Dispensationer

Hvornår skal du bruge dispensation?

Du skal søge om dispensation hos studieadministrationen, når du ikke kan overholde eller ikke har overholdt de gældende frister og regler. Det kan være i forbindelse med

 • at du har brugt 3 eksamensforsøg uden at bestå kurset (gælder også ved valgfag)
 • længerevarende sygdom eller barsel
 • ændrede prøvevilkår (f.eks. forlænget prøvetid til eksamen)

Sådan gør du

Du søger dispensation via mitstudie.au.dk:

 • Du skal udfylde en række basisoplysninger om dig selv
 • Skriv tydeligt hvilken regel/hvilke regler, du ønsker dispensation fra, dvs. hvad du søger om.
 • Forklar hvad du ønsker at opnå med dispensationen.
 • Redegør for hvilke omstændigheder, du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen (usædvanlige forhold).
 • Vedlæg fyldig dokumentation (f.eks. lægeerklæring) eller skriv hvornår du eftersender den, hvis du ikke har mulighed for at fremskaffe den til ansøgningstidspunktet.

Dispensationen bliver behandlet af Nat-Tech Uddannelse i henhold til gældende regler.

Svar på din ansøgning

Alle dispensationsansøgninger behandles normalt inden for 6-8 uger (juli undtaget). Dog kan det tage længere tid, såfremt der mangler dokumentation eller lignende. Det er derfor altid en god idé at søge i god tid, hvis du ved at du skal bruge en dispensation.

Vær opmærksom på, at henvendelser fra Nat-Tech Uddannelse vil ske via din AU-mailadresse 

Bliver din ansøgning ikke godkendt, får du et begrundet afslag fra Nat-Tech Uddannelse. Du får samtidig en vejledning i dine klagemuligheder. Afgørelsen vil altid blive sendt til din e-boks.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, kan du henvende dig på studieservice.nat-tech@au.dk

Hvad vil det sige at der foreligger usædvanlige forhold?

Når du søger dispensation, skal du begrunde, hvorfor du mener, der er grund til at give dig dispensation fra de almindelige regler.

Det betyder, at du i mange tilfælde skal redegøre for, hvilke ”usædvanlige forhold” der gør sig gældende, og at du skal kunne dokumentere dem f.eks. ved en lægeerklæring.

En god redegørelse opfylder tre krav:

 • Den beskriver et eller flere forhold, som er usædvanlige i den betydning, at det ikke er noget, man ofte oplever (dvs. som ikke forekommer rutinemæssigt). For eksempel er det normalt ikke et usædvanligt forhold, at bussen var forsinket, printeren strejkede eller at din computer ikke fungerede, som den skulle.
 • Den beskriver, hvordan det usædvanlige forhold ligger uden for din kontrol. Det må altså ikke være noget, du kunne have undgået ved almindelig omtanke, som du burde have kunnet forudse, eller som på anden måde er ”din egen skyld”. Det er for eksempel ikke et usædvanligt forhold, at du har planlagt ferie den dag, du skal til eksamen.
 • Endelig beskriver den, hvordan det usædvanlige forhold har været af afgørende betydning for din mulighed for at overholde den eller de regler, du søger dispensation fra. Hvis du eksempelvis ikke har været til eksamen, fordi du har været syg, så skal du beskrive, på hvilken måde det forhindrede dig i at gå til eksamen.


Eksempler på usædvanlige forhold:

 • Udøvere af elitesport
 • Graviditet/barsel
 • Funktionsnedsættelse
 • Dokumenteret sygdom hos dig selv eller nærmeste familie
 • Dødsfald i nærmeste familie
 • Borgerligt ombud som domsmand eller nævningI forbindelse med en dispensationsansøgning vil der altid være tale om en konkret vurdering i den specifikke sag. Din opgave er derfor grundigt at beskrive og dokumentere de usædvanlige forhold på en måde, så du giver studieadministrationen det bedst mulige grundlag for at vurdere din sag.

Lægeerklæringens udformning og formelle krav

Lægeerklæringens udformning og indhold har betydning for, hvilken vægt studieadministrationen tillægger lægeerklæringen ved behandling af din sag.

studieadministrationen vurderer alle dispensationsansøgninger, herunder også lægeerklæringer, konkret i hver enkelt sag, men nedenstående vejledning beskriver hvilke oplysninger studieadministrationen vægter i dets behandling af sager.

