Genindskrivning

Genindskrivning kan søges af tidligere AU studerende, der ønsker at genoptage deres tidligere uddannelse.

Medicin, odontologi og psykologi
Der er generelt ikke ledige pladser på disse uddannelser. Det er derfor ikke muligt at søge om genindskrivning. Eventuelle ansøgninger og dispensationsansøgninger vil ikke blive sagsbehandlet af studienævnet, men administrativt afvist. Såfremt der skulle være ledige pladser, annonceres det på denne side. 

Vinterstart
Bemærk at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart.
Vær opmærksom på nye ansøgningsfrister fra og med vinterstart 2017/18.     

 

Du kan se, hvilke uddannelser der har åbent for ansøgninger her:

Forudsætninger for bachelorstuderende

For bachelorstuderende skal følgende forudsætninger alle være opfyldt, før din ansøgning om genindskrivning eller studieskift kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer svarende til 1. studieår på den uddannelse ved AU, du søger om at blive genindskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge dette. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade genindskrivning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal i så fald uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om genindskrivning i det digitale ansøgningssystem.    
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele bacheloruddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om optagelse på bacheloruddannelsen via Den Koordinerede Tilmelding (KOT), hvor du skal oplyse om beståede kurser på bachelorniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde alle adgangskrav til den ønskede bacheloruddannelse inden studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt (udmeldt af universitetet) af den uddannelse du ønsker at søge om genindskrivning på, skal du søge om tilladelse til at søge ind på samme uddannelse på ny. Du søger om tilladelse ved at udfylde dette dispensationsskema og uploade det til din ansøgning.

Forudsætninger for kandidatstuderende

For kandidatstuderende skal følgende forudsætninger være opfyldt, før din ansøgning om genindskrivning kan imødekommes:

 • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået hele 1. studieår af den uddannelse på Aarhus Universitet, du søger om at blive genindskrevet på.
  Du bør orientere dig i uddannelsens studieordning for at undersøge, om du opfylder kravet om bestået 1. studieår. AU kan, hvis der foreligger usædvanlige forhold, tillade genindskrivning, selvom ansøgeren ikke har bestået studieelementer svarende til første studieår. Du skal i så fald uploade en dispensationsansøgning herom, når du søger om genindskrivning i det digitale ansøgningssystem.
  Du kan desuden få råd og vejledning hos hovedområdernes studievejledere på Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.
 • Hvis du ikke har bestået elementer svarende til hele kandidatuddannelsens 1. studieår ved AU, skal du i stedet søge om ordinær optagelse på kandidatuddannelsen, hvor du skal oplyse om beståede kurser på kandidatniveau med henblik på obligatorisk meritvurdering.
 • Der skal være ledige pladser på det studietrin, du ville kunne indplaceres på. I tilfælde af flere kvalificerede ansøgere end antal pladser vil prioriteringen ske ved lodtrækning. Der gælder desuden særlige forhold for dimensionerede uddannelser i forhold til antal studiepladser.
 • Du skal opfylde de gældende adgangskrav til den ønskede kandidatuddannelse før studiestart.
 • Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
 • Du må ikke være begrænset af reglerne om begrænset mulighed for dobbeltuddannelse.
 • Hvis du er blevet administrativt udmeldt (udmeldt af universitetet) af den uddannelse du ønsker at søge om genindskrivning på, skal du søge om tilladelse til at søge ind på samme uddannelse på ny. Du søger om tilladelse ved at udfylde dette dispensationsskema og uploade det til din ansøgning.

Regler for genindskrivning

Hvis du tidligere har været indskrevet på den uddannelse, som du søger om optagelse på, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige regler for ny indskrivning: 

Hvis du selv har udmeldt dig
Hvis du selv har udmeldt dig, kan genindskrivning tidligst finde sted 5 måneder efter, at den tidligere indskrivning er bragt til ophør.

Eksamensret
Vær opmærksom på, at du ikke har eksamensret i det samme semester (eller tilsvarende), som du er blevet udmeldt. Dvs. du har først eksamensret igen fra det efterfølgende semester, såfremt du kan genindskrives. Dette gælder også, selvom du er blevet administrativt udmeldt og har fået dispensation til at blive genindskrevet i det samme semester, som du er blevet udmeldt. Hvis du er i tvivl om, hvilken eksamensret der gælder for dig, er du velkommen til at skrive til os. Du finder kontaktoplysninger under Spørgsmål og kontakt.

Tidligere beståede eksaminer
Hvis du bliver genindskrevet på uddannelsen, skal du være opmærksom på, at dine tidligere beståede eksamener og eksamensforsøg følger med over i din nye indskrivning, i visse tilfælde også selvom du indskrives på en nyere studieordning. Det samme gælder de krav om første årsprøve og evt. tidsgrænser, der er en del af den gældende studieordning på uddannelsen.

