Nanna Rask, kandidat i biologi, havbiolog ved Fyns Amt

Ålegræs, kransnålalger og brunalger i Lindelse Nor, Det Sydfynske Øhav. <br />Foto: Nanna Rask
Ålegræs dækket af algebelægninger i Nærå Strand. <br />Foto: Nanna Rask

Arbejde i det våde og tørre element

Nanna Rask blev i 1985 færdig som biolog ved Århus Universitet. I sit speciale interviewede hun biologer ansat i amterne for at undersøge, hvordan det stod til med de danske kystvande, søer og vandløb. Samtidig var det vigtigt for Nanna at finde ud af, hvordan overvågningen af de danske farvande fungerede. Det var før Danmark for alvor var begyndt at gøre noget ved problemerne med udledning af spildevand og næringsstoffer fra landbruget. Derfor oplevede Nanna at stå med en stor viden om planlægning af miljøkvalitet, da hun var færdiguddannet kandidat. Samtidig havde hun under studiet været aktiv i dykkerforeningen BIODYK , og i december 1985 tog hun en erhvervsdykkereksamen ved flådestation Holmen. Dette gjorde, at hun var meget kvalificeret til et job som havbiolog. Hun blev da også hurtigt ansat ved Fyns Amt.

 

"Det er vigtigt at komme ud og se på miljøtilstanden. Iltsvind ser altså anderledes ud, når man er i det – når man ser den rådnende tang, trådalgerne og”liglagenet”- de hvide svovlbakterier på den iltsvindsramte havbund."

 

Da Nanna blev ansat, var hendes primære arbejdsopgave overvågning af vandplanter i kystvandene. Det indebar blandt andet, at hun var meget ude at dykke for at kunne beskrive tilstanden for plantelivet og effekter af iltsvind på bundlevende dyr. Hendes arbejdsopgaver har dog ændret sig over årene. I dag har hun ansvaret for at behandle overvågningsresultaterne dels som et led i det nationale program for overvågning af vandmiljøet ( NOVANA ), dels som et led i den regionale overvågning, der er besluttet i Fyns Amts regionplan. Overvågningen er en del af Vandmiljøplan I og II. Derudover skal kystvandenes miljøtilstand kunne leve op til de internationale målsætninger, EU’s Vandramme-direktiv og Habitatdirektivet, og Nanna medvirker i dag i 2 større internationale projekter herom. Selvom der er en del mere ’skrivebordsarbejde’ end tidligere, føler Nanna, at hun på den måde kan få mere indflydelse på, hvilke projekter der sættes i gang, og at hun kan være med til at formidle resultaterne videre i systemet.

En gang imellem er Nanna dog stadig ude at observere miljø-tilstanden i farvandene.

- Motivationen er, at vi arbejder for en god sag. Det flytter noget ude i virkeligheden.”