En erklæring fra lægen skal som minimum indeholde patientens navn, personnummer og adresse samt lægens navn, autorisations ID, virksomhedsadresse og uddannelse. Desuden skal erklæringen være dateret og forsynet med lægens underskrift eller noget tilsvarende. Endeligt bør det oplyses, om patienten sædvanligvis benytter den læge, der har udfærdiget erklæringen.

Erklæringen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • hvorvidt lægen har tilset/undersøgt den studerende, samt hvornår dette er sket
 • hvilken betydning lægen vurderede, at sygdommen havde for den studerendes muligheder for at deltage i eller gennemføre prøven
 • hvilke oplysninger i erklæringen der beror på lægens egen undersøgelse af patienten, og hvilke der stammer fra patienten selv, tredjemand eller patientjournaler m.v.

 

OBS. Pr. 1. december 2017 er det ikke længere muligt at få annulleret eksamensforsøg på grund af sygdom. Her kan du læse mere om hvordan du skal forholde dig før, under og eksamen i eksamen, hvis du skulle blive syg i et omfang, som kan få betydning for dine muligheder for at gå til eksamen.

Særlige vilkår til eksamen

Adgangskursus tilbyder særlige vilkår til eksamen til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse samt studerende med andet modersmål end dansk.  

Søg dispensation allerede i starten af semestret

 • Vi opfordrer dig til at søge dispensation til særlige vilkår til eksamen hurtigst muligt. 
 • Husk at medsende relevant dokumentation for din funktionsnedsættelse.
 • Du søger dispensation på mitstudie.au.dk. Husk at skriv ’adgangskursus’ på som din uddannelse. 
 • Det er på baggrund af din eksamenstilmelding, at vi vurderer din mulighed for at få særlige vilkår til eksamen. 
 • Konsekvensen af at du søger om dispensation sent i forhold til eksamen kan være, at vi ikke kan nå at give dig særlige vilkår inden eksamen. 
 • Vi kontakter dig på din AU-mail, hvis vi mangler oplysninger og/eller dokumentation. 
 • Du modtager vores breve i din e-Boks.  

Går du på 1-årig eller 1 ½-årig adgangskursus? 

 • Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse såsom eksempelvis dysleksi skal du under din studietid på Aarhus Universitet kun søge én gang på baggrund af den samme funktionsnedsættelse. 
 • Hvis du er påvirket af din funktionsnedsættelse over flere eksamensperioder, får du automatisk særlige vilkår til de kommende eksamener i semestret. 
 • Hvis din funktionsnedsættelse er tidsbegrænset, vil du modtage særlige vilkår til eksamen i den pågældende periode 
 • Hvis du søger på baggrund af andet modersmål end dansk, skal du søge dispensation ved hver eksamensperiode. 

Du kan læse om hvad der gælder for dig i punkterne herunder:

Praksis for særlige vilkår til eksamen

Vi  giver  dispensation til   

Adgangskursus kan tilbyde særlige vilkår til eksamen, når vi vurderer, det er nødvendigt for at ligestille den studerende med de øvrige medstuderende til eksamen.    

Ved tilbuddet om særlige vilkår til eksamen er det en forudsætning, at der ikke sker en ændring af niveauet for eksamen.  

Adgangskursus’ praksis er at give dispensation til:    

 • Ekstra tid til skriftlige eksamener - 25 % ekstra tid. 
 • Ekstra tid til forberedelse til mundtlig eksamen, hvis der i forvejen er forberedelse til eksamen - 50 % ekstra tid i Dansk C og Engelsk B; 100 % ekstra tid i Matematik B+A. 
 • IT-hjælpemidler (f.eks. medstavnings- og oplæsningsprogrammer). 
 • Enerum (kræver særlig dokumentation).   

Vi  giver  ikke dispensation til   

Adgangskursus’ praksis er, at vi sædvanligvis ikke giver dispensation til følgende:   

 • Ekstra tid til selve den mundtlige eksamen. Vi anbefaler, at du kontakter din underviser, hvis du har behov for særlige hensyn. 
 • Ændring af eksamenssprog, da vi vurderer, at det sænker niveauet for eksamen. 
 • Forlænget tid og brug af IT hjælpemidler eller ordbøger ved 1. delprøve i skriftlig eksamen i engelsk og matematik. 
 • Brug af dikteringsværktøjer ifm. skriftlige prøver.
 • Hvis du søger på baggrund af andet modersmål end dansk: Som udgangspunkt kan du ikke få forlænget tid til forberedelsestiden til mundtlig eksamen i matematik samt mundtlig og skriftlig eksamen i engelsk.
 • Hvis du søger på baggrund af dysleksi: Som udgangspunkt kan du ikke få forlænget tid til forberedelsestiden til mundtlig eksamen i matematik.

