Speciale på Arts

Specialeforløbet trin for trin:

0. Tilmelding til specialet

Hvornår og hvordan bliver jeg tilmeldt specialet?

Du bliver automatisk tilmeldt specialet på det sidste semester i dit normerede studieforløb på kandidatuddannelsen.

Tilmeldingen til specialet er obligatorisk og bindende. Du har derfor ikke mulighed for at framelde dig - heller ikke selvom du ikke har bestået alle forudgående elementer på din uddannelse.  

Du bliver tilmeldt sådan, at du kan afslutte din uddannelse på normeret tid (22 måneder (+ en eventuel rammeudvidelse eller propædeutik)).

Afleveringsfrist for specialer

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Se de øvrige frister i forbindelse med specialet her

Er din maksimale studietid blevet forlænget?

 

Hvis din maksimale studietid er blevet forlænget, vil du blive tilmeldt specialet med afleveringsfrist et halvt år før datoen for den maksimale studietid.

Eksempel:

Hvis din maksimale studietid forlænges med 6 måneder fra den 1. marts 2021 til den 1. september 2021, vil du skulle skrive speciale i efterårssemesteret 2020, med afleveringsfrist den 2. januar 2021.

Læs mere om maksimal studietid

 

 

1. Forbered dit specialeforløb i god tid

På andet semester af din kandidatuddannelse skal du begynde at indkredse det område, som du er interesseret i at skrive speciale om.

Samtidig skal du også begynde at overveje, hvem du kunne tænke dig at have som vejleder.

På de fleste uddannelser på Arts ligger fristen for at søge om vejleder i slutningen af andet semester - de gældende frister for din uddannelse kan du finde her. 

Det er desuden en god ide at begynde at søge materialer tidligt i forløbet, så du har materialerne hjemme, når du skal bruge dem i specialeforløbet. Der er hjælp at hente til informationssøgning både på bibliotekerne på AU og på Statsbiblioteket. 

Herudover udbyder Vejledning og Studieinformation kurser og workshops, der kan hjælpe dig med at planlægge din specialeproces.

2. Ansøgning om specialevejleder

Hvordan finder jeg en specialevejleder?

Proceduren for tildeling af specialevejleder afhænger af, hvilken uddannelse du er på.

Generelt gælder det, at din specialevejleder skal være ansat på dit institut og kan være professor, lektor eller adjunkt.

Hvornår skal jeg indsende min ansøgning - og hvornår får jeg svar?

I oversigten over tidsfrister kan du se, hvornår du skal ansøge og hvornår du (under forudsætning af at du har søgt rettidigt) kan forvente svar på din ansøgning om vejleder.

Har du rammeudvidelse på din kandidatuddannelse, må du selv vælge, om du vil søge vejleder på dit 2. semester eller dit 3. semester, dvs. ved fristen 1. maj eller 1. november.

Ansøgningsblanketter

 

3. Opstart af vejledningsforløb

Når du har fået tildelt en specialevejleder, kan du begynde på vejledningsforløbet. Du får dermed mulighed for at være i en tæt dialog med en faglig vejleder om det emne, som du ønsker at fordybe dig i.

Det er en god ide at få talt emneområde og arbejdstitel igennem med specialevejlederen umiddelbart efter ansøgningen om specialevejleder.

Din vejleder har en central funktion i dit specialeforløb, da vedkommende kan vurdere, om emnet er tilstrækkeligt afgrænset og vurdere om specialet kan skrives inden for de tidsmæssige og faglige rammer, som fremgår i studieordningen.

Husk forventningsafstemning!

Desuden er det også godt at få talt om, hvordan vejledningsforløbet skal foregå, så I får talt om, hvordan, hvor og hvornår I mødes samt hvilken form for vejledning, der gives. 

Tillige bør du og din vejleder udover det faglige drøfte, hvilke forventninger og ønsker I har til hinanden generelt. Forventningsafstemning er vigtigt, da der er forskellige måder, man kan gennemføre et vejledningsforløb på.

Brug vejledningsplanen aktivt

Sammen med din vejleder skal du udfylde en vejledningsplan, som fastlægger en overordnet plan for dit specialeforløb - herunder både specialets emneområde og planen for vejledningsforløbet.

