Interaktioner mellem kemisk forurening og naturlige stressfaktorer

Det arktiske miljø skal beskyttes bedst muligt imod menneskeskabt forurening, men den ”normale” risikovurdering af kemiske stoffer, som anvendes i Europa, er måske ikke tilstrækkelig for det arktiske miljø. For det første findes der ingen testmetoder, som anvender arktiske arter, og for det andet tager de nuværende testmetoder ikke hensyn til det ekstreme arktiske klima.

Flere undersøgelser viser, at organismer der er under indflydelse af én type stress (f.eks. lav temperatur) bliver mere sårbare over for yderligere stressfaktorer (f.eks. tjærestoffer eller tungmetaller). I de nuværende økotoksikologiske effektstudier, testes kemikalierne oftest på testorganismer under optimale miljøforhold (temperatur, fugtighed etc.) til trods for, at organismer i deres naturlige omgivelser sjældent oplever optimale betingelser. Tværtimod må organismerne det meste af deres liv klare sub-optimale betingelser og sommetider ekstreme forhold. Der er derfor et stort behov for at udvikle økotoksikologiske test og risikovurderingsprocedurer rettet imod arktiske organismer.

Interaktioner mellem effekterne af toksiske stoffer og klimatisk stress kan undertiden resultere i større effekt end forventet ud fra den ene stresstype alene. Der er derfor behov for at undersøge de fysiologiske mekanismer bag synergistiske interaktioner mellem effekterne af klimatiske og kemiske stressfaktorer. I projektet anvender vi arktiske invertebrater som model-dyr.

Kontakt: Martin Holmstrup

Projektforslaget er lagt op 15.06.2024.