| English

Handelshøjskolen i Århus fremlægger vision for et bredt universitet i Århus

11.09.2006

Visionen danner udgangspunkt for de videre drøftelser om mulig fusion mellem Handelshøjskolen i Århus og Aarhus Universitet

Bestyrelsen for Handelshøjskolen i Århus har i dag meddelt Videnskabsministeriet, at man er klar til at gå i realitetsforhandlinger med Aarhus Universitet og VTU om en mulig fusion, hvis der kan findes støtte for en mere vidtgående vision om et bredt universitet i Århus. 

"I Århus har vi nu en unik mulighed for at skabe den rette synergi mellem stærke grundforskningsmiljøer og erhvervsrettede professionsskoler. Det vil kunne gøre Århus til en af de bedste forsknings- og  uddannelsesbyer. Samtidig kan den regionale dækning af det brede universitet være med til at skabe vækst i hele den midtjyske region," udtaler bestyrelsesformand Erik Højsholt og understreger, at det også er et mål at sikre, at der reelt kommer merkantil forskning og uddannelser i verdensklasse ud af fusionen – til glæde for virksomheder, organisationer og samfund.

Kun en mere vidtgående vision kan efter Handelshøjskolens mening begrunde en fusion og dermed sikre, at der reelt kommer merkantil forskning og uddannelse i verdensklasse ud af en fusion.

Forskning og uddannelse i verdensklasse er netop Regeringens målsætning med hele fusionsarbejdet på de danske universiteter.

Et nyt bredt universitet i Århus
Handelshøjskolen fremlægger et bud på et større og bredere universitet i Århus.

Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i Århus, Danmarks Journalisthøjskole, Arkitektskolen i Århus, Det Jyske Musikkonservatorium og de to sektorforskningsinstitutioner, som forventes fusioneret med Aarhus Universitet – Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Danmarks JordbrugsForskning (DJF) bør alle samles i et nyt og større universitet i Århus.

"Der skal jo ikke megen fantasi til at forestille sig de mange tværfaglige kombinationsmuligheder, som et sådant nyt universitet vil kunne udvikle," udtaler Erik Højsholt.

"Det nuværende Aarhus Universitet står stærkt blandt verdens bedste universiteter på det grundvidenskabelige område. Et nyt og større universitet i Århus kan opnå større styrke og international gennemslagskraft på det erhvervsrettede område ved at kombinere grundforskning med den brugerinspirerede forskning, som foregår på Handelshøjskolen og de øvrige institutioner, der har deres faglige fokus på særlige professioner."

En vision for fremtidens nye universitetsstruktur
Handelshøjskolens bud på et bredere universitet i Århus er også et bud på en generel ny universitetsstruktur, der kombinerer grundforskning, brugerdrevet forskning og sektorforskning på en måde, så alle nyder fremme. Dermed sikres en hurtigere formidling af forskning til erhvervsliv og samfund og et øget tværfagligt samspil inden for forskning og uddannelse. Modellen er velkendt fra udlandet f.eks. Harvard University og bør indtænkes i udarbejdelsen af en ny universitetslov.

"Det øgede samspil mellem grundforskningsdelen af universitets virksomhed og den mere erhvervsrettede del vil betyde, at landvindinger inden for grundforskningen hurtigere vil kunne omsættes til gavn for det danske samfund og dansk erhvervsliv," udtaler Handelshøjskolens bestyrelsesformand Erik Højsholt.

Modellen åbner også for helt nye muligheder for tværfaglig forskning og uddannelser.

"Man kunne forestille sig nye forskningsbaserede uddannelser, der f.eks. kombinerer naturvidenskab med forretningsforståelse, sundhedsvidenskab med kommunikation eller teknik med design og oplevelsesøkonomi, " siger Erik Højsholt.

Selvstændig profil vigtig
Bestyrelsesformanden fremhæver, at et nødvendigt element i en ny universitetsstruktur er, at den sikrer skolerne autonomi og en selvstændig profil og samtidig sikrer synergierne i et samlet universitet.

"Handelshøjskolen i Århus har med sine ca. 7.000 studerende i dag en stærk position som den 6. største akkrediterede business school i Europa, og vi er i fuld gang med at gennemføre vores ambitiøse vækststrategi", fortæller Erik Højsholt og henviser bl.a. til en 10 % stigning i studenteroptaget i år, vækst i omsætningen på efter- og videreuddannelsesområdet og flere internationale uddannelser.

Muligheden for at beholde den eftertragtede, internationale EQUIS-akkreditering er et centralt punkt for Handelshøjskolen. En akkreditering, der forudsætter en business school med en høj grad af autonomi.

"Akkrediteringen betyder, at vi er med i det gode selskab af business schools i verden og er derfor afgørende for vores konkurrenceevne nationalt og internationalt," udtaler Erik Højsholt.

"Handelshøjskolen i Århus skal desuden kunne reagere hurtigt i forhold til erhvervslivets udvikling og behov. Derfor bør Handelshøjskolen videreføres som en business school med høj autonomi, eget brand, den rette organisatoriske indplacering og en klar merkantil profil, der dækker både samfundsvidenskab, erhvervsjura og erhvervshumaniora. Dette sikrer den nye universitetsstruktur," udtaler Erik Højsholt.

Ambitioner koster penge
Forskning og uddannelser i verdensklasse kommer dog ikke alene via en ny struktur på universitetet. Tilførsel af betydelige midler til Handelshøjskolen i Århus er derfor endnu en forudsætning for, at der kan blive tale om en fusion mellem Handelshøjskolen og Aarhus Universitet.

"Ekstra midler skal forhindre, at vi hæmmes i vores vækst og samtidig sikre, at vi får det løft, der kan give vores forskning større international gennemslagskraft. Ekstra midler vil være en investering i nye erhvervsrettede og tværfaglige uddannelsestilbud, som den nye universitetsstruktur åbner for," understeger Erik Højsholt.

Næste skridt
Handelshøjskolen i Århus har i dag sendt sin indstilling til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og til bestyrelsen på Aarhus Universitet.

Yderligere information ved henvendelse til:
Bestyrelsesformand Erik Højsholt
Mobil 20 10 65 80  

Rektor Børge Obel
Mobil 20 20 73 55

 

diagram over fusion

Et nyt bredere universitet i Århus vil sikre større effekt af grundforskning og mere tværfagligt samspil inden for forskning og uddannelse.

Et nyt universitet i Århus samler Aarhus Universitet, Handelshøjskolen i Århus, Ingeniørhøjskolen i Århus, Danmarks Journalisthøjskole, Arkitektskolen i Århus, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks JordbrugsForskning.