| English

Kurser i dansk akademisk kommunikation for studerende med anden sproglig baggrund end dansk

26.08.2008 | caki

I efteråret 2008 tilbyder Rådgivnings- og støttecentret kurser, hvor fokuseres der på udviklingen af følgende kompetencer:

· Formidling – f.eks. argumentation
· Ordforråd og grammatik
· Akademisk tekstsprog
· Udtale
· Samtale

Målsætningerne for kurserne:

Overordnet sigter kurset mod at bevidstgøre dig om

· generelle krav til mundtlig og skriftlig akademisk kommunikation
· de uddannelsesmæssige kompetencekrav og de udfordringer, du står over for i forbindelse med disse krav

Derfor arbejdes der på kurset med

· at forstærke og understøtte dine studiekompetencer, således at du bliver i stand til at deltage i undervisning og studiegrupper på lige fod med andre studerende og opnå de eksamensresultater, som dine faglige evner berettiger dig til.

Undervisningens form og indhold

Kurserne i Dansk skriftlig akademisk kommunikation 1 indeholder

· 1 individuel samtale med afklaring
· 6 undervisningsgange, i alt 20 timer

Kurserne i Dansk mundtlig akademisk kommunikation 2 indeholder

· 6 undervisningsgange, i alt 12 timer.

De studerende optages kun på disse kurser under forudsætning af, at de allerede har gennemført kurset i Dansk skriftlig akademisk kommunikation.

For at tilpasse undervisningens indhold til hver enkelt studerendes særlige behov, tages der udgangspunkt i

· dine sproglige og studiemæssige vanskeligheder
· dine individuelle fagtekster og opgaver


Praktiske oplysninger:

Der afholdes informationsmøder d. 9/9 og d. 11/9 2008, klokken 10.00. Møderne foregår på Rådgivnings- og støttecentret og er uforpligtende.

Kurserne i Dansk skriftlig akademisk kommunikation 1 begynder i uge 43.

Kurserne i Dansk mundtlig akademisk kommunikation 2 begynder i uge 39.

Du kan tilmelde dig ved informationsmødet eller ved henvendelse til:

Rådgivnings- og støttecentret
Finlandsgade 20, bygning 5124
8200 Århus N
http://www.rsc.au.dk/
tlf.: 8942 2375
e-mail: pbo@adm.au.dk

Individuel samtale: Efter du har henvendt dig til Rådgivnings- og støttecentret kontaktes du af én af underviserne, og der aftales en tid. Holdene sammensættes på baggrund af denne samtale.

Vigtig information: Underviserne på centret har tavshedspligt og deltagelse på kurset registreres kun til internt brug på Rådgivnings- og støttecentret.


Rådgivnings- og støttecentret på Aarhus Universitet varetager en koordineret indsats over for studerende med specifikke studiemæssige vanskeligheder, herunder studerende med anden sproglig og kulturel baggrund.

Baggrunden for Rådgivnings- og støttecentrets arbejde med tosprogede studerende er beskrevet i publikationen Studieeffektivitet og sproglige kompetencer, som udkom i foråret 2007. Publikationen bygger på en undersøgelse centret har foretaget blandt universitetsstuderende med anden sproglig og kulturel baggrund, og resultaterne herfra danner baggrund for både det pædagogiske afsæt i undervisningen og for Aarhus Universitets ledelses prioritering af gennemførslen af kurserne.

Med kurserne er det Aarhus Universitetets ønske at bidrage til udviklingen af tosprogede akademikeres funktionelle kommunikative kompetencer, og dermed sikre at denne gruppe studerende får et godt studieforløb.