Du er her: AU  Studerende  Universitetsvalg 21.-24. november 2016

Universitetsvalg 21.-24. november 2016

Hvad kan du stemme og stille op til?

I år kan studerende stemme til AU's bestyrelse, akademiske råd og studienævn. Ph.d.-studerende kan stemme til Ph.d.-udvalg.

Akademisk Råd

På alle fire fakulteter er nedsat et akademisk råd, som har til formål at sikre, at de studerende og ansatte har medbestemmelse og bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet. Det kan for eksempel være temadiskussioner om fakultetets strategi, budgetter eller ansættelsespolitik.

Det akademiske råd kan desuden udtale sig direkte til universitetsledelsen og skal også udpege medlemmer til det rådgivningsudvalg, der hjælper, når der skal ansættes ny rektor. 

Studienævn

Et studienævn kan enten dække over et enkelt studium eller flere relaterede studier på et institut, hvor hver enkelt studium ofte har en reserveret plads. På Aarhus Universitet findes der endda også et enkelt hovedområdestudienævn.

Præcist hvad et studienævn arbejder med, afhænger selvfølgelig af, hvor mange studier det dækker, men det kan for eksempel være at udarbejde forslag til studieordninger, at sikre, at der bliver fulgt op på evalueringen af undervisningen, og at godkende eksamensplaner. Mange studienævn fastsætter også retningslinjer for eksempelvis meritansøgninger.

På din studieportal kan du se, hvilke studienævn der findes på dit fakultet.

Bestyrelsen

Bestyrelsen er den øverste myndighed på universitetet og varetager dets interesser som uddannelses- og forskningsinstitution. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for universitets organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen består jf. vedtægten af 11 medlemmer. To medlemmer vælges af og blandt det videnskabelige personale, ét medlem vælges af og blandt universitetets teknisk-administrative personale, to medlemmer vælges af og blandt universitetets heltidsstuderende og endelig er seks medlemmer udefra kommende. 

Læs mere om Aarhus Universitets bestyrelse

Ph.d.-udvalg

På hvert fakultet er der etableret fælles ph.d.-skoler med medfølgende ph.d.-udvalg, der koordinerer skolens arbejde sammen med dekanen og ph.d.-skolelederen.

Udvalget består af både videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende, og det arbejder for eksempel med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af vejledningsindsatsen.

I det aktuelle valgcirkulære kan du se, hvor mange medlemmer der skal vælges af dit lokale ph.d.-udvalg.

Tjek din stemmeret

I denne liste kan du se, hvad du har stemmeret (valgret) til. Du kan søge i listen ved at taste ctrl+f og indtaste dit navn i søgefeltet øverst. Husk at skelne mellem store og små bogstaver.

Nye studerende, der først indskrives på studiet efter 1. oktober, skal henvende sig i Valgsekretariatet valg@au.dk for at få tildelt valgret.  

Sådan stiller du op som kandidat

Ønsker du at stille op, skal du først tjekke, at du er valgbar (kan vælges) til det organ, du vil stille op til. Dette gør du ved at tjekke din stemmeret online i valgsystemet.

Herefter skal opstillingsblanketten udfyldes og underskrives (2 steder) og indsendes til valg@au.dk.

Du kan stille op i sideordnet eller prioriteret rækkefølge. Sideordnet betyder, at kandidaterne på listen kæmper indbyrdes på lige fod om stemmerne. Prioriteret opstilling betyder, at de kandidater, som står først på listen også typisk bliver valgt først.

Alle kandidatlister offentliggøres i starten af november her på siden.

Tidsplan for valg

 

 

Fredag 19. august 2016

Frist for fakulteterne til at oplyse om, hvordan organerne skal se ud i forhold til mandattal, repræsentationsområder mv. for de enkelte valggrupper.

Mandag 22. august – mandag 12. september 2016

Udarbejdelse af valgcirkulære inkl. fakulteternes tjek af udkast til valgcirkulære.

Tirsdag 20. september 2016

Frist for valgudvalgets godkendelse af endeligt cirkulære.

Onsdag 21. - fredag 23. september 2016

Valgcirkulæret offentliggøres.

Lørdag 1. oktober 2016

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed.

Fredag 7 - mandag 10. oktober 2016

Valglister over alle stemmeberettigede offentliggøres på  www.au.dk/valg med henblik på offentlig indsigelse.

Onsdag 19. oktober 2016 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod de offentliggjorte valglister.

Torsdag 20. - fredag 21. oktober 2016

De endelige valglister opslås på www.au.dk/valg.

Mandag 24. oktober 2016 kl. 9.00

Periode for opstilling af kandidater begynder.

Fredag 4. november 2016 kl. 12.00

Frist for opstilling af kandidater.

Mandag 7. - onsdag 9. november 2016

Kandidatlister offentliggøres på www.au.dk/valg med henblik på indsigelse.

Torsdag 10. november 2016 kl. 12.00

Frist for indgåelse af liste- og valgforbund.

Fredag 11. – mandag 14. november 2016

Liste- og valgforbund offentliggøres.

Lørdag 12. november 2016

Skæringsdato for stemmeret og valgbarhed

Onsdag 16. november 2016 kl. 12.00

Frist for indsigelse mod opstillede kandidater og indgåede liste- og valgforbund.

Torsdag 17. - fredag 18. november 2016

Meddelelse om evt. bortfald af valg (fredsvalg). Offentliggøres på www.au.dk/valg.

Torsdag 17. - fredag 18. november 2016

Opslag af endelige opstillingslister på www.au.dk/valg.

Mandag 21. november kl. 9.00 – torsdag 24. november 2016 kl. 16.00

Afholdelse af valg.

Fredag 25. november 2016

Optælling af valg.

Mandag 28. november – onsdag 30. november 2016

Frist for offentliggørelse af valgresultat. Valgresultatet vil dog blive offentliggjort, så snart det er tilgængeligt.

Fredag 9. december 2016 kl. 12.00

Frist for klager over de afholdte valg.

Onsdag den 1. februar 2017

Nyvalgte tiltræder.