| English

Førsteårsprøven

Hvad er ”førsteårsprøven”?

Ifølge Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) skal der i studieordningen for en bacheloruddannelse fastsættes et antal prøver, som du som studerende skal have deltaget i og bestået inden udgangen af første studieår.

Hvis du ikke opfylder kravene til førsteårsprøven, vil du blive udmeldt fra universitetet og kan ikke optages på den samme uddannelse igen, med mindre du opnår dispensation til udsættelse af førsteårsprøvekravene.

Som bachelorstuderende (indskrevet september 2016 eller senere) skal du have bestået førsteårsprøven senest ved udgangen af dit første studieår.

Det vil fremgå af din studieordning, hvilke prøver, studienævnet har besluttet, indgår i førsteårsprøven.

Beståelseskravet

Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelsen.

Bacheloruddannelsen i Marketing and Management Communication

Omfanget af førsteårsprøven udgør de 30 ECTS, som er placeret på uddannelsens 1. semester. Prøverne skal senest være bestået inden udgangen af 1. studieår. 

Du vil automatisk blive tilmeldt 1. forsøg i den ordinære vintereksamenstermin. Hvis ikke du består alle prøver her, skal du skal selv tilmelde dig omprøven i februar. Såfremt du heller ikke består denne prøvemulighed, skal du selv tilmelde dig sidste prøvemulighed i førstkommende sommerreeksamenstermin (august). 

Såfremt du ikke deltager i eller består prøverne inden udgangen af 1. studieår, kan du ikke fortsætte på studiet, og du vil blive udmeldt. 

Hvis du pga. usædvanlige forhold såsom sygdom, barsel etc. ikke har mulighed for at bestå prøverne inden udgangen af 1. studieår, skal du søge en dispensation.

 

 

For studerende som er startet på uddannelsen i 2015 eller tidligere

Særligt om prøver på 1. studieår

Et godt råd fra Studievejledningen til alle nye studerende:

Lige nu glæder du dig sikkert til at komme i gang med uddannelsen, og du tænker selvfølgelig ikke så meget på, at det ikke altid går som planlagt.

Men for alle tilfældes skyld er det vigtigt, at du kender spillereglerne, så du undgår at komme i klemme i systemet. Derfor får du her reglerne på et par områder, hvor vi af erfaring ved, at det let kan gå galt. Og det kan faktisk gå rigtigt galt. Du har selv ansvaret for at kende regler på din uddannelse, men for en sikkerheds skyld vil vi gerne her fortælle lidt om nogle af de første regler på uddannelsen, som du skal være opmærksom på.

Der findes særlige regler for en række prøver på 1. studieår:

De særlige regler gælder 1. årsprøverne, som er de prøver på andet semester, som ligger inden for engelsk, fransk, spansk, tysk og virksomhedskommunikation. Det vil sige alle prøver på andet semester - dog med undtagelse af prøverne til fællesfagene. (Vær venligst opmærksom på, at på MMC uddannelsen er 1. årsprøverne fordelt på første og andet semester). I korte træk kan reglerne beskrives således:

  • du bliver automatisk tilmeldt prøverne, første og anden gang de afholdes
  • du skal have bestået prøverne senest 2 år efter, du er startet på uddannelsen – ellers bliver du udmeldt
  • du skal have bestået 1.årsprøverne for at kunne komme på udveksling med et af vores partneruniversiteter

Du behøver ikke at bestå 1. årsprøverne første og anden gang, men du vil blive automatisk tilmeldt. Hvis du ikke består, eller ikke deltager, har du altså brugt to af dine tre forsøg i de enkelte prøver. Derefter kan du tilmelde dig prøverne igen året efter. Husk at du skal være tilmeldt den ordinære prøve i maj/juni for at kunne komme til reeksamen i august.

Har du nogle gode grunde til alligevel ikke at være tilmeldt i 1. årsprøverne efter planen - f.eks. kan lægedokumenteret sygdom være en sådan god grund - kan du få dispensation. Men planlagte skiferier, deltagelse i andre fag eller studierelevante udlandsophold er f.eks. ikke nogen god grund!


Hvis du bliver nødt til at tage 1. årsprøver om:

Hvis du ikke består 1. årsprøverne efter det første år, har du kun et år tilbage til at bestå dem.

Samtidig med at du skal deltage i fag på 2. år, skal du være meget opmærksom på 2-års fristen for 1.årsprøverne. Fristen for at bestå disse prøver er 2 år fra du er startet på uddannelsen. Mange bliver så grebet af fagene på 2. år, at de mere eller mindre "glemmer" de fag fra 1. år, de ikke bestod. Og så kan de komme i den situation, at de består 2. år, men ikke i tide de manglende fag fra 1. år. Konsekvensen er en udmeldelse.

Hvis du mangler flere prøver, kan det være en god idé at blive tilmeldt undervisningen på de relevante fag. Du kan blive tilmeldt fagene, hvis du kontakter Aarhus BSS Studieservice, Tåsingegade 3, Bygning 1443, lokale 021.

Du kan søge dispensation, hvis du ikke har bestået 1. årsprøverne inden for 2 år efter din studiestart, men det kræver, at du har særlige grunde til forlængelsen. Særlige grunde er omstændigheder, som du ikke selv er herre over. Det kan f.eks. være sygdom i forbindelse med eksamenerne, dødsfald i nærmeste familie osv. Du skal kunne dokumentere den særlige grund igennem f.eks. en lægeerklæring.


Hvis du helt stopper på uddannelsen, inden 1. årsprøverne er bestået:

Reglerne om 1.årsprøver gælder fra første gang, du optages på en uddannelse. Så hvis du udmelder dig inden 1. årsprøverne er bestået, så kan du ikke opfylde reglerne på den uddannelse, og derfor kan du ikke på et senere tidspunkt søge ind på samme uddannelse igen. Du kan kun opnå dispensation fra denne regel, hvis det vurderes, at dine forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen er forbedrede, eller hvis uddannelses indhold er væsentligt ændret.

Finder du tidligt på efteråret ud af, at du vil stoppe helt og måske senere søge ind på uddannelsen igen, kan du få dispensation til det, hvis det vel at mærke sker tidligt nok.


Husk:

Det er altid den studerendes eget ansvar at være opmærksom på formalia og deadlines på studiet. Kontakt derfor Studievejledningen, hvis du har ændringer i din studieplan. Jo før du kommer, jo nemmere er det at klare situationen