Rammer for studiestart

Denne side indeholder information om de overordnede rammer for afviklingen af den del af Aarhus Universitets og Aarhus BSS’ studiestartskoncept, der udgøres af rusugen, herunder information om ansvaret for de tilknyttede aktiviteter og arrangementer.

De angivne rammer udfyldes på forskellig vis på de enkelte uddannelser i overensstemmelse med uddannelsernes forskellige traditioner og kulturer. Det er ikke et selvstændigt formål, at rusugeaktiviteterne (på nogle kandidatuddannelser kendt som ’master intro’) skal harmoniseres ud over, hvad der følger af nedenstående rammer.


Overordnede rammer

Formål

Rusugen for såvel nye bachelor- som kandidatstuderende ved Aarhus BSS er et fagligt-socialt arrangement, hvis formål dels er at introducere de studerende til studiets opbygning og faglige indhold samt de hermed nødvendige relevante formelle og praktiske rammer, services og systemer, dels at etablere de første sociale bånd mellem de studerende for at fremme deres integration på studiet og universitetet samt dannelse af identitet som studerende.

Overordnet ansvar

Rusugen er en central del af universitetets uddannelsesaktivitet, og det er derfor studielederen for den enkelte uddannelse, der har det samlede ansvar for at tilse, at rammerne for rusugen bliver overholdt i de planlagte aktiviteter, det vil sige både det faglige indhold, det sociale indhold samt en eventuel hyttetur planlagt i forbindelse hermed.

Elementer i studiestarten

Studiestarten på Aarhus BSS strækker sig som koncept over hele første år for bachelorstuderende og hele første semester for kandidatstuderende.

Konceptet består af tre elementer:

 • Online introduktion til Aarhus Universitet
  Onboarding og fastholdelse af den studerende i forlængelse af tilbudt studieplads. Den online introduktion til Aarhus Universitet er i udgangspunktet et generisk forløb, der sigter mod at etablere kommunikation med og information til de optagede studerende hurtigst muligt efter tilbud om studieplads.
 • Introduktionsdage (rusugen)
  Et programlagt arrangement, hvori der indgår både faglige og sociale elementer, som afvikles online, på campus eller (for visse sociale arrangementer) uden for campus – eller i kombination imellem disse. Rusugen kan omfatte en hyttetur, der afvikles i umiddelbar forlængelse af selve introduktionsdagene eller på et senere tidspunkt i løbet af første semester.
 • Øvrige faglige og fagligt-sociale aktiviteter i løbet af første studieår/semester
  Mens rusugens aktiviteter fungerer som en introduktion til universitetet og den enkelte uddannelse, strækker Aarhus BSS’ studiestartskoncept sig over hele første år for bachelorstuderende og hele første semester for kandidatstuderende. Dette betyder, at man på uddannelserne bør tænke hele første år/hele første semester som et onboardingforløb, der klæder de nye studerende på til at være studerende i form af oplæg om studieteknik, introduktion til det digitale eksamenssystem og lignende.

Planlægning og indhold

Tidspunkt og varighed

Rusugens introduktionsdage udgør op til fem dage.

Studiestarten skal lede op til semesterstart omkring den 1. september og skal således ligge umiddelbart op hertil eller i dagene omkring semesterstart.

Organisering og roller

Uddannelserne/institutterne beslutter selv, hvorledes de organisatorisk indretter sig i forhold til planlægningen og afviklingen af rusugen.

Den samlede rusuge på campus og en eventuel hyttetur afvikles i tæt tilknytning til fagmiljøet med for eksempel inddragelse af ældre studerende som tutorer, undervisere eller alumner fra uddannelsen som oplægsholdere og lignende.

Erfa-forum

For at tilgodese koordinering og erfaringsudveksling omkring studiestarten med de andre institutter og uddannelser ved Aarhus BSS og Aarhus Universitet etableres der på Aarhus BSS et erfa-forum bestående af studieledere og russekretærer/cheftutorer, som mødes et par gange i løbet af planlægningsfasen samt én gang efter afviklingen af rusugen.

Aarhus BSS Studier (Vejledning og Studieinformation/VEST) fungerer som tovholder herfor.

Eksempler på indhold

Studiestarten kan for bachelorer blandt andet omfatte følgende:

 • Præsentation af universitetets organisatoriske opbygning (universitet/fakultet/institut og uddannelse/studienævn/studieadministration)
 • Præsentation af studiets opbygning og faglige indhold
 • Hjælp til at finde studiebøger og -litteratur
 • Præsentation af Code of Conduct for studerende ved Aarhus BSS
 • Præsentation af studenterorganisationer og -aktiviteter
 • Introduktion til mulige ekstracurriculære studieaktiviteter såsom case competitions, udveksling og lignende faglige aktiviteter
 • Der kan også være oplæg om uddannelsens senere jobmuligheder.