Det er en god idé, at tage udgangspunkt i planen ved første møde, da den kan hjælpe med at komme omkring de ovennævnte punkter.  

Planen skal først endeligt udarbejdes og indsendes ultimo tredje semester.

Find inspiration til, hvilke punkter I kan gennemgå i 'Gode råd til det første vejledningsmøde'.

4. Plan for specialevejledning

1. Aftal et møde med din specialevejleder
Du udfylder vejledningsplanen i samarbejde med din specialevejleder. Sammen drøfter I din problemformulering og udarbejder en plan for vejledning, som skal skrives ind i blanketten.

Vær opmærksom på, at din problemformulering er foreløbig.   

2. Du og din vejleder udfylder og underskriver vejledningsplanen
Afdelingslederen/specialekoordinator underskriver efter blanketten er uploaded


3. Indscan og upload den underskrevne vejledningsplan via formularen nedenfor

Vejledningsplanen skal være en pdf fil. Andre formater som fx jpeg eller tif accepteres ikke.


Særligt for gruppespecialer

Hvis du skriver speciale sammen med en eller flere studerende skal I hver især udfylde en vejledningsplan og skrive hinandens navn og studienummer i rubrikken ’Jeg skriver speciale sammen med’.

NB: Det er ikke muligt for antropologistuderende at skrive gruppespecialer.

4. Vær opmærksom på, at du skal modtage en kvitteringsmail.

5. Selve specialeforløbet

I denne periode skal du arbejde med dit speciale.

Undervejs i denne proces bør du have god kontakt med din specialevejleder.

Se desuden 'Inspiration til specialeforløbet', hvis du får brug for yderligere støtte og vejledning i processen.

Specielt for Journalistik (cand.public.): Hvis du vælger specialet med et journalistisk produkt (prøveform 3), og hvis du ønsker at udforme dette som andet end en trykt artikel, skal udformning og omfang af de(t) journalistisk(e) produkt(er) diskuteres med den journalistiske bivejleder og endeligt godkendes af den akademiske fagleder.

6. Tilkendegivelse af aflevering af specialet

Af hensyn til planlægning af specialebedømmelser er det vigtigt, at du indsender skemaet ”Tilkendegivelse af aflevering af specialet”, inden du afleverer specialet. Hvis du ikke indsender skemaet senest 6 uger før du afleverer, bliver din eksamen ikke åbnet i digitalt eksamenssystem og vi har ikke mulighed for at have en censor klar, så dit speciale kan blive bedømt rettidigt.

 • Aflevering til fristen
  Hvis du planlægger at aflevere til den fastsatte frist, kan du finde fristen for indsendelse af  ”Tilkendegivelse af aflevering af specialet” her: Frister i forbindelse med specialet
 • Aflevering tidligere end fristen
  Hvis du planlægger at aflevere (væsentligt) tidligere end den fastsatte frist, skal du skrive den planlagte afleveringsdato ind i skemaet og indsende det 6 uger før, du planlægger at aflevere.
 • Ingen aflevering
  Hvis du allerede inden fristen for indsendelse af skemaet kan se, at du ikke vil få mulighed for at aflevere dit speciale til den fastsatte frist, skal du ikke indsende blanketten "Tilkendegivelse af aflevering af specialet". Følg i stedet retningslinjerne i pkt. 9 "Hvis specialet ikke afleveres rettidigt eller hvis specialet ikke bedømmes bestået".
   
  Din digitale eksamen vil åbne 5-7 dage før din deadline for aflevering af speciale.  


Blanketter

For studerende på IKK: Tilkendegivelse af aflevering af specialet 
For studerende på IKS: Tilkendegivelse af aflevering af specialet    
For studerende på DPU: Tilkendegivelse af aflevering af specialet

7. Aflevering af specialet

Dit speciale skal afleveres i AU's digitale eksamensplatform,  Digital Eksamen.

Du skal være opmærksom på, at dit speciale skal være uploadet og afleveret inden kl. 14.00 på afleveringsdagen. Sørg for at være i god tid.

Afleveringsfrister:

 • 1. juni for studerende på en toårig kandidatuddannelse med sommerstart
 • 2. januar for studerende på kandidatuddannelser med vinterstart eller rammeudvidelse

Hvis afleveringsdatoen falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den først følgende hverdag.  

Se også oversigten over frister i forbindelse med specialet

Din aflevering af specialet er endelig

Det betyder, at afleveringen er låst i Digital Eksamen, når du har afleveret - du kan altså ikke redigere i det afleverede. Aflever derfor kun den endelige version.

Din digitale eksamen vil åbne 5-7 dage før din deadline for aflevering af speciale.  

Må biblioteket offentliggøre mit speciale?

Når du afleverer via Digital Eksamen, vil du få mulighed for at angive om AU Library må gøre dit speciale tilgængeligt, så andre kan læse det.

Særligt for aflevering af produktspecialer

Hvis der i dit speciale indgår et fysisk produkt, som det ikke er muligt at uploade, skal selve det fysiske produkt afleveres i Studiecenter Arts i åbningstiden. Ønsker du at aflevere udenfor åbningstiden, skal du kontakte Specialeadministrationen på specialer.arts.udd@au.dk

De øvrige dele af specialet afleveres via Digital Eksamen.

Særligt for gruppespecialer

Hvis du skal aflevere et gruppespeciale, er denne oplysning allerede registreret i Digital Eksamen.   

Du skal derfor ikke angive, at du er en del af en gruppe, eller "danne" gruppen i Digital Eksamen, i forbindelse med eller forud for din aflevering. 

8. Bedømmelsen af dit speciale

Universitetet skal meddele bedømmelsen senest fire uger efter afleveringsfristen.
Bemærk: i perioden 15. juni – 15. juli kan bedømmelsesfristen være op til 6 uger.  

Forhåndsgodkendelse af specialet

AU understøtter ikke udstedelsen af forhåndsgodkendelser til A-kassen.

Feedback

Du kan få feedback på dit speciale, når det er bedømt. Aftal med din vejleder hvornår og hvordan I gør det. Feedback kan godt være skriftlig, men er ikke en del af bedømmelsen, sådan som det var tilfældet for specialeudtalelsen tidligere. Derfor kan man ikke klage over feedback, kun over karakteren. 

Ved specialer med mundtligt forsvar

Det mundtlige forsvar vil finde sted inden for de fire ugers bedømmelsestid, der regnes fra den dato, specialet er afleveret. 

Karakteren bliver givet efter forsvaret.

9. Hvis specialet ikke afleveres rettidigt eller hvis specialet ikke består

Hvis du ikke afleverer dit speciale

 • Hvis du ikke afleverer dit speciale til den fastsatte frist, vil du få registreret et ”F” (For sent afleveret), og du vil have brugt det første af dine tre prøveforsøg.
 • Dit andet prøveforsøg vil automatisk gå i gang, og din nye afleveringsfrist vil være tre måneder efter den oprindelige afleveringsfrist.
 • Senest 14 dage efter den oprindelige afleveringsfrist, skal du fremsende en ny vejledningsplan.

  Vejledningsplanen skal indeholde en omformuleret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige.

  Bemærk, at du kun skal indhente underskrift fra din specialevejleder. Vi sørger efterfølgende for underskriften fra afdelingslederen.

  Blanket: Vejledningsplan (2. og 3. prøveforsøg).
  Upload af blankettenSe pkt. 4 "Plan for specialevejledning"
 • Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende blanketten "Tilkendegivelse af aflevering af specialet". Du har altså mulighed for at aflevere specialet før den fastsatte afleveringsfrist.

  Blanket: Se pkt. 6, "Tilkendegivelse af aflevering af specialet"
 • Hvis du ikke afleverer dit specialet inden for den nye frist, vil du få registreret endnu et ”F” og bruge endnu et eksamensforsøg. Dit tredje og sidste eksamensforsøg vil automatisk gå i gang efter samme regler som gælder for andet prøveforsøg.

