Dekanens julehilsen

Læs årets julehilsen fra dekan Johnny Laursen

20.12.2019 | Lisbeth Hartmann

Kære Medarbejdere
Kære Studerende

Det er ikke så forfærdelig længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev i anledning af, at der var opnået enighed mellem regeringen og dens støttepartier om finansloven. Dengang gjorde jeg meget ud af, hvordan det så ud med klejnekassen i den kommende tid, og varslede, at der var udsigt til en vis stabilitet i de kommende år. Ikke mindst i en tid, som står i traditionernes og de tilbagevendende ritualers tegn, er det en god nyhed. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke er ting at tage sig til i julelampens skær, og heller ikke at der ikke er nye ting på horisonten. Men det betyder, at vi kan fokusere på en systematisk og langsigtet indsats uden eksternt påførte kriser. Det betyder også, at vi i vidt omfang selv kan sætte dagsordenen for det udviklingsarbejde, som vi selv anser for vigtigt.

En af de nye ting, som vi selv har sat i værk i det gamle år er udvalget for diversitet og lige muligheder, som blev født i inspiration fra indlæggene på konferencen om kvinder i forskning den 8. marts. Dorte Staunæs fra DPU er som bekendt forperson for udvalget. Dorte og Bjarke Paarup fra IKS er fakul­tetets repræsentanter i AU’s tilsvarende centrale udvalg. Udvalgets første møder har været spændende med levende og engagerende diskussioner, hvor vi er kommet vidt omkring, men hvor vi også har fastholdt det centrale fokus på gode karriereveje for alle køn på lige vilkår. Vi har også drøftet andre former for rummelighed og diversitet. Det har været en af årets meget opløftende oplevelser at deltage i disse diskussioner, og jeg vil gerne takke Dorte og de øvrige medlemmer samt Steen Weisner fra Arts HR for virkelig åbne, fordoms­frie og søgende diskussioner. I kan læse referaterne her.

Mens det vel ikke ligefrem er sådan, at julemanden har måttet kravle gennem skorstenen for at lægge AU’s nye strategi for årene 2020-2024 under juletræet eller i vor sok, så er den, selv om det har været en god høringsproces, og det er en god og fornuftig AU-strategi, dog til en vis grad kommet til Arts ovenfra. Det samme kan man ikke sige om Arts’ og institutternes kommende strategier, som vi selv har valgt at arbejde med i forlængelse af AU’s nye strategi. Fakultetsledel­sen har vurderet, at der var et ønske hos medarbejdere og studerende om at spille ind de strate­giske diskussioner, og har for længst åbnet de første drøftelser. Vi bestræber os på at sikre et synkront forløb frem mod slutpunktet i juni, hvor fakultetets og institutternes strategier forventes klar. Vi har tænkt det sådan, at fakultetsstrategien har tyngdepunktet på Arts’ bidrag til AU-strategien og på nogle få centrale indsatser, som vil være tværgående. Samtidig vil vi gerne give institutterne frie rammer til at udvikle deres strategier, dog således at det sker samtidigt, og således at der undervejs kan være en dialog om sammenfald og gensidige afhængigheder. Fakultetsledelsen er indstillet på, at vi ikke følger op på vore egne strategier med de overalt så moderne måltal, indikatorer osv., men med dialog og drøftelser i vore organer. Selv om vi først må åbne pakkerne, når solen igen skinner og jordbærrene er røde, så synes jeg nu alligevel lidt, at det er lidt en kalendergave; i hvert fald for mig.

Nu går processen først for alvor i gang i det nye år, hvor også det nyvalgte Akademisk Råd får mulighed for at byde ind. Men I må ikke forvente jer revolutioner for så vidt angår fakultetsstrategien. Vi vil gerne fortsætte med de indsatser, som vi en tid har arbejdet med. Dem af jer, som har læst høringssvarene til AU-strategien, vil allerede have en god forestilling om hovedlinjerne i universitetets strategi. Der er måske her særlig grund til at citere fakultetsledelsens høringssvar for, at vi: ”…lægger vægt på AU’s fortsatte indsats for at værne om vækstlaget for nye forskningsideer og bred vidensopbygning, som er grundlaget for fremtidige originale forskningsprojekter og faglig nyudvikling, og ikke satse på ’winner-takes-all’-sats­ninger.”, og vort ønske om at bevare den fremtidsrettede forpligtelse til den brede, frie grundforskning.

En af de nye ting, som optræder i høringssvaret, og som utvivlsomt vil komme til at fylde i strategien og i den kommende tids indsats, er indsatsen for bæredygtighed i bredeste forstand og for en styrket klimaindsats. Vore medlemmer i arbejdsgruppen for universitetets klimastrategi har gjort en stor indsats, og overalt hvor jeg kommer frem, møder jeg medarbejdere og studerende, som ønsker at gøre sit; det være sig i form af en ansvarlig og samfundsbevidst adfærd i hverdagen, men også i form af et styrket bidrag til bæredygtighed og klima i vore forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Det kan vi kun være stolte af.

Der bliver altså også noget at rive i i det kommende år; også selv om vi ikke skal have sneskovlen frem. Men vi bestemmer nu mere end nogensinde selv, hvad indholdet er i pakke­kalenderen.                 

Glædelig højtid

Med venlig hilsen
Johnny Laursen

Studerende