Fremdriftsreformen

Nye regler for studiefremdrift på AU

For bachelorstuderende

For bachelorstuderende gælder det, at:

 • Den tvungne tilmelding til 60 ECTS pr. studieår afskaffes, og bachelorstuderende kan fremadrettet selv afmelde såvel fag som prøver inden for nærmere fastsatte frister.
 • Studerende på bacheloruddannelser skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår (et studieår er 60 ECTS). Kravet om studieaktivitet er akkumuleret. Det vil sige, at der som udgangspunkt er krav om at have optjent 45 ECTS efter 1. studieår, 90 efter 2. studieår osv. Der kan dog gælde andre regler på dit fakultet. Spørg din studievejleder.
 • Studerende på bacheloruddannelser skal afslutte deres uddannelse inden for normeret tid + ½ til 1 år. Læs om maksimale studietider længere nede på siden. 
 • Hvert fakultet etablerer en førsteårsprøve for bachelorstuderende i et omfang på 30 til 60 ECTS, som skal være bestået inden udgangen af første studieår.
 • Reglerne træder i kraft pr. 1. september 2016.

Hvad betyder det for dig som bachelorstuderende?

I praksis betyder det, at kravet om tvangstilmelding til 60 ECTS fag og prøver pr. studieår bliver ophævet. De studerende har altså selv ansvaret for at tilmelde sig prøver og fag fremadrettet. De studerende kan også afmelde sig fag og prøver indenfor en frist, som fakultetet fastsætter. Det gælder både obligatoriske fag og valgfag.

Alle studerende skal bestå en førsteårsprøve på 30 til 60 ECTS - omfanget fastlægges af fakultetet. Prøven skal bestås efter det første studieår.  Hvis ikke førsteårsprøven er bestået, kan man blive udmeldt af uddannelsen.

Der bliver indført et studieaktivitetskrav på bacheloruddannelserne på 45 ECTS pr. studieår. Hvis førsteårsprøven har et omfang på 45 ECTS eller mere, bortfalder studieaktivitetskravet på bacheloruddannelsens første år.

Maksimale studietider bliver fastlagt i studieordningerne inden for en ramme på 3 + ½ og 3 + 1 år. Læs om betingelserne for maksimal studietid længere nede på siden.

½ til 1 år efter, at de studerende skulle have færdiggjort deres uddannelse, gennemfører man en tidsgrænsekontrol. Formålet er at identificere og udskrive studerende, der ikke har færdiggjort deres uddannelse.

 

For kandidatstuderende

For kandidatstuderende gælder det, at:

 • Den tvungne tilmelding til 60 ECTS pr. studieår afskaffes, og kandidatstuderende kan fremadrettet afmelde såvel fag som prøver inden for nærmere fastsatte frister. Dog bliver man automatisk tilmeldt til kandidatspecialet.
 • Studerende på kandidatuddannelserne skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår. Kravet om studieaktivitet er akkumuleret. Det vil sige, at der som udgangspunkt er krav om at have optjent 45 ECTS efter 1. studieår, 90 efter 2. studieår osv. Der kan dog gælde andre regler på dit fakultet. Spørg din studievejleder.
 • Studerende på kandidatuddannelser skal afslutte deres uddannelse inden for normeret tid +½ år. Læs om reglerne for maksimal studietid længere nede på siden. 
 • Reglerne træder i kraft pr. 1. september 2016.

Hvad betyder det for dig som kandidatstuderende?

I praksis betyder det, at kravet om tvangstilmelding til 60 ECTS pr. studieår bliver ophævet. Det vil dog stadig være krav om tvungen tilmelding til kandidatspecialet. De studerende skal altså selv tilmelde sig prøver og fag fremadrettet. De studerende kan også afmelde sig fag og prøver indenfor en frist, som fakultetet fastsætter.

Der bliver indført et studieaktivitetskrav på kandidatuddannelserne på 45 ECTS pr. studieår.

Der bliver indført maksimale studietider på normeret tid +½ år på kandidatuddannelserne. Læs om betingelserne for maksimal studietid længere nede på siden.

Et halvt år efter, at de studerende skulle have færdiggjort deres uddannelse, gennemfører man en tidsgrænsekontrol. Formålet er at identificere og udskrive studerende, der ikke har færdiggjort deres uddannelse.

Særligt for specialet

Kandidatstuderende vil automatisk blive tilmeldt kandidatspecialet uden mulighed for afmelding. Tilmeldingen bliver tilpasset, så det er muligt for den studerende at gennemføre kandidatspecialet i tre prøveforsøg inden for rammerne af den maksimale studietid.

