaveformulering og vejledningsplan

Din opgaveformulering for specialet samt vejledningsplan skal godkendes af studieleder – i nogle tilfælde uddannelsesleder. Dette sker, når du får godkendt din specialekontrakt. Læs mere herom nedenfor.

Modtagne specialer uden godkendt specialekontrakt

Hvis HE Studier modtager specialer, hvor der ikke er en godkendt specialekontrakt, skal specialets opgaveformulering først godkendes ved studieleder/uddannelsesleder, inden specialet bliver accepteret til egentlig bedømmelse. Studieleder/uddannelsesleder skal også tage stilling til, hvem der skal være eksaminator på specialet. Hvis opgaveformuleringen bliver godkendt, skal du derfor regne med at få en forsinket bedømmelse/senere mundtligt forsvar af dit speciale, da eksamen først kan planlægges, når studieleder/uddannelsesleder har tildelt en eksaminator.

Kan studieleder/uddannelsesleder ikke godkende din opgaveformulering, afvises specialet på baggrund af manglende opfyldelse af formalia, og du har brugt et prøveforsøg.

Du skal have godkendt en ny opgaveformulering ved studieleder/uddannelsesleder, og der fastsættes samtidig i umiddelbar forlængelse en ny afleveringsfrist på tre måneder.

Mangler du at bestå kurser, når du starter på specialesemesteret?

Når du kommer til det semester, hvor kandidatspecialet ligger, vil du automatisk blive tilmeldt specialet uden mulighed for afmelding. På uddannelser med 30 ECTS specialer vil du blive tilmeldt specialet på dit 4. semester, og ved 60 ECTS specialer vil du blive tilmeldt på dit 3. semester.

Mangler du på tidspunktet for påbegyndelse af specialet at bestå andre kurser på uddannelsen, skal du bestå disse sideløbende med specialet eller i det umiddelbart efterfølgende semester.

Evt. tidligere progressionskrav frem mod kandidatspecialet er blevet ophævet af fakultetsledelsen for at fremme fleksibiliteten og give mulighed for at afslutte uddannelsen inden for den maksimale studietid