Hvis du er blevet administrativt udmeldt eller har opbrugt alle eksamensforsøg
Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg eller er blevet administrativt udmeldt fra uddannelsen, skal du søge dispensation fra de regler, som lå til grund for din udmeldelse. Din ansøgning om administrativ indskrivning kan kun behandles, hvis studienævnet på uddannelsen giver dig den nødvendige dispensation til, at du vil kunne fortsætte på uddannelsen. En dispensation fra studienævnet er altså ikke en garanti for, at du vil blive administrativt indskrevet, men en forudsætning for, at din ansøgning om administrativ indskrivning kan behandles.

Genindskrivning efter bortvisning

Genindskrivning efter bortvisning sker ikke automatisk, og du skal derfor oprette en ansøgning i ansøgningssystemet snarest muligt, efter at du har modtaget dit bortvisningsbrev, og senest inden bortvisningsperiodens udløb.

Når du via det digitale ansøgningssystem søger om genindskrivning efter bortvisning, kan du blive genindskrevet til førstkommende semester, efter at din bortvisningsperiode er udløbet.

Ansøgningssystemet er åbent hele tiden for ansøgninger om genindskrivning efter bortvisning og følger dermed ikke andre ansøgningsfrister for optagelse.

Sådan søger du
Hvis du har været bortvist fra universitetet, skal du huske at uploade det afgørelsesbrev, du har modtaget om bortvisningen.
Vær desuden opmærksom på, at du skal oprette din ansøgning på en særlig måde:

Oprettelse af ansøgning efter bortvisning:

 1. Vælg "opret ansøgning".
 2. Under "uddannelsestype": vælg (den relevante) ”Studieskift/Overflytning – Bacheloruddannelser” eller ”Studieskift/Overflytning – Kandidatuddannelser".
 3. Tryk "Søg".
 4. Vælg (den relevante) "Genindskrivning efter bortvisning – bacheloruddannelse" eller "Genindskrivning efter bortvisning – kandidatuddannelse" i listen over uddannelser.
 5. Tryk "Videre til oprettelse af ansøgning".
 6. Udfyld alle felter.
 7. Husk at uploade dit afgørelsesbrev i det relevante felt.
 8. Indhent data fra AU under "Indhent oplysninger".
 9. Under punktet "Krav og forudsætninger" kan du nu finde data fra dine foreløbige resultater på kandidatuddannelsen under "ikke færdiggjorte videregående uddannelser".

Sådan søger du

Digitalt ansøgningsskema

Ansøgning om genindskrivning sker igennem det digitale ansøgningssystem. Hele ansøgningsproceduren foregår online, og vi modtager ikke ansøgninger i papirform.

Orienter dig om uddannelsen, før du søger
Det er vigtigt, at du på forhånd orienterer dig om adgangskravene til den bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse, du er interesseret i.

Vedhæft relevant dokumentation

 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter
 • Oplysning om udmeldelse på grund af 3. eller 4. gangs eksamensforsøg eller inaktivitet. Dispensationsansøgning vedhæftes.
 • Bortvisningsbrev, hvis du har været bortvist fra universitetet.
 • Opholdstilladelse/statsborgerskab (kun ikke-EU/EØS-ansøgere)

Hjælp til online ansøgning

Videovejledninger

 

Hvornår skal du søge?

Der er to årlige ansøgningsfrister. Fra og med vinterstart 2017/18 følger ansøgningsfristerne de fælles nationale frister for kandidatoptagelse. De kommende frister er derfor:

 • 15 oktober 2017 med henblik på studiestart januar/februar 2018.
 • 1. marts 2018 med henblik på studiestart august/september 2018.
 • 15. oktober 2018 med henblik på studiestart januar/februar 2019.

Bemærk at ikke alle uddannelser vil være åbne for vinterstart. Det vil blive annonceret, hvilke bachelor- og kandidatuddannelser der er åbne for vinterstart. 

Ansøgning om genindskrivning efter den ordinære ansøgningsfrist
For nogle uddannelser kan ansøgningsfristen forlænges (2. runde), men langtfra for alle. Rent teknisk er det dog muligt at sende en ansøgning, men denne vil kun blive vurderet, hvis der er åbent for ansøgning i 2. runde. Alternativt vil du få et afslagsbrev.

 

 

Hvornår får du svar?

Sagsbehandling sker løbende.

Din ansøgning kan dog tidligst behandles efter ansøgningsfristerne af hensyn til afklaring af antallet af ledige studiepladser på den ønskede uddannelse.

Særligt for dimensionerede uddannelser vil svar angående optagelse eller afslag først kunne gives sent, for nogle uddannelser først lige op til eller endda efter studiestart. 

Hvis du kan tilbydes optagelse, har du 1 uge til at acceptere dit optagelsestilbud via ansøgningssystemet.

Studiegebyr

Ikke-EU/EØS-borgere skal betale studiegebyr ved indskrivning på Aarhus Universitet, medmindre der dokumenteres permanent opholdstilladelse i Danmark eller tilsvarende

Spørgsmål og kontakt

Hvis du har spørgsmål til genindskrivning, kan du skrive til:

Regelgrundlag

Se adgangsbekendtgørelserne i AU’s regelsamling

1424269 / i40