Når den studerende er tilmeldt kandidatspecialet, kan et eventuelt 2. og 3. prøvefor-søg heller ikke afmeldes, men skal aflægges på baggrund af en revideret problemformulering i overensstemmelse med de bekendtgørelsesfastsatte regler herom.

Studerende kan stadig afslutte ikke-beståede fag sideløbende med kandidatspecialet inden for rammerne af studieaktivitetskravet og den maksimale studietid.

Regler for maksimale studietider - bachelor og kandidat

Der er en grænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse.

Påbegynder du en bachelor- eller kandidatuddannelse med studiestart i efteråret 2016 eller senere, gælder at:

 • Hvis du læser en bacheloruddannelse på ST, ARTS eller HEALTH, må du bruge ½ år ud over den tid, som uddannelsen varer (normeret tid). Det halve år svarer til et semester inkl. eksamenstermin. Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse på BSS eller bacheloruddannelsen i Odontologi på HEALTH, må du bruge 1 år ud over den tid, som uddannelsen varer (normeret tid).

 • Hvis du læser en kandidatuddannelse på ST, ARTS, HEALTH eller BSS, må du bruge ½ år ud over den tid, som uddannelsen varer (normeret tid). Det halve år svarer til et semester inkl. eksamenstermin.

Er du allerede i gang med en bachelor- eller kandidatuddannelse, dvs. er du startet på din uddannelse før efteråret 2016, gælder der også en tidsgrænse for, hvor lang tid du må være om at gennemføre din uddannelse.

 • Tidsgrænsen for, hvornår du skal have færdiggjort din uddannelse, fastsættes efter den resterende normerede studietid opgjort pr. 15. september 2016. Du har ½ år ud over den resterende normerede studietid til at afslutte din uddannelse. Det halve år svarer til et semester inkl. eksamenstermin. Hvis du er indskrevet på en bacheloruddannelse på BSS eller bacheloruddannelsen i odontologi på HEALTH, kan du bruge 1 år ud over den resterende normerede tid.  

 • Er du startet på en uddannelse før efteråret 2016, vil du i løbet af september / oktober modtage besked om, hvornår du senest skal have afsluttet din uddannelse.

 • Er der i din studieordning fastsat en tidsgrænse for, hvor lang tid du må bruge på at gennemføre din uddannelse, er der en mulighed for, at det er denne tidsgrænse, der gælder. Kontakt derfor din lokale studievejledning på dit fakultet for at finde ud af, hvad der gælder for dig. Er der fastsat regler i din studieordning angående krav til studieaktivitet f.eks. studieinaktivitet og førsteårsprøver, er disse fortsat gældende.    

Uanset om du er ny studerende eller er i gang med en uddannelse, gælder det at:

 • hvis du har spørgsmål til tidsgrænserne, kan du kontakte studievejledningen på dit fakultet.

 

For diplomingeniører

 • Studerende på diplomingeniøruddannelserne kan fremadrettet afmelde såvel fag som prøver inden for nærmere fastsatte frister. Spørg din studievejleder hvilke frister der gælder for dig.
 • Du skal bestå mindst 45 ECTS pr. studieår (et studieår er 60 ECTS). Kravet om studieaktivitet er akkumuleret. Det vil sige, at der som udgangspunkt er krav om at have optjent 45 ECTS efter 1. studieår, 90 efter 2. studieår osv. Der kan dog gælde andre regler på dit fakultet. Spørg din studievejleder.
 • Den maksimale studietid for diplomingeniørstuderende er den normerede studietid for uddannelsen + 1 år. Har du inden for denne tidsramme ikke gjort din uddannelse færdig, vil du blive udmeldt. Der kan dog gælde andre regler på dit fakultet. Spørg din studievejleder. 
 • Hvert fakultet etablerer en førsteårsprøve for bachelorstuderende i et omfang på 30 til 60 ECTS, som skal være bestået inden udgangen af første studieår.

For tandplejerstuderende

Fra 1. september 2017 kommer reglerne for studiefremdrift til at omfatte professionsbachelor i tandpleje.

For tandplejestuderende gælder det:

 • AU foretager automatisk tilmelding til såvel fag som prøve.
 • Studerende på professionsbacheloruddannelsen i Tandpleje skal afslutte deres uddannelse inden for normeret tid +1 år.
 • Førsteårsprøven består af alle fag på 1. semester af bacheloruddannelsen, dvs. i alt 30 ECTS. Førsteårsprøven skal være bestået inden udgangen af første studieår.