Speciale

På disse sider kan du finde generel information og vejledning til din specialeproces.

Vær opmærksom på, at der derudover kan være uddannelsesspecifikke krav til dit speciale. Orientér dig derfor på denne og tilknyttede sider i menuen til venstre, samt i din studieordning, så du ved, hvad der forventes af dig ifm. specialet.

Tilmelding til specialet

Som kandidatstuderende vil du administrativt blive tilmeldt kandidatspecialet uden mulighed for afmelding. Tilmeldingen bliver tilpasset, så det er muligt for dig at gennemføre tre eksamensforsøg i kandidatspecialet inden for rammerne af den maksimale studietid.

Du vil i forbindelse med dit speciale blive administrativt tilmeldt til både ordinær eksamen og første og anden reeksamen. 

Du kan stadig afslutte ikke-beståede kurser sideløbende med kandidatspecialet inden for rammerne af Fremdriftsreformens studieaktivitetskrav og den maksimale studietid. Vælger du at udskyde kurser ind i specialeperioden, kan du ikke få udsættelse af specialeafslutningstidspunktet.

Til gengæld behøver specialet ikke at være den afsluttende eksamensaktivitet på kandidatuddannelsen.

Hvis du påbegynder dit speciale i efteråret, vil blive tilmeldt specialet med start d.1.september

Hvis du påbegynder dit speciale i foråret, vil du tilmeldt specialet med start d.1.februar

Inden specialets formelle startdato, skal du sørge for, at du har...

Specialeperioder og vigtige frister

Studerende, der følger den normerede studieplan

Der gælder fra januar 2015 følgende tidsfrister for tilmelding og aflevering af speciale:

 • 60 ECTS specialer påbegyndes senest 1. september året efter studiestart. Specialet skal afsluttes (inklusiv bedømmelse) senest 30. juni året efter specialestart. Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden den 1. september.
 • 45 ECTS specialer påbegyndes enten 1. september eller 15. november året efter studiestart afhængigt af dit studieprogram. Specialet skal afsluttes (inklusiv bedømmelse) hhv. 15. april (ved specialestart 1. september) eller 30. juni (ved specialestart 15. november) året efter specialestart. Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden den 1. september.
 • 30 ECTS specialer påbegyndes senest 1. februar 1½ år efter studiestart for 30 ECTS specialer (dvs. februar 2018 for kandidatstuderende optaget sommeren 2016). Specialet skal afsluttes (inkl. bedømmelse) senest 30. juni samme år. Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden den 1. februar.

Vær opmærksom på, at afleveringsfristen typisk ligger 2-4 uger før bedømmelsesfristen. Undersøg den konkrete frist hos din uddannelseskoordinator. Specialekontrakten skal være udfyldt og godkendt inden den formelle startdato.


Studerende, der ikke følger den normerede studieplan

Her afvikles specialet inden for den tidsramme der er anført ovenfor. Det vil sige:

 • 60 ECTS specialer skal gennemføres på 10 måneder. Påbegynder du specialet den 1. februar, skal det afsluttes (inklusiv bedømmelse) senest 30. november samme år. Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden den 1. februar.
 • 45 ECTS specialer skal gennemføres på 7,5 måneder. Påbegynder du specialet eksempelvis 15. april, skal det afsluttes (inklusiv bedømmelse) senest 30. november samme år. Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden den 1. februar. 
 • 30 ECTS specialer på 5 måneder. Påbegynder du specialet den 1. september, skal det afsluttes (inkl. bedømmelse) senest 31. januar året efter. Din specialekontrakt skal være udfyldt og godkendt inden den 1. september.

Tidsrammerne er inkl. bedømmelse. Der gives ikke forlængelse pga. sommerferie.

Den officielle startdato for skæve specialer vil altid være enten 1. september eller 1. februar - også hvis man rent praktisk først påbegynder specialet i løbet af semestret. Bedømmelsesfristen tager ikke højde for parallel kursusaktivitet.   

Du kan læse meget mere om speciale og specialekontrakt i din studieordning.

Specialekontrakten

På Science and Technology er det fælles for alle kandidatuddannelser, at der skal indgås en specialekontrakt forud for specialearbejdets start. Reglen er beskrevet i studieordningerne for kandidatuddannelserne.

Specialekontrakten udarbejdes af dig og din kommende vejleder og skal godkendes af dig, din vejleder og din uddannelsesansvarlige via kontraktgeneratoren. I kontraktgeneratoren finder du også en vejledning til, hvordan du udfylder en specialekontrakt.

