Midlertidig indskrivning på kandidatuddannelsen

For at du kan blive optaget på en kandidatuddannelse, skal du have afsluttet en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau.

Hvis du ikke har afsluttet en adgangsgivende bacheloruddannelse, har du dog mulighed for at søge om en dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse samtidig med, at du er indskrevet på den adgangsgivende bacheloruddannelse.

For at du kan få dispensation til midlertidig indskrivning på en kandidatuddannelse, er det en forudsætning, at der foreligger særlige omstændigheder, og at studienævnet skønner, at du har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag på kandidatuddannelsen. 

Du kan højest blive tilmeldt fag og prøver i op til 30 ECTS-point på kandidatuddannelsen. Du kan ikke optages på kandidatuddannelsen, før bacheloruddannelsen er gennemført og bestået.
Det betyder også, at du ikke er berettiget til at modtage SU-klip for kandidatuddannelsen, før du har bestået din bacheloruddannelse. Selvom du bliver midlertidig optaget på kandidatuddannelsen, har du altså kun din bachelorramme på 36+12 SU-klip til rådighed, mens du færdiggør din bacheloruddannelse.

Særligt for sidefagsstuderende

Hvis du er i gang med en uddannelse, hvor der indgår et sidefag, skal du søge studienævnet på dit hovedfag om dispensation til midlertidig indskrivning. Også selv om det kun er på sidefaget, at du ønsker at tage fag under din midlertidige indskrivning.

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på mit.au.dk. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’. Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
  • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen fra- eller tilmelding til eksamen mv.)
  • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende). Hvis skal du eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning skal du sende den til Aarhus BSS Studieservice