Jesper Madsen, kandidat i biologi, forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelser

Jesper Madsen, Kandidat 1984. Forskningschef fra 2001 ved DMU på afdelingen for Arktisk Miljø.

Jesper Madsen er ansat ved Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) i Roskilde som forskningschef på Afdelingen for Arktisk Miljø, der bl.a. undersøger, hvordan globale klimaforandringer påvirker arktiske økosystemer. Afdelingen udfører også overvågning af forurenende stoffer som en del af det internationale overvågningsprogram af Arktis (AMAP). En stor del af forskningen på afdelingen er fokuseret på miljøpåvirkninger fra udvinding af mineraler og olie i Grønland. Det betyder, at afdelingen kan rådgive Grønlands Hjemmestyres Råstofdirektorat i miljøspørgsmål. En del af det arbejde, Jesper er med til at udføre, omfatter også overvågning af havpattedyr i danske farvande – man vurderer f.eks. miljøkonsekvenserne af havvindmølleparker.

 

"Jeg vil gerne være med til at dreje udviklingen i afdelingen, så der bliver skabt noget ny energi og nogle nye faglige spydspidser"

 

Tidlig interesse

Allerede inden han startede på biologistudiet, var Jesper interesseret i ornitologi og involveret i arbejde med fugle. Han arbejdede f.eks. et år som observatør i fuglereservatet Tipperne ved Ringkøbing Fjord. Under selve studiet havde Jesper flere studierelevante jobs. Han arbejdede både for Skov- og Naturstyrelsen, Naturhistorisk Museum i Århus og Zoologisk Museum i København. Et projekt i Østgrønland foregik hen over tre somre, hvor det blev undersøgt, hvordan gåsebestandene blev påvirket af olieindustriens søgen efter olie.

Da Jesper blev færdig med studiet i 1984, fortsatte han med lidt småjobs for Naturhistorisk Museum og Zoologisk Museum. De følgende fire år arbejdede han på Vildtbiologisk Station på Kalø, der blev en del af DMU i 1990. I 1991 afleverede Jesper en doktorafhandling om træk- og overvintringsstrategier hos gæs, og op gennem 90’erne var han en del af en forskergruppe, der arbejdede med vandfugle. Da Jesper søgte sin nuværende stilling i 2001, var han derfor særdeles kvalificeret til jobbet, især fordi han havde arbejdet i Arktis.

Forskning skal forstås

Jesper er meget bevidst om, hvor vigtigt det er at holde fingeren på pulsen rent fagligt. Hans daglige opgaver er dog mest af administrativ art. Han har meget papirarbejde, især hvad angår økonomiske spørgsmål. Jesper pointerer, at det er vigtigt at få ”oversat” forskningen til noget brugbart, og han mener derfor, at det er essentielt, at forskning og rådgivning spiller sammen: ”Det er vigtigt at kunne give en god og professionel rådgivning til systemet, eksempelvis Grønlands hjemmestyre.” 

For Jesper er det vigtigt at kunne præge den faglige udvikling ved DMU. Det forsøger han at gøre gennem personaleledelse og ved at rejse projektmidler til forskning. Jesper arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for at udvikle forskningen i nye retninger.