Derudover praktiske informationer såsom:

 • Instituttets/uddannelsens nærmiljø og ekspeditionskontor
 • Studievejledningen, inklusive international vejledning
 • Studieadministrative enheder såsom Studieservice, SU-kontoret, Rådgivnings- og Støtteenheden med flere
 • Biblioteker og biblioteksservices
 • Kantiner på campus
 • Introduktion til IT-systemer: digitalt eksamenssystem, learning management system, timeplaner, studieportalen, alternative ’nice-to-know’-platforme såsom Facebook og lignende

Det er ligeledes vigtigt at introducere nye kandidatstuderende på Aarhus Universitet til de praktiske elementer af ovennævnte, mens det i sagens natur ikke er nødvendigt for studerende, som allerede kender universitetet og fakultetet fra deres bacheloruddannelse.

Annoncering af program

Det skal i forbindelse med annoncering af programmet for de respektive uddannelsers studiestart tydeligt fremgå, hvad indholdet af de forskellige aktiviteter er. Alle nye studerende opfordres til at deltage i hele det annoncerede program, men det skal være klart, hvilke arrangementer der primært har henholdsvis faglig og social karakter, således at de nye studerende gives mulighed for eventuelt at prioritere deres deltagelse.

Programmet for studiestarten gøres tilgængelig på den enkelte uddannelses studieportal.

Digital information

I tilknytning til studiestartsarrangementerne etableres digital information med relevant information om studielivet, studieordningen, studievejledningen med videre. Denne information, der understøtter og konkretiserer den generiske information i Aarhus Universitets online introduktion, udarbejdes og opdateres i samarbejde mellem de enkelte russekretærer, studielederen, Vejledning og Studieinformation (VEST) ved Aarhus BSS Studier samt Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer.

Den digitale information gøres tilgængelig på den enkelte uddannelses studieportal.


Retningslinjer for arrangementer

Alkoholpolitik

Uanset karakteren af rusugens aktiviteter må der ikke indtages alkohol før efter kl. 16, og der indgår ikke alkohol i forbindelse med de faglige dele rusugens arrangementer, jævnfør den på studieportalerne til enhver tid offentlige alkoholpolitik for studiestart.

Aftenarrangementer

Afholdes sociale aftenarrangementer i bygninger, som til dagligt huser og administreres af Aarhus BSS, skal arrangementerne slutte senest kl. 23.00. Dog er det tilladt at holde en aftenfest i løbet af rusugen, som skal slutte senest kl. 02.00.

Code of Conduct

De sociale arrangementer skal naturligvis overholde Aarhus BSS’ Code of Conduct for studerende.

Ansvar for sociale arrangementer

Studielederne er overordnet ansvarlige for alle de sociale arrangementer, der indgår i det officielle program for rusugen, og som de er med til at planlægge, også selvom disse foregår efter kl. 16.

Merchandise og sponsorater

Fakultetet finansierer to t-shirts med Aarhus BSS-logo til alle russekretærer og -tutorer samt en mulepose til hver studerende, hvis en sådan ønskes.

I forbindelse med rusugen kan der udelukkende indgås aftaler med eksterne sponsorer om, at de kan indlevere et styk merchandise til en sådan fælles mulepose. Sponsorer har således ikke mulighed for at få direkte adgang til de studerende i forbindelse med rusugens arrangementer.


Rollen som tutor

Rolle

Studiestartsarrangementet på en uddannelse involverer som udgangspunkt (lønnede eller ulønnede) ældre studerende på uddannelsen, der forestår den praktiske afvikling af arrangementet. Disse kaldes tutorer.

Udvælgelse

Ved udvælgelsen af tutorer bør der tilstræbes en bred repræsentation af forskellige typer af studerende på uddannelsen, herunder såvel udadvendte som mere ’stille’ studerende, således at de nye studerende gives mulighed for at spejle sig i et bredt udsnit af de studerende på uddannelsen.

Forberedende forløb

Tutorerne gennemgår forud for studiestarten et forløb varetaget af det enkelte institut i samarbejde med Aarhus BSS Studier, hvorigennem de får kendskab til universitetets grundlæggende digitale systemer, elementær førstehjælp samt gode råd til at tale med sårbare studerende.

Etik

Ud over Aarhus BSS’ Code of Conduct for studerende kan de enkelte uddannelser selv formulere etiske kodeks for afviklingen af studiestarten.

Uanset om sådanne måtte være formuleret eller ej, er det studielederens ansvar at sikre, at tutorerne er opmærksomme på deres rolle som repræsentanter for universitetet i forbindelse med studiestarten, den magtposition, der kan ligge heri, samt de forpligtelser til respektfuld optræden, der følger heraf.