Klima-parasit synergi på blåmuslingepopulationer

Blåmuslinger Mytilus edulis har i Nordatlanten stor økologisk (og økonomisk) betydning i kraft af udbredelse og produktivitet, og M. edulis optræder generelt som en nøgleart med afgørende betydning for kystzonens biodiversitet. De globale klimaændringer vil imidlertid udfordre både tempererede og arktiske muslingepopulationer via stigende temperaturer, stigende afstrømning/afsmeltning (salinitet) og stigende pres fra temperaturfølsomme parasitinfektioner.

Især muslinger i tidevandszonen er sårbare for høje temperature når de blotlægges ved lavvande og muslinger i både Danmark og Grønland udsættes for varmestress om sommeren. En afgørende forskel mellem danske og grønlandske muslinger er, at havtemperaturerne i Grønland typisk er for lav til succesfuld parasit-transmission; så mens størstedelen af blåmuslingerne i Danmark har parasitter, er der stort set ingen i Grønland der er parasiteret. Dette er interessant fordi parasitinfektion potentielt kan påvirke hvor sårbare muslingerne er overfor fremtidige temperaturstigninger.

Dette projekt går ud på at:

  1. Teste om parasiterede muslinger faktisk er mere sårbare overfor høje temperature end ikke-parasiterede muslinger.
  2. Teste om effekten af parasitter kombineret med varmestress er forskellig i boreale og arktiske muslingepopulationer. 

For at teste den underliggende hypotese om klima-parasit synergi skal der laves et komparativt forsøg, hvor muslinger fra Danmark og Grønland inficeres med parasitter. Herefter undersøges (1) infektionskarakteristika, (2) ekspression af heat shock proteiner og (3) mortalitetsrater ved forskellige temperaturer. Projektet kan gennemføres i samarbejde med andre specialestuderende og post docs, der arbejder med tilsvarende problemstillinger. Projektet kan med fordel gennemføres af to studerende som projektarbejde eller specialeprojekt. Der vil endvidere være mulighed for individuelle sideprojekter med fokus på parasitternes generelle transmissions-økologi under global opvarmning.

Kontaktpersoner: