Hilsen fra prodekanen med orientering om undervisning i efterårssemestret 2020

Prodekan for uddannelse Niels Lehmann orienterer om tilrettelæggelsen af undervisningen på Arts i efteråret 2020

06.07.2020 | Karoline Munk Hansen

Kære studerende på Arts

Jeg længe ønsket at sende jer en hilsen, men jeg har villet afvente vores ministeriums retningslinjer for, hvordan vi skal lave undervisning i det kommende efterårssemester. De er nu kommet, men inden jeg kommer til fremtiden, vil jeg dog benytte lejligheden til at sige tak for jeres indsats i dette semester.

Tak for indsatsen i F20

Det har været noget af et forårssemester. For os alle – men ikke mindst for jer studerende, som pludselig måtte omstille jer til online-undervisning, It-understøttede opgaver, anderledes eksamensformer, virtuelle møder i jeres studiegrupper og selvstudier ved køkkenbordet.

Som prodekan for uddannelse med det overordnede ansvar for fakultetets uddannelser har jeg stået i spidsen for arbejdet med at finde de mindst ringe løsninger på de mange udfordringer, som Corona-nedlukningen har stillet os overfor. På fakultetets vegne vil jeg sige tak til jer alle sammen for at gøre, hvad I har kunnet for at få det bedste ud af situationen. Jeres undervisere har arbejdet hårdt på at finde gode nye måder at understøtte jeres læringsprocesser på, men det er naturligvis ikke alt, der har kunnet landes lige godt. Jeg er oprigtigt imponeret over, hvordan både undervisere og studerende er gået til opgaven med at lægge nye spor i den virtuelle verden, samtidig med at savnet af det fysiske møde har været mærkbart for alle.

Der er også al mulig grund til at sige tak for den store tålmodighed, I har udvist. Beslutninger har ikke altid kunnet tages i det tempo, man kunne have ønsket sig. Spillepladen har været i konstant bevægelse – først med nedlukningen og så med den gradvise genåbning, der vitterlig uge for uge har forandret vilkårene for beslutningerne – og mange balancer har skullet iagttages. Jeg ved, at de perioder, hvor der har været flere spørgsmål end svar, har skabt uvished og frustrationer. Under meget vanskelige planlægningsvilkår har målet været at skabe så megen klarhed som muligt med henblik på at sikre kvaliteten af jeres uddannelse, undgå forskelsbehandling og skabe de bedst mulige rammer for jeres studier.

Så altså: Tusind tak for jeres konstruktive medvirken til, at vi trods alt landede på benene i F20.

Planlægning af E20

Desværre vil også E20 stå i Corona-epidemiens tegn. Det skyldes især vanskelighederne med at matche de lokaler, vi råder over, med holdstørrelser og årgange. Der er kommet små åbninger, men vi skal som udgangspunkt stadig planlægge med udgangspunkt i kravet om en meters afstand. For at give jer en idé om, hvad det indebærer, kan I som tommelfingerregel tænke på, at vores undervisningslokaler dermed kun kan rumme ca. halvdelen af de studerende, vi normalt har plads til.

Alle fagmiljøer er derfor i fuld gang med at planlægge efterårssemestret med dette for øje, men I kan nok regne ud, at udfordringen medfører, at I desværre må forvente en blanding af kurser med fremmøde på campus, online-undervisning og diverse kombinationer af online- og fremmødeundervisning. Mhp. at inddrage erfaringerne fra den digitale omlægning af undervisningen i F20 er der udgået en opfordring til studerende og undervisere i uddannelsesnævnene om at kvalificere planlægningen på baggrund af en første erfaringsopsamling. Det er lidt forskelligt, hvordan de enkelte uddannelsesnævn har håndteret opgaven, men vi har bestræbt os på at give jeres repræsentanter mulighed for at give jeres besyv med.

Planlægningsopgaven er vanskeliggjort af, at vilkårene kan ændre sig, inden vi når til semesterstart. Går genåbningen godt, kan etmeterkravet blive ophævet. Går den skidt, kan vi omvendt stå i den situation, at der må lukkes ned igen. Hvis det sidste sker, må vi ligesom i dette semester lynhurtigt finde de nødvendige løsninger. Hvis etmeterkravet ophæves, skal vi omvendt være klar til at vende tilbage til mere almindelige tilstande.

For at lette arbejdet for fagmiljøerne har jeg og fakultetets øvrige uddannelsesledelse i dialog med bl.a. Artsrådet formuleret nogle grundlæggende principper for prioriteringen af den undervisning, der først og fremmest skal tilgodeses mht. fremmødeundervisning. For at undgå, at bestemte kurser ligesom i dette semester kommer i klemme, lægges der op til en prioritering af den undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse (fx fordi undervisningen kræver brug af bestemte lokaler eller udstyr). Dernæst er det vigtigt at gøre, hvad vi kan for at sikre den bedst mulige studiestart for jeres kommende medstuderende. Det er derfor gjort til princip nummer to, mens et tredje princip er, at alle studerende skal have en del af deres undervisning på campus. Der er som sagt store udfordringer mht. lokalekapaciteten, så det er bestemt ikke nogen let opgave, fagmiljøerne har fået mht. at finde de bedste måder at anvende de tildelte lokaler på. Jeg håber på jeres forståelse.

Information om jeres skema for efteråret og om, hvordan i skal forholde jer til det, vil blive lagt på studieportalen. Hold øje med hjemmesiden, der løbende vil blive opdateret, hvis tingene forandrer sig.

Evalueringsbehov

Der er ingen tvivl om, at I har måttet finde jer til rette i en meget forceret omlægning af undervisningen. Som I kan forstå, vil også efterårssemestret være præget af nødvendige omlægninger. Den meget stejle læringskurve, hvad IT-understøttet undervisning angår, har heldigvis lært os en hel del af, og jeg er helt sikker på, at jeres undervisere vil trække intensivt på erfaringerne, når de skal planlægge jeres undervisning i efteråret.

Ikke desto mindre er det vigtigt at samle mere systematisk op på forårserfaringerne. En første drøftelse om forårsforløbet i fakultetets uddannelsesforum her i juni gjorde det klart, at jeres repræsentanter i uddannelses- og studienævn allerede har bidraget anseligt til at gøre os klogere, men der er grund til at samle meget mere systematisk op på erfaringerne af, hvad der fungerer godt, mindre godt – og hvad der måske slet ikke fungerer. På AU-niveau er der derfor allerede igangsat en storstilet evaluering. Efter sommerferien vil jeg i forlængelse heraf og i dialog med Artsrådet finde ud af, hvordan vi kan sikre en lidt mere systematisk opsamling på fakultetsniveau. Her får vi i særdeleshed brug for at høre jeres stemme.

Men NU trænger vi vist alle til et break. Jeg håber, at efterårssemestret trods alt vil blive lidt roligere, så I kan fokusere på de studier, som det hele handler om. Nyd jeres meget velfortjente ferie og kom tilbage med fornyede kræfter til at tage endnu et nyk – trods Corona. 

 

Med venlig hilsen 

Niels Lehmann 
Prodekan for uddannelse, Arts 

Uddannelse