PhD project presentation by Morten Jakobsen

Morten Jakobsen presents his project: "Coproduction af uddannelse: Et eksperimentelt studie"

2011.05.18