Bachelorprojekt

Særligt for Agrobiologi

Bachelorprojektet har et omfang på 15 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Den studerende skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Projektet skal indeholde et kortfattet sammendrag af max én sides omfang. Hvis projektrapporten skrives på engelsk, skrives sammendraget på både engelsk og dansk. Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor fra Censorkorpset for Jordbrugsvidenskab.

Kursusbeskrivelse

Du kan læse mere om bachelorprojektets læringsmål og eksamensform i kursuskataloget.

Skrivevejledning

Bachelorprojekter skrives efter samme retningslinjer som specialer: Skrivevejledning (engelsk).

Aflevering

Som udgangspunkt anvendes disse afleveringsfrister for bachelorprojektet, men vejlederen og den studerende kan i fællesskab aftale en tidligere afleveringsdato.

Forårssemesteret: Der afleveres senest 15. juni, og der skal være afholdt eksamen senest 30. juni.

Efterårssemesteret: Der afleveres senest 15. januar, og der skal være afholdt eksamen senest 30. januar.

Et bachelorprojekt, der ikke afleveres rettidigt eller ikke bedømmes bestået, vil kunne genindleveres til ny bedømmelse efter aftale med vejleder, dog senest 15. marts og 15. august. I perioden fra ordinært eksamensresultat til genaflevering er der ikke krav om, at vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Bachelorprojektet skal som udgangspunkt afleveres i Digital Eksamen. Herudover kan den studerende og vejlederen aftale hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere mv. Bacheloropgaven skal være forsynet med en titel på engelsk, også selv om den i forvejen har en dansk titel.

Aftale om bachelorprojekt

Når du skal skrive bachelorprojekt, skal du først have godkendt dit projekt via Kontraktgeneratoren (brug punktet "Projektkontrakt"). Når du har indsendt kontrakten, bliver den sendt til den angivne vejleder samt den uddannelsesansvarlige til godkendelse.

Generel information om bachelorprojekt

Om bachelorprojektet

 

Bachelorprojektet har et omfang på 10-20 ECTS og ligger på bacheloruddannelsens tredje år. Det præcise omfang fremgår af hver uddannelses studieordning.

Du skal gennem bachelorprojektet demonstrere evne til at formulere, analysere og bearbejde fagets problemstillinger inden for et fagligt afgrænset emne. Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af din formuleringsevne i forbindelse med projektet.

Bachelorprojektet bedømmes efter 7-trins-skalaen under medvirken af en censor, der er beskikket af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Information om, hvordan bachelorprojekter forløber på din uddannelse, kan fås ved henvendelse til din studievejleder eller til din uddannelsesansvarlige. Se, hvem det er, under hhv. 'Studievejledning' og 'Kontakt' i menuen.

Tilmelding til bachelorprojekt

 

Din tilmelding til bachelorprojektet foregår via mit.au.dk (som ved øvrige undervisningstilmeldinger).

Bachelorprojektet kan gennemføres i 5. eller 6. semester. Du skal derfor tilmelde dig bachelorprojektet ved undervisningstilmeldingen forud for det semester, hvor projektet skal gennemføres.

Aflevering af bachelorprojekt i Digital Eksamen

Du skal aflevere dit bachelorprojekt i Digital Eksamen (læs evt. mere under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'). 

Afleveringsfrist i Digital Eksamen
Bachelorprojektet skal afleveres senest:

  • Vintereksamen: 15. januar kl. 12.00 med bedømmelse senest 31. januar
  • Sommereksamen: 15. juni kl. 12.00 med bedømmelse senest 30. juni

Det er dit eget ansvar, at du afleverer dit bachelorprojekt i tide. Vi anbefaler derfor, at du i god tid inden afleveringsfristen uploader og afleverer dit bachelorprojekt. For sent afleverede bachelorprojekter bedømmes ikke.

Du kan allerede nu logge ind på eksamen.au.dk. Din eksamen vil være tilgængelig senest en uge før afleveringsfristen. Du kan finde relevant information vedrørende bachelorprojekter under eksamensinformationer i Digital Eksamen.

Afleveringsformat
Du skal som hovedregel aflevere dit bachelorprojekt som én samlet pdf-fil. Dog har du mulighed for at vedlægge bilag i andre formater, hvis det er nødvendigt.

Juridisk gældende aflevering
Bemærk, at den version af bachelorprojektet, der er afleveret i Digital Eksamen, er den juridisk gældende, og det vil derfor være denne version, der indgår i den samlede bedømmelse af bachelorprojektet.

I tilfælde af klagesager, vil det ligeledes være den afleverede version i Digital Eksamen, der er gældende.

Den studerende og vejlederen aftaler, hvorvidt der skal laves fysiske eksemplarer til censor, med-vejledere m.v.

Vejledning og support
Du kan finde svar på eventuelle spørgsmål under 'Eksamen' > 'Digital Eksamen'. 

Forside til bachelorprojekt
Bachelorstuderende er selv ansvarlig for at udarbejde en forside til bachelorprojektet. 
Forsiden skal indeholde navn og studienummer, vejleders navn og dato for aflevering. Derudover skal bachelorprojektet være forsynet med en titel på engelsk, også selvom den i forvejen har en dansk titel. 

Reeksamen

Hvis du ikke afleverer dit bachelorprojekt i tide eller ikke består, kan du aflevere et nyt bachelorprojekt til bedømmelse (reeksamen).

I perioden fra ordinært eksamensresultat til din reeksamen er der ikke krav om, at din vejleder tilbyder yderligere vejledning.

Tilmelding til reeksamen
Du skal selv tilmelde dig reeksamen på STADS Selvbetjeningen i tilmeldingsperioden, som du finder her på studieportalen under 'Eksamen' > 'Eksamenstilmelding og reeksamen'.

Afleveringsfrist for reeksamen

  • Vinter reeksamen: Senest 15. marts med bedømmelse senest 31. marts.
  • Sommer reeksamen: senest 15. august med bedømmelse senest 31. august.