Klimavariationer og produktivitet i Nord-Atlantiske fiskebestande

Variationer i klimaet har stor indflydelse på de fysiske forhold i havet og påvirker udbredelsen, vækst og produktivitet hos marine fisk. Vi studerer disse sammenhænge ved en kombination af felt-og laboratorieundersøgelser samt modellering. Det gør vi i samarbejde med norske, grønlandske, færøske og engelske samarbejdspartnere. Formålet er ultimativt at kunne forudsige produktionen af fiskebiomasse og dermed forbedre den nuværende fiskeriforvaltning på dette kritiske punkt.

Vi har en række speciale- og ph.d.-projekter der fokuserer på hvorledes klimaet påvirker fiskeproduktion:

- Der er en 6-8 års cyklus i styrken af de havstrømme der transporterer vand fra sub-troperne til Nordatlanten. Ligeledes er der en markant cyklus i havtemperaturen med en periode på 60-80 år. Disse cykler ses også i fiskevæksten. Vi vil undersøge hvilke mekanismer der er ansvarlige for denne kobling ved at se på tidsserier af hydrografien, primær-produktion og fiskevækst.

- Med udgangspunkt i Grønlandske hellefisk vil vi undersøge hvordan havstrømme og temperaturen langs vest Grønland påvirker hellefiskens rumlige overlap med dens vigtigste byttedyr, dybvandsrejen, og dermed bestemmer hellefiskens fødesammensætning.

- Vi har gennem et helt år hver måned indsamlet torsk fra Godthåbsfjorden. Dette er et unikt materiale som kan bruges til at vise hvorledes fødeindtag, lagring af energi, vækst og reproduktion er koblet til en årscyklussen i bl.a. klima og primærproduktion.

Kontakt: Peter Grønkjær

Projektforslaget er lagt op 19.11.2020.