Når kontrakten er godkendt i generatoren, registrerer ST Uddannelse aftalen og foretager en bindende eksamenstilmelding. Her kan det være, vi kontakter dig, hvis vi har spørgsmål til dit program, eller hvis du mangler at få opdateret din kandidatkontrakt. Når specialetilmeldingen er på plads, vil du få en besked om dette pr. mail.

Gode råd til din specialeproces

Gå tidligt i gang med dine overvejelser om specialet

Start måske allerede i begyndelsen af din kandidatuddannelse – overvej mulige retninger for specialer og afsøg mulige hoved- og medvejledere. Vær opmærksom på, at din hovedvejleder skal være fastansat på AU, og at dit speciale skal afsluttes på AU.

I afklaringen af retning for dit speciale kan du søge inspiration i kurser, du finder spændende, tale med udvalgte kursusansvarlige eller med din uddannelsesansvarlige. Du kan finde yderligere inspiration til dit emnevalg på AU STUDYPEDIA.

Tag også stilling til, om dit speciale skal være erhvervsrettet i samarbejde med en virksomhed, og om du ønsker og har mulighed for gruppespeciale  

Afklar specialets formelle rammer

 • Undersøg om der findes særlige retningslinier på dit institut for specialet ift. omfang, struktur, mulighed for en specialeplads og/eller laboratorium. Din kommende vejleder kan oplyse, om der er konkrete retningslinjer på dit institut.
 • Undersøg hos din uddannelseskoordinator hvor og hvordan specialet skal afleveres
   

Sørg for en tydelig forventningsafstemning med dine vejledere

 • Hvor mange møder kan du forvente, at I har i løbet af specialeperioden (vær obs. på, at der ikke findes regler for mødeantal mm.)?
 • Er der særlige faser i specialet, der lægger op til at mødes ofte/mindre ofte?
 • Hvilken type vejledning har du brug for, og hvad tilbyder vejleder?
 • Hvad og hvor meget af din tekst vil vejlederen læse?
 • Hvilken forberedelse kræver hvert møde af dig? (f.eks. agenda, udkast til tekst, konkrete tvivlsspørgsmål mm?)
 • Drøft gerne udkast til en tidsplan, mødefrekvens og indholdsfortegnelse, så du ved, om I er enige i retning og disponering af tid
 • Afklar mål for specialet – hvad vil du gerne opnå såvel proces- som resultatmæssigt?
 • Få afdækket, om der er perioder under specialet, hvor vejleder er fraværende og dermed ikke til rådighed for specialevejledning
   

Husk at bruge din vejleder og medvejleder løbende

Din vejleder har til formål at bistå dig i specialet i forhold til fagligt indhold og proces. Det er derfor vigtigt, at du er åben og ærlig over for vejleder i forhold til eventuelle udfordringer, spørgsmål og problemer i specialeperioden.  

Afklar om der findes andre relevante sparringspartnere for dig ud over hoved- og medvejledere

Undersøg gerne, om der er andre, der arbejder med samme område som f.eks. medstuderende, PhD’ere og lignende.

Du kan få flere gode råd til samarbejdet med din specialevejleder her eller i Studenterrådgivningens pjece om specialer

Gruppespecialer

Specialer ved ST kan udarbejdes som gruppespecialer. Den afsluttende mundtlige eksamen afvikles som en individuel eksamen, der følger de retningslinjer, som er anført i kursusbeskrivelsen for specialer ved ST. En gruppe kan maksimalt være på 3 personer.

Hvert enkelt gruppemedlem skal udfylde en specialekontrakt. Vær opmærksom på, at gruppen skal registreres korrekt, såfremt specialet afleveres digitalt.

Grupperne kan vælge

 1. at udarbejde en fælles rapport, hvor alle har lige ansvar for alle dele af rapporten. Den afsluttende karakter for den enkelte studerende vil være en samlet karakter for den individuelle mundtlige eksamination og hele specialerapporten.
 2. at udarbejde en rapport, hvor det anføres hvem der har udarbejdet og har særligt ansvar for de enkelte dele af specialerapporten. Dele af rapporten kan være udarbejdet i fællesskab. Det anføres i specialerapportens indholdsfortegnelse, hvem der har ansvar for rapportens enkelte del.  Rapportens litteraturliste kan opdeles i en fællesdel og en del for hvert gruppemedlem. Den afsluttende karakter for den enkelte studerende vil være en samlet karakter for den individuelle mundtlige eksamination, de dele af specialerapporten der er fælles, samt de dele der kan henføres til den individuelle eksaminand.

Har du problemer med specialet?

Fungerer samarbejdet ikke med vejleder?

Tal først og fremmest med vejleder selv. Find ud af, om I har ens forventninger til vejledningsprocessen. Mange problemer opstår, hvis der ikke har været en tydelig forventningsafstemning fra starten af.