 Hvis du har spørgsmål til ovenstående, skal du kontakte os på mail:

Hvis du har en kronisk funktionsnedsættelse 

Du skal selv søge første gang – SÆRLIGT FOR EFTERÅRET 2021  

I efteråret 2021 skal ALLE studerende søge dispensation til særlige vilkår til eksamen.  

Det gælder også, hvis du tidligere har søgt!  

Det semester hvor du søger første gang, vil du modtage følgende breve fra os i din e-Boks:  

 • Når vi har modtaget din ansøgning, vil du kort tid efter modtage et brev – en “generel agterskrivelse”. 
 • Hvis studieadministrationen ikke modtager kommentarer fra dig, vil du modtage et brev – en “generel afgørelse” der også gælder for resten af din uddannelse. 
 • Til sidst modtager du et brev - “en semestervis afgørelse”  der gælder for de eksamener du er tilmeldt på dette semester.  

Du skal ikke søge igenhvis du går på 1-årig eller 1½ årig adgangskursus

På de resterende  semestre af din uddannelse, skal du ikke søge dispensation til særlige vilkår til eksamen.   

Du hører automatisk fra os, når vi sender brevene til din e-Boks.  

Hvis du ikke hører fra os senest to uger før eksamensperioden starter, skal du kontakte os på mail:

Du kan se, hvornår eksamensperioden starter på din studieportal under 'Undervisning' > 'Undervisningskalender og skema'.

Frist for at søge dispensation: 

Vi opfordrer dig til at søge dispensation til særlige vilkår til eksamen hurtigst muligt.

 • Vintereksamen: 15. november
 • Sommereksamen: 1. maj

Hvis du har en tidsbegrænset funktionsnedsættelse

Du skal selv søge første gang – SÆRLIGT FOR EFTERÅRET 2021  

I efteråret 2021 skal ALLE  studerende søge dispensation til særlige vilkår til eksamen.  

Det gælder også, hvis du tidligere har søgt!  

Det semester hvor du søger første gang, vil du modtage følgende breve fra os i din e-Boks:  

 • Når vi har modtaget din ansøgning, vil du kort tid efter modtage et brev – en “generel agterskrivelse”. 
 • Hvis studieadministrationen ikke modtager kommentarer fra dig, vil du modtage et brev – en “generel afgørelse” der gælder for den periode, hvor du har en funktionsnedsættelse. 
 • Til sidst modtager du et brev - “en semestervis afgørelse”, der gælder for de eksamener du er tilmeldt på dette semester. 

Du skal kun søge dispensation én gang hvis du går på 1-årig eller 1½ årig adgangskursus

Du skal kun søge én gang i den periode, hvor din funktionsnedsættelse er dokumenteret. 

Du hører automatisk fra os, når vi sender brevene til din e-Boks.  

Hvis du ikke hører fra os senest to uger før eksamensperioden starter, skal du kontakte os på mail:

Du kan se, hvornår eksamensperioden starter på din studieportal under ’Undervisning’ > ’Undervisningskalender og skema’

Frist for at søge dispensation:

Vi opfordrer dig til at søge dispensation til særlige vilkår til eksamen hurtigst muligt.

 • Vintereksamen: 15. november
 • Sommereksamen: 1. maj

Hvis du har andet modersmål end dansk eller en akut opstået funktionsnedsættelse

Du skal søge hvert semester og får en afgørelse pr. eksamenstermin   

Når vi har modtaget din ansøgning om dispensation til særlige vilkår til eksamen, vurderer vi om du har dokumenteret, at du har andet modersmål end dansk eller om du har en akut funktionsnedsættelse.  
Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, sender vi afgørelsen til din e-Boks.   

Frist for at søge dispensation: 

Vi opfordrer dig til at søge dispensation til særlige vilkår til eksamen hurtigst muligt.

 • Vintereksamen: 15. november
 • Sommereksamen: 1. maj

Hvis du er turbokursist eller suppleringskursist

Du skal søge hurtigst muligt efter studiestart og får en afgørelse pr. eksamenstermin

Når vi har modtaget din ansøgning om dispensation til særlige vilkår til eksamen, vurderer vi om du har dokumenteret forhold, der kan give særlige vilkår til eksamen.  
Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, sender vi afgørelsen til din e-Boks.   

Frist for at søge dispensation: 

Vi opfordrer dig til at søge dispensation til særlige vilkår til eksamen hurtigst muligt og senest 3 uger inden eksamen.