Hvis du ikke består

 • Hvis du ikke består dit speciale, vil du få besked om det fra din vejleder.
 • Dit andet prøveforsøg starter på dagen, hvor du bliver gjort bekendt med, at specialet ikke er bestået, og din nye afleveringsfrist vil være tre måneder herefter.
 • Senest 14 dage efter, at du er gjort bekendt med bedømmelsen, skal du sammen med vejleder have underskrevet en ny vejledningsplan med henblik på at aflægge det andet eller tredje forsøg. Den skal indeholde en omformuleret opgaveformulering, der dog skal ligge inden for samme emneområde som den oprindelige.

  Bemærk, at du kun skal indhente underskrift fra din specialevejleder. Vi sørger efterfølgende for underskriften fra afdelingslederen.

  Blanket: Vejledningsplan (2. og 3. prøveforsøg).
  Upload af blankettenSe pkt. 4 "Plan for specialevejledning"
 • Senest 6 uger inden du planlægger at aflevere specialet, skal du indsende blanketten "Tilkendegivelse af aflevering af specialet". Du har altså mulighed for at aflevere specialet før den fastsatte afleveringsfrist.

  Blanket
  Se pkt. 6, "Tilkendegivelse af aflevering af specialet"

10. Eksamensbevis

Når du har afsluttet din kandidatuddannelse, får vil du modtage et digitalt eksamensbevis i din e-Boks. Læs mere om digitale eksamensbeviser her

Eksamensbeviset er den eneste originale dokumentation for, at du har gennemført uddannelsen. Du bedes derfor straks kontakte universitetet, hvis du ikke har modtaget dit eksamensbevis indenfor 2 måneder, regnet fra den dato din sidste bedømmelse er offentliggjort. Ligeledes hvis du mener, der er fejl i dit bevis.

Bemærk venligst, at juli måned ikke indgår i beregningen af de 2 måneder.

Du kan udskrive et eksamensudskrift fra studieselvbetjeningen (STADS) via mitstudie.au.dk, som kan dokumentere dit uddannelsesforløb, indtil dit bevis er klar.

Særlige forhold

Hvis du ønsker at aflevere dit speciale tidligere end afleveringsfristen

Hvis du ikke har brug for den fulde periode, du får til specialet, kan du sagtens aflevere tidligere. Du skal stadig indlevere din tilkendegivelse af aflevering af specialet senest seks uger før, du vil aflevere specialet. 

Dispensation fra afleveringsfristen

Hvis der foreligger usædvanlige forhold, der forhindrer dig i at arbejde på dit speciale (fx sygdom og barsel) kan studienævnet vælge at dispensere fra afleveringsfristen.

Det er vigtigt, at du søger om dispensation når de usædvanlige forhold opstår og inden afleveringsfristen for det prøveforsøg, du er i gang med. Studienævnet betragter hvert af de 3 prøveforsøg isoleret, og der kan derfor i udgangspunktet kun dispenseres fra afleveringsfristen, hvis de usædvanlige forhold har påvirket det konkrete prøveforsøg, du er i gang med.

Usædvanlige forhold skal altid være dokumenterede. Læs om dispensationsansøgning.  

Ny vejleder

Hvis du er kommet i en særlig situation og ønsker at skifte vejleder skal ansøge om en ny specialevejleder.

Hvis din ansøgning imødekommes, vil din vejledningsplan blive tilrettet. Det oprindelige afleveringstidspunkt fastholdes.

Du ansøger ved at sende en mail til afdelingslederen på dit fag med specialer.arts.udd@au.dk på cc.

Orlov under specialeforløbet

Under specialestudiet gælder de sædvanlige orlovsregler, dvs. du kan søge om orlov med den konsekvens at afleveringstidspunktet udsættes svarende til orlovens omfang. Under orloven kan du ikke få vejledning eller SU.
NB: du kan ikke aflevere dit speciale i samme semester, som du har afholdt orlov. Hvis du skal holde orlov, skal orloven altså være placeret i semestret inden din aflevering.

Barsel og graviditet

Hvis du bliver forælder under dit specialeforløb, har du mulighed for at holde barsel fra dit studium.
Du kan læse mere om dine muligheder på siden om dispensation og barsel.

 

1393253 / i40