Du er også velkommen at kontakte din studievejleder og få inspiration til, hvordan du kan gribe udfordringerne an, eller du kan kontakte din uddannelsesansvarlige på studiet.    

Bliver du forsinket?

Det er vigtigt, at du reagerer i samme øjeblik, at du opdager, at dit speciale ikke kører planmæssigt. Opdages udfordringerne i specialet tidligt i forløbet, kan du og vejleder stadig nå at rette ind, så du kan komme rettidigt i mål. Du kan henvende dig til både din vejleder og en studievejleder, hvis du har brug for at drøfte dine muligheder.

Opstår der sygdom eller andre usædvanlige forhold under specialeperioden, vil det være muligt at søge om dispensation til forlængelse af specialeperioden. Ansøgningen indsendes til ST Uddannelse via mit.au.dk under "Dispensationer". Det kræver dog, at du har mulighed for at dokumentere de usædvanlige forhold med en lægeerklæring eller anden offentlig dokumentation. Kontakt din vejleder eller studievejleder og i samråd med ham/hende undersøg dine muligheder.

Hvad sker der, hvis du ikke afleverer til tiden?

Hvis du ikke kan aflevere specialet inden for fristen, tæller dette som et eksamensforsøg. Herefter skal du have en revideret opgaveformulering godkendt, hvorefter du vil få en tillægsfrist på 3 måneder. Er specialet stadig ikke færdiggjort efter disse 3 måneder, er der brugt 1 forsøg mere og fristen forlænges igen med 3 måneder til tredje og sidste forsøg.

De tre måneders forlængelse starter dagen efter, at den foregående afleveringsfrist er overskredet. Er afleveringsfristen f.eks. oprindeligt 1. juni, så starter den næste periode den 2. juni og specialet skal så afleveres senest d.1. september. 

Du vil i forbindelse med dit speciale blive administrativt tilmeldt til både ordinær eksamen og første og anden reeksamen.

Utilfreds med afslutningen/resultatet i dit speciale?

Ligesom i andre kurser har du mulighed for at klage over din eksamen i specialet. Kontakt først din vejleder og få afklaret årsagerne til resultatet. Herefter kan du kan finde yderligere information om eksamensklager på din studieportal, hvis du stadig ønsker at indgive en klage. Se mere på studerende.au.dk under menupunktet ”eksamen”.

Hvem kan hjælpe?

Får du faglige eller personlige problemer i specialeperioden, er der hjælp at hente. Du kan blandt andet søge sparring hos:

 • Din specialevejleder eller den uddannelsesansvarlige for din uddannelse (find sidstnævnte under 'Kontakt og Studieservice' i menuen)
 • Studievejledningen på Science and Technology (Se 'Studievejledning' i menuen)
 • Studenterrådgivningen - information og rådgivning til studerende på videregående uddannelser
 • Studenterrådets kurser om specialeskrivning - læs mere på Studenterrådets sider
 • Studenterpræsten

Har du spørgsmål?

Send en mail til studieservice.st@au.dk

HAR DU BRUG FOR GODE RÅD, INSPIRATION OG ØVELSER TIL BL.A. OPGAVESKRIVNING OG LITTERATURSØGNING?

Specialestuderende og karriere-kickstarter? Klik her og stå stærkt i din kommende jobsøgning

Alle specialestuderende på ST, der afslutter deres kandidatuddannelse inden for det kommende studieår, har mulighed for at få et gratis online jobsøgningsforløb fra to fremtrædende aktører inden for rekruttering og karriererådgivning. Ved at deltage sikrer du, at du kommer godt fra start i din fremtidige karriere. Når du har afsluttet forløbet, vil du blandt andet være mere afklaret på:

 • Hvad du gerne vil
 • Hvilke faglige som personlige kompetencer du tager med dig fra din studietid
 • Hvor og hvordan du kommer i dialog med relevante virksomheder
 • Hvordan du formidler dine kompetencer bedst over for en fremtidig arbejdsgiver.

Forløbet kører over 10 uger med start 1. oktober og kan nemt passes ind i din specialeskrivning. Det kræver max en times arbejde pr. uge.

Vi har netop åbnet for tilmelding til forløbet. Du kan læse mere om tilbuddet og tilmelde dig via denne side

Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte Studie- og trivselsvejleder Stina Lykkebye Tylen på slt@au.dk. 

Vær også opmærksom på vores andre karrieretilbud på Science and Technology. På din studieportal kan du finde relevante kursus- og vejledningstilbud – du finder dem under menuen ”Karriere”.

367461 / i40